Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat Család – és Gyermekjóléti Központ
adatkezelési tevékenységeinek nyilvántartása,
mely készült
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 30. cikke alapján

I. Részlet a rendelet szövegéből:
„Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

(1) Minden adatkezelő és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselője a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
a)az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;
b)az adatkezelés céljai;
c)az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
d)olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;
e)adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;
f)ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
g)ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

(2) Minden adatfeldolgozó és – ha van ilyen – az adatfeldolgozó képviselője nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról; a nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
a) az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő neve és elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetőségei;
b) az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;
c) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;
d) ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus formátumot is.

(4) Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, valamint – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselője megkeresés alapján a felügyeleti hatóság részére rendelkezésére bocsátja a nyilvántartást.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettségek nem vonatkoznak a 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozásra vagy szervezetre, kivéve, ha az általa végzett adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, ha az adatkezelés nem alkalmi jellegű, vagy ha az adatkezelés kiterjed a személyes adatok 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáinak vagy a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatoknak a kezelésére.”


II. Az adatkezelési tevékenység nyilvántartásának vezetésének szükségességét alátámasztó tények
Intézményi adatok
Név: Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Család – és Gyermekjóléti Központ
Cím: 1027 Budapest, Horvát u. 2-12.
Telefon: 06-1/225 7956
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Weboldal: www.csgyk02.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Anda Péter
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 06702762663
Adatvédelmi tisztviselő ügyfélfogadása: Előzetes egyeztetés alapján

1. Foglalkoztatottak száma: …..
2. Az adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár-e:
igen nem
Indokolás:
Adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatása nélkül is megállapítható, hogy az intézmény által kezelt személyes adatok jogalapja jogszabályi rendelkezés, célja pedig a jogszabályi kötelezettség teljesítése, az adatok köre széles terjedelmű, többségében családi állapotra, vagyoni helyzetre, személyi állapotra, személyiségre vonatkozó adatok, melyeknek a nyilvánosságra kerülése az érintett jelentős károsodásával fenyeget, így a kockázat valószínűsíthető.


3. Az adatkezelés alkalmi jellegű-e: igen nem
Indokolás:
Az intézmény által kezelt személyes adatok jogalapja jogszabályi rendelkezés, célja pedig a jogszabályi kötelezettség teljesítése, az adatok köre széles terjedelmű, többségében családi állapotra, vagyoni helyzetre, személyi állapotra, személyiségre vonatkozó adatok, melyek tárolási ideje a jogszabályok által meghatározott, az időtartamot több esetben az eset lezárásával, a jogosultság megszűnésével, nagykorúság elérésével kell elkezdeni számolni, így az alkalmi jelleg fogalmilag kizárt.

4. A 9. cikk (1) bekezdése szerinti adatkezelést az intézmény folytat-e: igen nem
(„A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos.”)

5. A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok kezelését végzi-e: igen nem
(„A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatoknak a 6. cikk (1) bekezdése alapján történő kezelésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik, vagy ha az adatkezelést az érintett jogai és szabadságai tekintetében megfelelő garanciákat nyújtó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi. A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatok teljes körű nyilvántartása csak közhatalmi szerv által végzett adatkezelés keretében történhet.”)IIII. Adatkezelési tevékenységek köre
1. Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személyek adatkezelése
1.1. az intézménnyel munkaviszonyban álló természetes személyek adatainak kezelése

Érintettek köre Az intézménnyel munkaviszonyban állók
Érintettekre vonatkozó adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatokat megismerheti
1. neve (születési neve)
2. születési helye, ideje
3. anyja neve
4. TAJ száma, adóazonosító jele
5. lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
6. családi állapota
7. gyermekeinek születési ideje
8. egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
9. legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
10. szakképzettsége(i) iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
11. tudományos fokozata
12. idegennyelv-ismerete
13. a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése,
14. a munkahely megnevezése,
15. a megszűnés módja, időpontja
16. a jogviszony kezdete
17. állampolgársága
18. a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
19. a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok
20. a munkavállaló foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
21. e szervnél a jogviszony kezdete
22. a munkavállaló jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása,
23. jutalmazás, kitüntetés adatai
24. a minősítések időpontja és tartalma
25. személyi juttatások
26. a munkavállaló munkából való távollétének jogcíme és időtartama
27. a jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai
28. a munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai Munkavállalói alapnyilvántartás vezetése A munkaviszony létesítése, teljesítése, fenntartása, megszűnése, megszüntetése és az ezekhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítése.
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1)-(3) bek, 11. § (1)-(2) bek.
1. a munkavállaló felettese,
2. a minősítést végző vezető,
3. feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,
4. munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
5. a munkavállaló ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság,
6. a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül,
7. az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.
29. az érintett biztosított neve
30. személyi adatai
31. társadalombiztosítási azonosító jele
32. a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatok
33. a biztosítottól levont járulékok alapja és összege Nyilvántartás vezetése A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 46. § (2)
34. Gyvt. 15.§ (8) bekezdés szerinti nyilatkozat a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. sz. melléklete szerinti munkakör esetében Jogszabályi kötelezettség teljesítése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (8)

35. Bankszámlaszám illetmény kifizetés teljesítése Hozzájárulás
36. Gyermek adatai, születési anyakönyvi kivonat Mt. 128. § szerinti fizetés nélküli szabadság Hozzájárulás
37. gyermek halálának időpontja, halotti anyakönyvi kivonat Fizetés nélküli szabadság megszüntetése Mt. 129.§ (1) a. és b. pont
38. a gyermek ideiglenes hatállyal elhelyezésének, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének, továbbá harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben elhelyezésének ténye Fizetés nélküli szabadság megszüntetése Mt. 129.§ (1) c. 1. a munkavállaló felettese,
2. a minősítést végző vezető,
3. feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,
4. munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
5. a munkavállaló ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság,
6. a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül,
7. az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.
39. a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának tartama Mt. 130.§ szerinti fizetés nélküli szabadság nyújtása Hozzájárulás
40. hozzátartozó neve, személyi adatai, orvosi igazolás Mt. 131. § szerinti fizetés nélküli szabadság nyújtása Hozzájárulás
41. önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára Mt. 132. § szerinti fizetés nélküli szabadság nyújtása Hozzájárulás
42. keresőképtelenség adatai
43. a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés ténye és orvosi igazolás
44. a kötelező orvosi vizsgálata tartama
45. a véradás ténye, orvosi igazolás
46. a szoptatás ténye
47. hozzátartozója halálakor a hozzátartozó halotti anyakönyvi kivonatának másolata
48. általános iskolai tanulmányok folytatásának, megállapodás szerinti képzésnek, továbbképzés esetén, a képzésben való részvétel ténye, időtartama, alátámasztó igazolás
49. önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartama
50. bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvétel időtartama és igazolása
51. a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét időtartama és igazolása Mt. 55.§ szerinti munkavégzés alóli mentesülési kötelezettség biztosítása Hozzájárulás
52. aláírás A jogviszonyból eredő kötelezettségek ellenőrizhetősége Munkáltató jogos érdeke
53. tréning, képzések, tanfolyamok Szerződésből eredő kötelezettségek ellenőrzése
A munkavállaló képzése, fejlesztése Tanulmányi szerződés
Munkáltató jogos érdeke
54. Munkavégzés adatai (jelenlét, felelősségre vonás adatai) Munkavégzési kötelezettség teljesítése, ellenőrzése Munkáltató jogos érdeke
55. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § teljesítéséhez szükséges adatok Jogszabályi kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. §
56. első házasok adókedvezménye, családi adókedvezmény igénybevétele adókedvezmény biztosítása, jogszabályi kötelezettség teljesítése hozzájárulás
57. személyi kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatok adókedvezmény biztosítása, jogszabályi kötelezettség teljesítése hozzájárulás

