ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE:
DR. ANDA PÉTER
 
 
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ TELEFONSZÁMA:
+36 70 276 2663
 
 
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ E-MAIL CÍME:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
 
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ÜGYFÉLFOGADÁSA:
ELŐZETES EGYEZTETÉS ALAPJÁN
 
 
 
 

Adatkezelési tájékoztató

Egyéni vagy csoportos fénykép, filmfelvételek, hangfelvételek készítése Gyermekjóléti Központ Családi nap adatkezelési tevékenységhez

Az érintettek az adatkezelő által szervezett program területére való belépéssel elismerik és tudomásul veszik annak tényét, hogy róluk egyéni vagy csoportos fénykép, filmfelvételek, hangfelvételek készülhetnek a jelen tájékoztató II. pontjában meghatározott célból.

Az adatkezelő figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az adott területen egyéni vagy csoportos fénykép, videó, vagy filmfelvételek, hangfelvételek készülhetnek. A figyelemfelhívó jelzés mellett a jelen adatvédelmi tájékoztató is kihelyezésre került.

A felvételek készítését az adatkezelő munkatársa végzi digitális eszközzel.

Az elkészült felvételekből az adatkezelő által létrehozott három tagú bizottság választja ki azokat a felvételeket, melyek leginkább alkalmasak a II. pontban meghatározott cél elérésére. A ki nem választott felvételek azonnal törlésre kerülnek.

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy nem készít olyan felvételeket, melyek alkalmasak lennének a felvételen szereplő személyek emberi méltóságának megsértésére.

I. Az adatkezelő adatai és elérhetőségei

Név:                              Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Család – és Gyermekjóléti Központ

Cím:                                                               1027 Budapest, Horvát u. 2-12.

Telefon:                                                         06-1/225 7956

Email:                                                            Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldal:                                                      www.csgyk02.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve:                      dr. Anda Péter

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:          Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 06702762663

Adatvédelmi tisztviselő ügyfélfogadása:     Előzetes egyeztetés alapján

II. A kezelt adatok köre, jogalapja, célja, adatok továbbítása, adatokhoz hozzáférés 

Érintettek köre Az intézményi programon részt vevők, szolgáltatást igénybe vevők
A személyes adatok köre egyéni vagy csoportos fénykép, filmfelvételek, hangfelvételek
Az adatkezelés jogalapja adatkezelő jogos érdeke
Az adatkezelés célja Adatokat megismerheti
az intézményi élet és az ünnepek, közös programok bemutatása, közös emlékezet építése az intézményi honlap látogatói, intézmény látogatói, az írott és elektronikus sajtó munkatársai és az újságokban, elektronikus médiában történő megjelentetéssel az olvasók és nézők
az eseménynek az intézmény facebook oldalán, honlapján történő közzététele, az intézményi programok népszerűsítése az oldalak látogatói
A személyes adatok tárolása elektronikusan
A tárolás időtartama 2024. 05. 18.
Adatok továbbítása  
Adattovábbítás jogalapja adatkezelő jogos érdeke
Adattovábbítás célja az intézmény által szervezett programok bemutatása, az intézmény életének bemutatása
Adattovábbítás címzettjei sajtó munkatársai
Továbbított adatok köre egyéni vagy csoportos fénykép, videó, vagy filmfelvételek, hangfelvételek

III. Érdekmérlegelés

Az adatkezelés jogalapjára tekintettel az adatkezelő mérlegelte az adatkezeléshez fűződő adatkezelői érdeket és az adatkezelés körülményeiről „Egyéni vagy csoportos fénykép, filmfelvételek, hangfelvételek készítése Gyermekjóléti Központ Családi nap”  adatkezelési tájékoztatón  keresztül  tájékoztatja  az érintetteket, amely az intézmény honlapján a http://www.csgyk02.hu/index.php/adatvedelem oldalon, illetve a program helyszínére történő belépés előtt elérhető. Az  adatkezelő  jogos  érdekét  alátámasztó  érdekmérlegelési  tesztet  az intézmény honlapján a  fenti  címen  elérhető  oldalon közzétette.

IV. Adatbiztonság

A megadott személyes adatokat az intézmény saját szervereken, honlapon, az intézmény ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben a falra felakasztva tárolja, felhőszolgáltatást, adatfeldolgozói közreműködést nem vesz igénybe. Az Intézmény megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen, így például az informatikai rendszerben tártolt adatokhoz való hozzáférést jelszóval, tűzfallal védi, illetve adatkezelési szabályzatot készített, a foglalkoztatottak részére rendszeres képzést tart.

V. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az  érintett  személy  az  I.  pontban  megadott  elérhetőségeken  keresztül,  írásban  tájékoztatást kérhet az Intézménytől arról, hogy

-     milyen személyes adatait,

-     milyen jogalapon,

-     milyen adatkezelési cél miatt,

-     milyen forrásból,

-     mennyi ideig kezeli,

-    az Intézmény  kinek,  mikor,  milyen  jogszabály  alapján,  mely  személyes  adataihoz  biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A tájékoztatás kérése ugyanazon adatkörre vonatkozóan első alkalommal ingyenes.

A törléshez való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Intézménytől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet az Intézmény abban az esetben utasítja el, ha az Intézményt a személyes adatok további tárolására kötelezi.  Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le.  Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Intézmény a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti azérintettet.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy  a személyes adatait az Intézmény zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és  az  egyéb  adatoktól  elkülönített  kezelés  biztosításával).  A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például  abban  az  esetben,  ha  úgy  gondolja,  hogy  a beadványát  az  Intézmény  jogellenesen  kezelte,  azonban az  általa  kezdeményezett  hatósági  vagy bírósági  eljárás  érdekében  szükséges  az,  hogy  a  beadványt  az  Intézmény  ne  törölje.  Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság  megkereséséig  az  Intézmény  tovább  tárolja  a  személyes  adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Intézmény személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például tiltakozhat az ellen, ha az Intézmény hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Hozzájárulás visszavonásának joga

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az Ön kilétével kapcsolatban kétségünk merül fel, abban az esetben a személyazonosságának megerősítéséhez, kilétének megállapításához szükséges információk nyújtását kérhetjük.

VI. Jogorvoslati tájékoztatás

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keresse az intézmény adatvédelmi tisztviselőjét az I. pont szerinti elérhetőségén.  Az Intézmény a panaszát kivizsgálja, és tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről.

Amennyiben az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

VII. Záró rendelkezés

A személyes adatai kezeléséhez kapcsolódó bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon az Intézményhez és az Ön jogait szem előtt tartva segítünk a kérdései megválaszolásában, jogai érvényesülésében.

 

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

az „Egyéni vagy csoportos fénykép, filmfelvételek, hangfelvételek készítése Gyermekjóléti Központ Családi nap” adatkezelési tevékenységhez

A intézmény a fentebb megnevezett adatkezelést jogos érdek jogalapon végzi, amelyhez kapcsolódóan az érdekmérlegelési tesztet az alábbiak szerint végezte el:

1. Adatkezelő részéről fennálló jogos érdek azonosítása

1.1. Adatkezelés célja

Az intézmény életének illusztrálása, az intézményi élet és az ünnepek, közös programok bemutatása, közös emlékezet építése, az eseménynek az intézmény facebook oldalán, honlapján történő közzététele, az intézmény és az intézményi programok népszerűsítése.

1.2.Jogos érdek bemutatása

A felvételek elkészítése és nyilvánosságra hozatalának közvetlen célja az intézmény életének, szolgáltatásainak bemutatásának, ezáltal közelebb hozza a lakossághoz az intézményi szolgáltatásokat, megismerteti az intézmény elérhetőségeit, a szolgáltatások igénybevételének lehetőségeit. A programok és az intézmény munkájának megismertetése közösségi érdek.