utazási költségtérítés igénybevételének ténye jogszabályi kötelezettség teljesítése hozzájárulás
utazási költségtérítés igénybevételéhez szükséges adatok
- lakóhely
- tartózkodási hely
- nyilatkozat arról, hogy a napi munkába járás a lakóhelyéről vagy a tartózkodási helyéről történik-e jogszabályi kötelezettség teljesítése 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 7. § Vht. 60. § alapján a végrehajtó
+ előző sorban megjelölt személyek
Adatok felvétele és a forrása Adatok felvételére a jogviszony létesítésekor, a fennállása alatt és a megszüntetésekor is sor kerülhet. Az adatok forrása az érintett nyilatkozata és átadott iratai
Az adatkezelés technikai jellege elektronikusan és papír alapon
Az adatok őrzése, tárolása Intézményi szerveren, irattárban
Adatok továbbítása Adatok továbbítása harmadik személy részére csak jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor.
A közalkalmazott a jogviszonyból származó munkáltatói kötelezettségek teljesítését a Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzattal, mint Fenntartó, valamint a Magyar Államkincstárral (bérszámfejtés) együtt teljesíti, a közalkalmazott fent felsorolt személyes adatait a teljesítés érdekében a Munkáltató továbbíthatja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106/A.§ (1) (2) bekezdéseire hivatkozással.
Adatok továbbítása 1
Továbbított adatok köre Születési, családi és utónév
Neme
Születési hely
Születési idő
Anyja neve
Állampolgárság
Betöltött munkakör
Jogviszony létesítésének ideje, tevékenység kezdete
Iskolai végzettség
A szakképzettségre vonatkozó adatok
Adattovábbítás jogalapja a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 4.§
Adattovábbítás célja a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásba vétele
Adattovábbítás címzettje Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Az adatkezelés időtartama A hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási határidő
Adatok továbbítása 2
1. a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát,
2. a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (a továbbiakban: TAJ szám),
3. a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a természetes személy nyugdíjas státuszát, a gyermekgondozási díj vagy a gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása melletti munkavégzésének tényét, illetve azt, hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idő számításának szükségességéről,
4. a természetes személy tekintetében az Szja tv. 29/A. § és 29/B. § szerinti kedvezmény érvényesítéséhez szükséges következő adatokat:
a) a kedvezmény közös érvényesítésének tényét, annak arányát,
b) a magzat kivételével minden eltartott (kedvezményezett eltartott) nevét, adóazonosító jelét,
c) az arra vonatkozó adatot, hogy e személyek - ideértve a magzatot is - a tárgyhónapban eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak, illetve felváltva gondozott gyermeknek minősülnek-e,
d) az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése szerinti jogcímét,
e) a családi kedvezmény közös érvényesítése esetén a másik fél adóazonosító jelét,
8. a természetes személy tekintetében az Szja. tv. 29/C. § szerinti kedvezmény érvényesítéséhez szükséges következő adatokat:

a) a házastárs nevét, adóazonosító jelét,
b) a kedvezmény igénybe vételének módjára (egyedül, megosztással) vonatkozó döntést,
9. a 6. és 7. pont szerinti kedvezmény esetében a változás bekövetkezésének időpontját, ha a természetes személy az adóelőleg-nyilatkozat tartalmát érintő változás miatt új nyilatkozatot ad a munkáltató, kifizető részére,
10. a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelmet, a nyugdíjjárulék-köteles jutalom összegét, illetve a levont nyugdíjjárulék összegét,
11. a természetes személy által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerőpiaci járulék alapját, a levont (befizetett) természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerőpiaci járulék összegét,
12. a természetbeni egészségbiztosítási, a pénzbeli egészségbiztosítási és a munkaerőpiaci járulékok levonása és/vagy a nyugdíjjárulék-levonás elmaradásának okát,
13. a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartamát, amelyre tekintettel a tárgyhónapban járulékalapot képező jövedelem kifizetésére került sor, illetve az ezen időtartamra vonatkozó levont természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási, munkaerőpiaci és nyugdíjjárulék alapját és összegét,
14. a gyermekgondozási díj (gyed), gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), gyermeknevelési támogatás (gyet), ápolási díj, álláskeresési ellátás folyósításának időtartamát, az ellátás összegét, és az abból levont nyugdíjjárulék összegét, illetve a levonás elmaradásának okát,
15. a biztosítás szünetelését, vagy munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,
16. a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidő tartamát,
17. az egészségügyi dolgozók heti negyvennyolc órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének idejét (munkaórában),
18. a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapját és összegét,
19. a kifizetett (juttatott), az összevont adóalapba tartozó bevételt és az adóelőleg alapját (külön a bérről a jogosultsági hónapok feltüntetésével),
20. a költségelszámolási módot és az adóelőleg megállapítása során figyelembe vett bevételt csökkentő tételeket,
21. a megállapított adóelőleget,
22. a ténylegesen levont adóelőleget, az adóelőleg-levonás elmaradásának okát,
23. az egyes külön adózó jövedelmek címén a természetes személynek kifizetett (juttatott) bevételt, az adó alapját, a megállapított és levont, illetve le nem vont adót, kivéve azt a kifizetést (juttatást),
a) amelyet a jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni,
b) amelynek adója nulla százalék,
c) amely után az egyéni vállalkozó e minőségében adóköteles,
d) amelyet az ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházása ellenében nem árverés és nem aukció során kap a természetes személy,
e) amely után az adó megfizetése a kifizetőt terheli,
24. a természetes személlyel elszámolandó adókülönbözetet,
25. a START-, START PLUSZ-, START EXTRA, START BÓNUSZ, valamint Rehabilitációs kártyával rendelkező személy után, valamint a Karrier Híd programban részt vevő személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított szociális hozzájárulási adó alapját és összegét, továbbá a jogszabály szerint meghatározott szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény alapját és összegét, valamint a jogszabály szerint gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló és az ő gyermekgondozási szabadságának időtartama alatt munkakörében foglalkoztatott vagy gyermekgondozási szabadságának lejártát követően a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatása után a foglalkoztató által igénybevett szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény összegét,
26. a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja Tbj. 31. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,
27. a külföldi illetőségű természetes személynek kifizetett jövedelem összegét, és az általános mértéktől eltérően levont, le nem vont adó, adóelőleg összegét,
28. az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére vezető tisztségviselői jogviszonyával összefüggésben fizetett tiszteletdíj összegét,
29. az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő biztosítói teljesítést,
30. az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére ingatlan birtoklásának, használatának átengedéséből és hasznainak szedéséből, az ingatlan feletti rendelkezési jog gyakorlásából származó jövedelemmel (így különösen az ingatlan értékesítéséből, bérbeadásából, haszonbérbe adásából, az ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog ellenérték fejében történő alapításából, az arról való lemondásból, illetve a joggyakorlás átengedéséből származó jövedelemmel) összefüggésben kifizetett bevétel (jövedelem) összegét,
31. a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vállalkozó Tbj. 31. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,
32. az a munkáltató, amely a tárgyhóban az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerint foglalkoztat munkavállalót, e foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben feltünteti az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér - a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér együttes - összegét, és a foglalkoztatás napját (napjait),
33. a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék alapját és összegét,
34. a tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet által a tagja után fizetendő nyugdíjjárulék alapját és összegét, valamint az egészségügyi szolgáltatási járulékot,
35. a szociális hozzájárulási adó alapját és összegét,
36. szociális hozzájárulási adóból igénybe vett kedvezmény - a 24. pontban meghatározott kedvezmények kivételével - esetén a személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított szociális hozzájárulási adó alapját és összegét, továbbá a jogszabály szerint meghatározott szociális hozzájárulási adóból igénybevett kedvezmény jogcímét, alapját és összegét, önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban álló személynek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja vagy (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatban történő részvétellel teljesített tényleges szolgálatára tekintettel kifizetett juttatások összegét.
Adattovábbítás jogalapja A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 47. §
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. §
Adattovábbítás célja Havi adó- és járulékbevallás teljesítése
Adattovábbítás címzettje Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1.2. az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló természetes személyek adatainak kezelése


Érintettek köre Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban állók
Érintettekre vonatkozó adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatokat megismerheti
1. neve (születési neve)
2. születési helye, ideje
3. anyja neve
4. TAJ száma, adóazonosító jele
5. lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
6. családi állapota
7. gyermekeinek születési ideje
8. egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
9. legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
10. szakképzettsége(i) iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
11. tudományos fokozata
12. idegennyelv-ismerete
13. a korábbi, Kjt. 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése,
14. a munkahely megnevezése,
15. a megszűnés módja, időpontja
16. a közalkalmazotti jogviszony kezdete
17. állampolgársága
18. a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
19. a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok
20. a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
21. e szervnél a jogviszony kezdete
22. a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR-száma
23. címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
24. a minősítések időpontja és tartalma
25. személyi juttatások
26. a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama
27. a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai
28. a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai [41. § (1)-(2) bek.]. Közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/B. § (1) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/D.§ alapján:


1. a közalkalmazott felettese,
2. a minősítést végző vezető,
3. feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,
4. munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
5. a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság,
6. a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül,
7. az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.
29. az érintett biztosított neve
30. személyi adatai
31. társadalombiztosítási azonosító jele
32. a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatok
33. a biztosítottól levont járulékok alapja és összege Nyilvántartás vezetése A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 46. § (2)
34. Gyvt. 15.§ (8) bekezdés szerinti nyilatkozat a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. sz. melléklete szerinti munkakör esetében Jogszabályi kötelezettség teljesítése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (8)

35. Bankszámlaszám illetmény kifizetés teljesítése Hozzájárulás
36. Gyermek adatai, születési anyakönyvi kivonat Kjt. 23/B. § és Mt. 128. § szerinti fizetés nélküli szabadság Hozzájárulás
37. gyermek halálának időpontja, halotti anyakönyvi kivonat Fizetés nélküli szabadság megszüntetése Mt. 129.§ (1) a. és b. pont
38. a gyermek ideiglenes hatállyal elhelyezésének, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének, továbbá harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben elhelyezésének ténye Fizetés nélküli szabadság megszüntetése Mt. 129.§ (1) c. a közalkalmazott felettese,
a minősítést végző vezető,
feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,
munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság,
a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül,
az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.
39. a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának tartama Mt. 130.§ szerinti fizetés nélküli szabadság nyújtása Hozzájárulás
40. hozzátartozó neve, személyi adatai, orvosi igazolás Mt. 131. § szerinti fizetés nélküli szabadság nyújtása Hozzájárulás
41. önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára Mt. 132. § szerinti fizetés nélküli szabadság nyújtása Hozzájárulás
42. keresőképtelenség adatai
43. a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés ténye és orvosi igazolás
44. a kötelező orvosi vizsgálata tartama
45. a véradás ténye, orvosi igazolás
46. a szoptatás ténye
47. hozzátartozója halálakor a hozzátartozó halotti anyakönyvi kivonatának másolata
48. általános iskolai tanulmányok folytatásának, megállapodás szerinti képzésnek, továbbképzés esetén, a képzésben való részvétel ténye, időtartama, alátámasztó igazolás
49. önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartama
50. bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvétel időtartama és igazolása
51. a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét időtartama és igazolása Mt. 55.§ szerinti munkavégzés alóli mentesülési kötelezettség biztosítása Hozzájárulás
52. aláírás
53. tréning, képzések, tanfolyamok Szerződésből eredő kötelezettségek ellenőrzése
A közalkalmazott képzése, fejlesztése Tanulmányi szerződés
Munkáltató jogos érdeke
54. Munkavégzés adatai (jelenlét, felelősségre vonás adatai) Munkavégzési kötelezettség teljesítése, ellenőrzése Munkáltató jogos érdeke
55. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § teljesítéséhez szükséges adatok Jogszabályi kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. §
56. első házasok adókedvezménye, családi adókedvezmény igénybevétele adókedvezmény biztosítása, jogszabályi kötelezettség teljesítése hozzájárulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/D.§ alapján:


a közalkalmazott felettese,
a minősítést végző vezető,
feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,
munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság,
a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül,
az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.
57. személyi kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatok adókedvezmény biztosítása, jogszabályi kötelezettség teljesítése hozzájárulás
58. utazási költségtérítés igénybevételének ténye jogszabályi kötelezettség teljesítése hozzájárulás
59. utazási költségtérítés igénybevételéhez szükséges adatok
- lakóhely
- tartózkodási hely
- nyilatkozat arról, hogy a napi munkába járás a lakóhelyéről vagy a tartózkodási helyéről történik-e jogszabályi kötelezettség teljesítése 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 7. §
60. végrehajtói letiltás adatai (illetmény letiltása esetén a letiltás jogcíme, letiltó személye, letiltás időtartama) Jogszabályi kötelezettség teljesítése a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 58.§
Vht. 60. § alapján a végrehajtó
+ előző sorban megjelölt személyek
61. név, azonosító igazolvány száma, megbízólevél sorszáma, meghatalmazás sorszáma a dolgozó érintettek felé történő azonosítása a kinevezés, a felek közötti szerződéses jogviszony Az intézményi dolgozók, az érintettek, azok, akik előtt felhasználásra kerül
Adatok felvétele és a forrása Adatok felvételére a jogviszony létesítésekor, a fennállása alatt és a megszüntetésekor is sor kerülhet. Az adatok forrása az érintett nyilatkozata és átadott iratai
Az adatkezelés technikai jellege elektronikusan és papír alapon
Az adatok őrzése, tárolása Intézményi szerveren, irattárban
Adatok továbbítása Adatok továbbítása harmadik személy részére csak jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor.
A közalkalmazott a jogviszonyból származó munkáltatói kötelezettségek teljesítését a Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzattal, mint Fenntartó, valamint a Magyar Államkincstárral (bérszámfejtés) együtt teljesíti, a közalkalmazott fent felsorolt személyes adatait a teljesítés érdekében a Munkáltató továbbíthatja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106/A.§ (1) (2) bekezdéseire hivatkozással.
Adatok továbbítása 1
Továbbított adatok köre Születési, családi és utónév
Neme
Születési hely
Születési idő
Anyja neve
Állampolgárság
Betöltött munkakör
Jogviszony létesítésének ideje, tevékenység kezdete
Iskolai végzettség
A szakképzettségre vonatkozó adatok
Adattovábbítás jogalapja a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 4.§
Adattovábbítás célja a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásba vétele
Adattovábbítás címzettje Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Az adatkezelés időtartama A hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási határidő
Hatósági bizonyítvány adatai esetében Kjt. 20.§ (9)
Adatok továbbítása 2
1. a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát,
2. a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (a továbbiakban: TAJ szám),
3. a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a természetes személy nyugdíjas státuszát, a gyermekgondozási díj vagy a gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása melletti munkavégzésének tényét, illetve azt, hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idő számításának szükségességéről,
4. a természetes személy tekintetében az Szja tv. 29/A. § és 29/B. § szerinti kedvezmény érvényesítéséhez szükséges következő adatokat:
5. a kedvezmény közös érvényesítésének tényét, annak arányát,
6. a magzat kivételével minden eltartott (kedvezményezett eltartott) nevét, adóazonosító jelét,
7. az arra vonatkozó adatot, hogy e személyek - ideértve a magzatot is - a tárgyhónapban eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak, illetve felváltva gondozott gyermeknek minősülnek-e,
8. az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése szerinti jogcímét,
9. a családi kedvezmény közös érvényesítése esetén a másik fél adóazonosító jelét,
10. a természetes személy tekintetében az Szja. tv. 29/C. § szerinti kedvezmény érvényesítéséhez szükséges következő adatokat:

11. a házastárs nevét, adóazonosító jelét,
12. a kedvezmény igénybe vételének módjára (egyedül, megosztással) vonatkozó döntést,
13. a 6. és 7. pont szerinti kedvezmény esetében a változás bekövetkezésének időpontját, ha a természetes személy az adóelőleg-nyilatkozat tartalmát érintő változás miatt új nyilatkozatot ad a munkáltató, kifizető részére,
14. a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelmet, a nyugdíjjárulék-köteles jutalom összegét, illetve a levont nyugdíjjárulék összegét,
15. a természetes személy által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerőpiaci járulék alapját, a levont (befizetett) természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerőpiaci járulék összegét,
16. a természetbeni egészségbiztosítási, a pénzbeli egészségbiztosítási és a munkaerőpiaci járulékok levonása és/vagy a nyugdíjjárulék-levonás elmaradásának okát,
17. a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartamát, amelyre tekintettel a tárgyhónapban járulékalapot képező jövedelem kifizetésére került sor, illetve az ezen időtartamra vonatkozó levont természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási, munkaerőpiaci és nyugdíjjárulék alapját és összegét,
18. a gyermekgondozási díj (gyed), gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), gyermeknevelési támogatás (gyet), ápolási díj, álláskeresési ellátás folyósításának időtartamát, az ellátás összegét, és az abból levont nyugdíjjárulék összegét, illetve a levonás elmaradásának okát,
19. a biztosítás szünetelését, vagy munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,
20. a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidő tartamát,
21. az egészségügyi dolgozók heti negyvennyolc órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének idejét (munkaórában),
22. a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapját és összegét,
23. a kifizetett (juttatott), az összevont adóalapba tartozó bevételt és az adóelőleg alapját (külön a bérről a jogosultsági hónapok feltüntetésével),
24. a költségelszámolási módot és az adóelőleg megállapítása során figyelembe vett bevételt csökkentő tételeket,
25. a megállapított adóelőleget,
26. a ténylegesen levont adóelőleget, az adóelőleg-levonás elmaradásának okát,
27. az egyes külön adózó jövedelmek címén a természetes személynek kifizetett (juttatott) bevételt, az adó alapját, a megállapított és levont, illetve le nem vont adót, kivéve azt a kifizetést (juttatást),
28. amelyet a jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni,
29. amelynek adója nulla százalék,
30. amely után az egyéni vállalkozó e minőségében adóköteles,
31. amelyet az ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházása ellenében nem árverés és nem aukció során kap a természetes személy,
32. amely után az adó megfizetése a kifizetőt terheli,
33. a természetes személlyel elszámolandó adókülönbözetet,
34. a START-, START PLUSZ-, START EXTRA, START BÓNUSZ, valamint Rehabilitációs kártyával rendelkező személy után, valamint a Karrier Híd programban részt vevő személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított szociális hozzájárulási adó alapját és összegét, továbbá a jogszabály szerint meghatározott szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény alapját és összegét, valamint a jogszabály szerint gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló és az ő gyermekgondozási szabadságának időtartama alatt munkakörében foglalkoztatott vagy gyermekgondozási szabadságának lejártát követően a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatása után a foglalkoztató által igénybevett szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény összegét,
35. a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja Tbj. 31. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,
36. a külföldi illetőségű természetes személynek kifizetett jövedelem összegét, és az általános mértéktől eltérően levont, le nem vont adó, adóelőleg összegét,
37. az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére vezető tisztségviselői jogviszonyával összefüggésben fizetett tiszteletdíj összegét,
38. az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő biztosítói teljesítést,
39. az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére ingatlan birtoklásának, használatának átengedéséből és hasznainak szedéséből, az ingatlan feletti rendelkezési jog gyakorlásából származó jövedelemmel (így különösen az ingatlan értékesítéséből, bérbeadásából, haszonbérbe adásából, az ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog ellenérték fejében történő alapításából, az arról való lemondásból, illetve a joggyakorlás átengedéséből származó jövedelemmel) összefüggésben kifizetett bevétel (jövedelem) összegét,
40. a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vállalkozó Tbj. 31. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,
41. az a munkáltató, amely a tárgyhóban az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerint foglalkoztat munkavállalót, e foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben feltünteti az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér - a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér együttes - összegét, és a foglalkoztatás napját (napjait),
42. a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék alapját és összegét,
43. a tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet által a tagja után fizetendő nyugdíjjárulék alapját és összegét, valamint az egészségügyi szolgáltatási járulékot,
44. a szociális hozzájárulási adó alapját és összegét,
45. szociális hozzájárulási adóból igénybe vett kedvezmény - a 24. pontban meghatározott kedvezmények kivételével - esetén a személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított szociális hozzájárulási adó alapját és összegét, továbbá a jogszabály szerint meghatározott szociális hozzájárulási adóból igénybevett kedvezmény jogcímét, alapját és összegét, önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban álló személynek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja vagy (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatban történő részvétellel teljesített tényleges szolgálatára tekintettel kifizetett juttatások összegét.
Adattovábbítás jogalapja A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 47. §
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. §
Adattovábbítás célja Havi adó- és járulékbevallás teljesítése
Adattovábbítás címzettje Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1.3. az intézménnyel megbízási jogviszonyban álló természetes személyek adatainak kezelése

Az adatkezelés jogalapja 1. A megbízási szerződés, az adatkezelés a megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a megbízott az érintett egyik fél.
2. az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:272.§-a.
Az adatkezelés célja A jogviszony létesítése, teljesítése, fenntartása, megszűnése, megszüntetése és az ezekhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítése.
Érintettek köre az intézménnyel megbízási jogviszonyban állók
Érintettekre vonatkozó adatok 1. név
2. születési név
3. anyja leánykori neve
4. születési hely
5. születési idő
6. adóazonosító jel
7. állampolgárság
8. magyarországi bankszámlaszám
9. állandó lakcím
10. tartózkodási cím
11. postázási cím
12. aláírás
13. végzettséget igazoló okmány(ok) másolati példánya
14. személyes dokumentumok fénymásolata
15. fizetés adatok
16. a megbízási szerződéssel kapcsolatos adatok és információk
17. felelősségre vonatkozó adatok
18. tréning, képzések, tanfolyamok
19. hatósági bizonyítvány adatai
20. megbízási díj letiltása esetén a letiltás jogcíme, letiltó személye, letiltás időtartama
Adatok felvétele és a forrása Adatok felvételére a jogviszony létesítésekor, a fennállása alatt és a megszüntetésekor is sor kerülhet. Az adatok forrása az érintett nyilatkozata és átadott iratai
Az adatkezelés időtartama hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási határidő
Az adatkezelés technikai jellege elektronikusan és papír alapon
Az adatok őrzése, tárolása Intézményi szerveren, irattárban
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(adatokat felvehet, helyesbíthet, változtathat, törölhet, megsemmisíthet) Informatikus, HR munkatárs, intézményvezető helyettes
Az adatokat megismerheti intézményvezető, munkáltatói jogkör gyakorló, HR munkatársak, intézményi jogász feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben
Adatok továbbítása Adatok továbbítása harmadik személy részére csak jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor.
Az intézmény a jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítését a Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzattal, mint Fenntartó, valamint a Magyar Államkincstárral együttesen teljesíti, a megbízott fent felsorolt személyes adatait a teljesítés érdekében az intézmény továbbíthatja.


1.4. Az intézményhez munkára jelentkezők önéletrajzának kezelése

Az adatkezelés jogalapja 1. Az érintett hozzájárulása.
2. Jogszabályi kötelezettség teljesítése
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A.§ (7)
Az adatkezelés célja Üres álláshelyek betöltésére a megfelelő jelentkező kiválasztása
Érintettek köre Az üres álláshelyekre jelentkezők
Érintettekre vonatkozó adatok 1. név
2. születési név
3. anyja leánykori neve
4. születési hely
5. születési idő
6. állampolgárság
7. értesítési lakcím
8. aláírás
9. végzettséget igazoló okmány(ok) másolati példánya
10. hatósági bizonyítvány adatai
11. érintett által közölt adatok
Adatok felvétele és a forrása Az érintett által kerülnek megküldésre
Az adatkezelés időtartama A kiválasztási folyamat lezárulása után a jelentkezők 30 napon belüli értesítése mellett az önéletrajzok 365 napig tartó őrzésére az érintett kérelme és hozzájárulása alapján kerül sor, erre irányuló kérelem nélkül az önéletrajzok az értesítsek kiküldésétől számított 60 napon belül megsemmisítésre, az adatok törlésre kerülnek.
Az adatkezelés technikai jellege elektronikusan és papír alapon
Az adatok őrzése, tárolása Intézményi szerveren, irattárban
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet Informatikus, HR munkatárs, intézményvezető helyettes
Az adatokat megismerheti intézményvezető, munkáltatói jogkör gyakorló, HR munkatársak, intézményi jogász feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben. A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság tagjai a véleményük kialakításához szükséges mértékben. (A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A.§ (9)
Adatok továbbítása Az adatok harmadik személy részére történő továbbítására nem kerül sor.