Megállapítás: A fentiek alapján az intézmény részéről az adatkezeléshez fűződő érdek törvényes, egyértelmű és valós, így a jogos érdek fennállása megállapítható.

2. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata

2.1. A cél eléréséhez miért van szükség az adatkezelésre?

A programokon történő részvétel ingyenes és önkéntes, a cél, hogy minél több személy ismerje meg az intézmény munkáját, minél színesebb és emberhez közeli környezetet bemutatva ajánlja fel az intézményi segítséget az arra rászorulóknak. A felvételek elkészítése és közzététele a legalkalmasabb és leghatékonyabb eszközei az információk közvetítésének, az intézménnyel szembeni bizalom építésének. A kitakart vagy elhomályosított képek nem alkalmasak a cél elérésére, az sok esetben félelmet kelthet, titkokat feltételez.

2.2.A cél eléréséhez rendelkezésre áll-e más alternatív megoldás?

Nem áll rendelkezésére olyan alternatív eszköz, eljárás, vagy megoldás, melynek segítségével a fentebbi célt adatkezelés nélkül tudná az intézmény elérni. A felvételek közzététele a legalkalmasabb eszközei az információk hatékony közvetítésére.

2.3. Milyen hátrányok érik az intézményt, ha az adatkezelés nem történik meg?

Nem éri hátrány az intézményt az adatkezelés elmaradása esetén. A közösséget éri hátrány, hogy nem kapnak figyelemfelhívó információkat az intézmény munkájáról és elérhetőségeiről.

3. Az érintettek részéről fennálló érdekek és jogok azonosítása

3.1.Az intézmény kapcsolata az érintettekkel, az érintettek státusza:

Az intézmény által szervezett programokon bárki részt vehet, a program látogatói között 18 év alattiak is részt vehetnek kísérővel.

3.2. Az érintett ésszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai:

Az érintett ésszerű elvárása, hogy az intézmény a felvételeket kizárólag a cél elérése érdekében, a személyes adatok bizalmasságára, a magántitokra vonatkozó jogszabályi követelmények minden körülmény közötti betartásával végezze.

Az érintett további jogos elvárása, hogy a felvételeket (az érintett külön hozzájárulása nélkül) ne használja fel az eredeti célokhoz nem kapcsolódó más célokra.

Az érintett jogos érdeke, hogy a felvételen történő megjelenése ne legyen kellemetlen a számára, az emberei méltóságában ne sértse.

3.3.Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve:

Az adatkezelésnek önmagában nincs kedvezőtlen hatása az érintettre nézve, figyelemmel arra is, hogy a programokon történő részvétel önkéntes.

Megállapítás: A fentiek alapján az intézmény felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről fennálló érdekeket és jogokat.

4. Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok:

4/1. Adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való hozzáférhetőség

Az elkészült felvételekből az adatkezelő által létrehozott háromtagú bizottság választja ki azokat a felvételeket, melyek leginkább alkalmasak az adatkezelési tájékoztató II. pontjában meghatározott cél elérésére. A ki nem választott felvételek azonnal törlésre kerülnek.

Az adatkezelő kötelezettséget vállalt arra, hogy nem készít olyan felvételeket, melyek alkalmasak lennének a felvételen szereplő személyek emberi méltóságának megsértésére.

A felvételeken nem végez az intézmény módosításokat, nem vesz igénybe photoshop szolgáltatást.

Az adatkezelés során felhasznált adatok 2024. 05. 18. napig kerülnek eltárolásra, melyet követően a felvételek törlésre kerülnek.

4/2. Adatok biztonságos megőrzése érdekében tett lépések

Az adatokat az intézmény zárt, folyamatosan ellenőrzött informatikai környezetben tárolja, és dolgozza fel.