1.5. Az üres álláshelyre jelentkezők elutasított pályázati anyaga őrzéséhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység

Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés célja Üres álláshelyekről értesítés küldése
Érintettek köre Az üres álláshelyekre jelentkezők
Érintettekre vonatkozó adatok 1. név
2. születési név
3. anyja leánykori neve
4. születési hely
5. születési idő
6. állampolgárság
7. értesítési lakcím
8. aláírás
9. végzettséget igazoló okmány(ok) másolati példánya
10. hatósági bizonyítvány adatai
11. érintett által közölt adatok
Adatok felvétele és a forrása Az érintett által kerülnek megküldésre
Az adatkezelés időtartama A kiválasztási folyamat lezárulása után a jelentkezők 30 napon belüli értesítése mellett az önéletrajzok 365 napig tartó őrzésére az érintett kérelme és hozzájárulása alapján kerül sor
Az adatkezelés technikai jellege elektronikusan és papír alapon
Az adatok őrzése, tárolása Intézményi szerveren, irattárban
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet Informatikus, HR munkatárs, intézményvezető helyettes
Az adatokat megismerheti intézményvezető, munkáltatói jogkör gyakorló, HR munkatársak, intézményi jogász feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben
Adatok továbbítása Az adatok harmadik személy részére történő továbbítására nem kerül sor.

1.6. Az intézményhez munkára jelentkezők közösségi profiljának megtekintése

Az adatkezelés jogalapja Adatkezelő jogos érdeke
Az adatkezelés célja Üres álláshelyek betöltésére a megfelelő jelentkező kiválasztása
Érintettek köre Az üres álláshelyekre jelentkezők
Érintettekre vonatkozó adatok Az intézmény megtekintheti a foglalkoztatási jogviszonyra jelentkező természetes személy által létrehozott nyilvános közösségi oldalt, és a mindenki által hozzáférhető nyilvános adatait, azonban nem végez olyan ellenőrzési tevékenységet, mely „álprofil” létrehozásával titkos adatgyűjtést eredményezhetne, továbbá nem tekinti meg azokat az adatokat, melyet ugyan nyilvánosságra hozott a jelentkező, de a jogviszony létesítéséhez nem szükséges, így különösen a fajra, nemzetiségre, családi állapotra, gyermekek számára, szexuális hovatartozásra, szakszervezethez, politikai szervezethez tartozáshoz kapcsolódó adatokat.
Adatok felvétele és a forrása Az érintett által bárki számára hozzáférhetővé tett nyilvános adat
Az adatkezelés időtartama A kiválasztási folyamat kerülhet megtekintésre a közösségi profil
Az adatkezelés technikai jellege elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása Nem kerül rá sor
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) HR munkatárs, intézményvezető
Az adatokat megismerheti intézményvezető, munkáltatói jogkör gyakorló, HR munkatársak a kiválasztáshoz szükséges mértékben
Adatok továbbítása Az adatok harmadik személy részére történő továbbítására nem kerül sor.


1.7. az intézménnyel jogviszonyban álló természetes személyek alkalmassági vizsgálataival kapcsolatos adatok kezelése

Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1), 51.§ (4), 60.§ (1)
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 50. §, 60. §
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
Az adatkezelés célja A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, teljesítése, fenntartása, megszűnése, megszüntetése és az ezekhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítése.
Érintettek köre Az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók
Érintettekre vonatkozó adatok Az adott munkakörre vonatkozóan alkalmasság vagy alkalmatlanság, illetve milyen feltételekkel alkalmasság ténye
Adatok felvétele és a forrása Adatok felvételére a jogviszony létesítésekor, a fennállása alatt és a megszüntetésekor is sor kerülhet. Az adatok forrása az alkalmassági vélemény.
Az adatkezelés időtartama hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási határidő
Az adatkezelés technikai jellege elektronikusan és papír alapon
Az adatok őrzése, tárolása Intézményi szerveren, irattárban
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(adatokat felvehet, helyesbíthet, változtathat, törölhet, megsemmisíthet) Informatikus, HR munkatárs, intézményvezető helyettes
Az adatokat megismerheti intézményvezető, munkáltatói jogkör gyakorló, HR munkatársak, intézményi jogász feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben
Adatok továbbítása Az adatok továbbítására harmadik személy részére csak jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor.
A foglalkoztatott a jogviszonyból származó munkáltatói kötelezettségek teljesítését a Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzattal, mint Fenntartó, valamint a Magyar Államkincstárral együtt teljesíti, a közalkalmazott fent felsorolt személyes adatait a teljesítés érdekében a Munkáltató továbbíthatja.


1.8. Szociális alap-, mester-, és szakképzésben résztvevő hallgatók fogadása /terepgyakorlat biztosítása/ tevékenységhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység

Érintettek köre Szociális alap-, mester-, és szakképzésben résztvevő hallgatók
Érintettre vonatkozó adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatokat megismerheti
név
születési név
születési hely, idő
anyja neve
lakcím
értesítési cím
telefonszám, e-mail cím
gyakorlati napló adatai
értékelés Megállapodás megkötése, teljesítése, megszüntetése, igényérvényesítés, kapcsolattartás Érintettel és az oktatási intézménnyel kötött megállapodás Terepgyakorlat vezető, intézményvezető, szakmai vezető, jogász, HR munkatárs
Adatok felvétele és a forrása Adatok felvételére a jogviszony létesítésekor, a fennállása alatt és a megszüntetésekor is sor kerülhet.
Az adatkezelés időtartama A jogviszony megszűnését követő 5 év
Az adatkezelés technikai jellege elektronikusan és papír alapon
Az adatok őrzése, tárolása Intézményi szerveren, irattárban
Adatok továbbítása 1
Továbbított adatok köre név
születési név
születési hely, idő
anyja neve
lakcím
értesítési cím
telefonszám, e-mail cím
gyakorlati napló adatai
értékelés
Adattovábbítás jogalapja Érintettel és az oktatási intézménnyel kötött megállapodás
Adattovábbítás célja Megállapodás megkötése, teljesítése, megszüntetése, igényérvényesítés, kapcsolattartás
Adattovábbítás címzettje A hallgatót küldő oktatási intézmény
Az adatkezelés időtartama A jogviszony megszűnését követő 5 év