4/3. Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az érintett az adatkezeléssel szemben, az általa átadott adatok tekintetében, az adatkezelés során bármikor tiltakozhat. Az érintett tiltakozása esetén az intézmény korlátozza az adatkezelést mindaddig, ameddig a tiltakozást érdemben ki nem vizsgálja, és meg nem állapítja, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben. Ezt követően, amennyiben az érintett által a tiltakozást megelőzően megadott adatok alapján jogi igény érvényesítésére sor került, úgy az intézmény –jogos érdekének kényszerítő ereje miatt –tiltakozás esetén is felhasználja bizonyítékként a szükséges felvételeket. A tiltakozás elbírálása során az intézmény megvizsgálja, hogy az érintett milyen tényt, körülményt, vagy méltányolható indokot sorakoztatott fel, (melyeket az intézmény az adatkezelési műveleteinek megtervezése során esetleg elmulasztott figyelembe venni), és szükség esetén a tiltakozást figyelembe véve módosítja az adatkezelés folyamatát.

Az intézmény az így módosított adatkezelést valamennyi érintett viszonylatában egységesen hajtja végre, és az adatkezelés körülményeinek változásáról az érintetteket tájékoztatja.

4/5.Tájékoztatás megvalósulása

Az intézmény az adatkezelés körülményeiről „Egyéni vagy csoportos fénykép, filmfelvételek, hangfelvételek készítése Gyermekjóléti Központ Családi nap” adatkezelési tájékoztatón keresztül tájékoztatja az érintetteket, amely az intézmény honlapján a http://www.csgyk02.hu/index.php/adatvedelem oldalon, illetve a program helyszínére történő belépés előtt elérhető. Az adatkezelő jogos érdekét alátámasztó érdekmérlegelési tesztet az intézmény honlapján a fenti címen elérhető oldalon közzéteszi.

5. Az érdekmérlegelési teszt eredménye:

5/1. Jogos érdek fennállása

Az intézmény vitathatatlan érdeke, hogy a meghirdetett programokon részt vevő személyekről készített felvételeket az intézmény kezelhesse annak érdekében, hogy a leghatékonyabb kommunikációs eszközzel, képekkel és filmfelvételekkel tudja bemutatni az intézményt és tevékenységeit, és építse a bizalmat az intézménnyel szemben.

5/2. Adatkezelés szükségessége

A cél elérése érdekében a személyes adatok kezelése nélkülözhetetlen.

5/3. Arányosság

Az érintett információs önrendelkezési joga bizonyos esetekben a szükséges és arányos módon korlátozható. A közösség érdeke az intézmény életének megismertetése, a közös emlékezet építése. Tekintve, hogy a kezelt személyes adatok csak a cél érdekében és a cél eléréshez szükséges időtartamig kerülnek megőrzésre és felhasználásra, valamint figyelembe vette az érintett érdekeit, jogait, és ésszerű elvárásait, így a kívánt cél elérése érdekében arányos az érintett információs önrendelkezési jogának korlátozása. A mérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés nem jelent szükségtelen és aránytalan korlátozást az érintett érdekeire, alapvető jogaira vagy szabadságaira nézve. Az érintett már a személyes adatok rögzítése előtt megismeri az adatkezelés körülményeit, és az őt megillető jogokat. Az érintett az adatkezelés ellen tiltakozhat. A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, az intézmény jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.

Budapest, 2019. május 6.

dr. Anda Péter

adatvédelmi tisztviselő

 

KÉSZENLÉTI TELEFONÜGYELET

A Család- és Gyermekjóléti Központ, a nyitvatartási időn túl telefonos készenléti ügyeletet működtet. A felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali, szakszerű segítségnyújtás, tanácsadás, vagy tájékoztatás céljából.

A készenléti ügyelet telefonszáma:

06-70/455-1776

Munkanapokon 18.00 órától reggel 8.00 óráig,

hétvégén és ünnepnapokon 0-24 óráig hívható.

 

 

 

GYERMEKVÉDŐ HÍVÓSZÁM

06-80/21 20 21

 

A nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószám (a gyermek veszélyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű, hatékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő személyétől és annak jelzési kötelezettségétől)