1.9. Az asztali számítógépek, lap topok használatához kapcsolódó adatkezelési tevékenység

Az adatkezelés jogalapja A munkáltató jogos érdeke
Az adatkezelés célja a munkáltató gazdasági érdekeinek megóvása, munkajogi jogkövetkezmények alkalmazása
Érintettek köre Az intézményi foglalkoztatottak
Érintettekre vonatkozó adatok Az ellenőrzött foglalkoztatott rendelkezésére bocsátott számítógépen engedély nélkül tárolt személyes adatok.
Adatok felvétele és a forrása Az érintett ellenőrzése során feltárás
Az adatkezelés időtartama A munkáltató gazdasági érdekeinek megóvása érdekében, munkajogi jogkövetkezmények alkalmazása érdekében megindított eljárás befejezése
Az adatkezelés technikai jellege elektronikusan és papír alapon
Az adatok őrzése, tárolása az adatkezelő szervere, irattár
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(adatokat felvehet, helyesbíthet, változtathat, törölhet, megsemmisíthet) HR munkatárs, intézményvezető, munkáltatói jogkör gyakorlója
Az adatokat megismerheti intézményvezető, munkáltatói jogkör gyakorló, HR munkatársak, a jogász feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben, érintett
Adatok továbbítása Az adatok harmadik személy részére történő továbbítására az igényérvényesítés keretében kerül sor.

1.10. Mobiltelefonok használatához kapcsolódó adatkezelési tevékenység

Az adatkezelés jogalapja A munkáltató jogos érdeke
Az adatkezelés célja A munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos feladatok ellátása, elszámolás készítése
Érintettek köre Az intézményi foglalkoztatottak, akik részére mobiltelefon került rendelkezésre bocsátásra
Érintettekre vonatkozó adatok Név, telefon típusa, rendelkezésre bocsátás időtartama, híváslista, hívott fél telefonszáma, telefonhívás időtartama
Adatok felvétele és a forrása Telefonszolgáltató adatszolgáltatása, érintett által közölt adatok
Az adatkezelés időtartama A munkáltató gazdasági érdekeinek megóvása érdekében, munkajogi jogkövetkezmények alkalmazása érdekében megindított eljárás befejezése
Az adatkezelés technikai jellege elektronikusan és papír alapon
Az adatok őrzése, tárolása az adatkezelő szervere, irattár
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(adatokat felvehet, helyesbíthet, változtathat, törölhet, megsemmisíthet) HR munkatárs, intézményvezető, munkáltatói jogkör gyakorlója
Az adatokat megismerheti intézményvezető, munkáltatói jogkör gyakorló, HR munkatársak, a jogász feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben, érintett
Adatok továbbítása Az adatok harmadik személy részére történő továbbítására az igényérvényesítés keretében kerül sor.

1.11. A hatósági igazolványok másolásához kapcsolódó adatkezelési tevékenység

Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása, az érintett és adatkezelő jogos érdeke
Az adatkezelés célja Az adatok hibamentes rögzítése, jogviszonyt keletkeztető megállapodás előkészítése, nyilvántartásba vételi kötelezettség teljesítése
Érintettek köre Az intézményi foglalkoztatottak
Érintettekre vonatkozó adatok Személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya TAJ kártya adatai
Adatok felvétele és a forrása Az érintett által átadott igazolványok
Az adatkezelés időtartama A másolat elkészítését követő 30 nap
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon
Az adatok őrzése, tárolása irattár
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(adatokat felvehet, helyesbíthet, változtathat, törölhet, megsemmisíthet) HR munkatárs
Az adatokat megismerheti HR munkatársak
Adatok továbbítása Nem kerül rá sor

2. Az intézményi feladatok teljesítése körében végzett adatkezelési tevékenységek
2.1. Szociális-, életvezetési tanácsadással kapcsolatos adatkezelési tevékenység

Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Adatok felvétele és a forrása Az érintett kérelme, az érintettel kötött megállapodás, igazolványok másolata
Érintettekre vonatkozó adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
1. a kérelmező természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve) és Társadalombiztosítási Azonosító Jele, Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b. és (6) b.
2. a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
3. a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
4. a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,
5. a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,
6. a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,
7. az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező. Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem lezárható
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b.
8. az igénybe vevő neve, elérhetősége
9. az igénybevevő törvényes képviselőjének neve, elérhetősége A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (2) a. (Együttműködési megállapodás)
10. Nyilvántartásba vétel kelte
11. Az ellátást igénybe vevő neve
12. Társadalombiztosítási Azonosító Jele
13. Születési helye, ideje
14. Lakóhelye
15. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége
16. Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
17. Állampolgársága, külföldi állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának jogcíme
18. Családi állapota
19. Legmagasabb iskolai végzettsége
20. Gazdasági aktivitása
21. Gyermekeinek neve, születési helye, ideje
22. Az együttműködési megállapodás megkötésének időpontja
23. Az együttműködési megállapodás megszűnésének időpontja
24. A probléma definíciója
25. Elsődleges (hozott) probléma típusa
26. Életvitel
27. Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás, kapcsolati erőszak)
28. Lelki-mentális
29. Gyermeknevelési
30. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
31. Magatartászavar, teljesítményzavar
32. Anyagi helyzet adatai
33. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok
34. Egészségkárosodás következménye
35. Közösen meghatározott probléma
36. Cselekvési terv
37. Aláírás A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (1) b. (7. sz. melléklet – esetnapló)
38. Szociális diagnózis adattartalma Az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 64. § (8)

39. az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka
40. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok, Nyilvántartási kötelezettség teljesítése, szolgáltatás biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20. § (4)
41. Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése Érintett hozzájárulása
Érintett és adatkezelő jogos érdeke
42. a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét,
43. a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
44. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
45. az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját,
46. a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
47. a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.
48. a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat,
49. a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját,
50. a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét.
51. az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,
52. a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.§ (5) a. pontja és 139.§ (1) bekezdése, amennyiben gyermeket is érint a szolgáltatás

Az adatkezelés időtartama Törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik.
A szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törlendőek az adatok 1993. évi III. tv. 23.§ (1)
Gyvt. 142.§ (1) jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével - törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő
Adatokat megismerheti - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 21.§-a szerint a fenti adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható
- érintett (Szt. 22.§)
- Gyvt. 142. § (3) alapján
a) a rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy és törvényes képviselője,
b) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - az egymásra vonatkozó adatok tekintetében a gyermek és a szülő,
c) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - a szülőre vonatkozó adatok tekintetében a másik szülő.
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái A kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/B.§ szerinti nyilvántartás vezetése és a 20/C. (3) b. kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet2.2. Aktív korú nem foglalkoztatott személyek ellátásával kapcsolatos adatkezelési tevékenység

Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Adatok felvétele és a forrása Az érintett kérelme, az érintettel kötött megállapodás, igazolványok másolata
Érintettekre vonatkozó adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
1. a kérelmező természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve) és Társadalombiztosítási Azonosító Jele, Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása, továbbá álláskereső klubban, önismereti és személyiségfejlesztő csoportban való részvétel
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b. és (6) b.
2. a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
3. a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
4. a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,
5. a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,
6. a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,
7. az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező. Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása, továbbá álláskereső klubban, önismereti és személyiségfejlesztő csoportban való részvétel
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem lezárható
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b.
8. az igénybe vevő neve, elérhetősége
9. az igénybevevő törvényes képviselőjének neve, elérhetősége A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (2) a. (Együttműködési megállapodás)
10. Nyilvántartásba vétel kelte
11. Az ellátást igénybe vevő neve
12. Társadalombiztosítási Azonosító Jele
13. Születési helye, ideje
14. Lakóhelye
15. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége
16. Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
17. Állampolgársága, külföldi állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának jogcíme
18. Családi állapota
19. Legmagasabb iskolai végzettsége
20. Gazdasági aktivitása
21. Gyermekeinek neve, születési helye, ideje
22. Az együttműködési megállapodás megkötésének időpontja
23. Az együttműködési megállapodás megszűnésének időpontja
24. A probléma definíciója
25. Elsődleges (hozott) probléma típusa
26. Életvitel
27. Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás, kapcsolati erőszak)
28. Lelki-mentális
29. Gyermeknevelési
30. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
31. Magatartászavar, teljesítményzavar
32. Anyagi helyzet adatai
33. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok
34. Egészségkárosodás következménye
35. Közösen meghatározott probléma
36. Cselekvési terv
37. Aláírás A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (1) b. (7. sz. melléklet – esetnapló)
38. Szociális diagnózis adattartalma Az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 64. § (8)

39. az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka
40. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok, Nyilvántartási kötelezettség teljesítése, szolgáltatás biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20. § (4)
41. Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése Érintett hozzájárulása
Érintett és adatkezelő jogos érdeke
42. a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét,
43. a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
44. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
45. az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját,
46. a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
47. a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.
48. a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat,
49. a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját,
50. a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét.
51. az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,
52. a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.§ (5) a. pontja és 139.§ (1) bekezdése, amennyiben gyermeket is érint a szolgáltatás

Az adatkezelés időtartama Törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik.
A szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törlendőek az adatok 1993. évi III. tv. 23.§ (1)
Gyvt. 142.§ (1) jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével - törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.
Adatokat megismerheti - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 21.§-a szerint a fenti adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható
- érintett (Szt. 22.§)
- Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő
- Gyvt. 142. § (3) alapján
a) a rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy és törvényes képviselője,
b) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - az egymásra vonatkozó adatok tekintetében a gyermek és a szülő,
c) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - a szülőre vonatkozó adatok tekintetében a másik szülő.
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái A kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/B.§ szerinti nyilvántartás vezetése és a 20/C. (3) b. kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet2.3. Elhelyezkedést segítő tréninggel kapcsolatos adatkezelési tevékenység

Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Adatok felvétele és a forrása Az érintett kérelme, az érintettel kötött megállapodás, igazolványok másolata
Érintettekre vonatkozó adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
1. a kérelmező természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve) és Társadalombiztosítási Azonosító Jele, Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása, továbbá álláskereső klubban, önismereti és személyiségfejlesztő csoportban való részvétel
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b. és (6) b.
2. a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
3. a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
4. a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,
5. a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,
6. a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,
7. az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező. Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása, továbbá álláskereső klubban, önismereti és személyiségfejlesztő csoportban való részvétel
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem lezárható
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b.
8. az igénybe vevő neve, elérhetősége
9. az igénybevevő törvényes képviselőjének neve, elérhetősége A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (2) a. (Együttműködési megállapodás)
10. Nyilvántartásba vétel kelte
11. Az ellátást igénybe vevő neve
12. Társadalombiztosítási Azonosító Jele
13. Születési helye, ideje
14. Lakóhelye
15. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége
16. Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
17. Állampolgársága, külföldi állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának jogcíme
18. Családi állapota
19. Legmagasabb iskolai végzettsége
20. Gazdasági aktivitása
21. Gyermekeinek neve, születési helye, ideje
22. Az együttműködési megállapodás megkötésének időpontja
23. Az együttműködési megállapodás megszűnésének időpontja
24. A probléma definíciója
25. Elsődleges (hozott) probléma típusa
26. Életvitel
27. Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás, kapcsolati erőszak)
28. Lelki-mentális
29. Gyermeknevelési
30. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
31. Magatartászavar, teljesítményzavar
32. Anyagi helyzet adatai
33. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok
34. Egészségkárosodás következménye
35. Közösen meghatározott probléma
36. Cselekvési terv
37. Aláírás A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (1) b. (7. sz. melléklet – esetnapló)
38. Szociális diagnózis adattartalma Az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 64. § (8)

39. az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka
40. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok, Nyilvántartási kötelezettség teljesítése, szolgáltatás biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20. § (4)
41. Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése Érintett hozzájárulása
Érintett és adatkezelő jogos érdeke
42. a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét,
43. a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
44. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
45. az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját,
46. a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
47. a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.
48. a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat,
49. a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját,
50. a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét.
51. az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,
52. a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.§ (5) a. pontja és 139.§ (1) bekezdése, amennyiben gyermeket is érint a szolgáltatás

Az adatkezelés időtartama Törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik.
A szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törlendőek az adatok 1993. évi III. tv. 23.§ (1)
Gyvt. 142.§ (1) jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével - törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő
Adatokat megismerheti - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 21.§-a szerint a fenti adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható
- érintett (Szt. 22.§)
- Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő
- Gyvt. 142. § (3) alapján
a) a rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy és törvényes képviselője,
b) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - az egymásra vonatkozó adatok tekintetében a gyermek és a szülő,
c) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - a szülőre vonatkozó adatok tekintetében a másik szülő.
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái A kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/B.§ szerinti nyilvántartás vezetése és a 20/C. (3) b. kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet2.4. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység

Az adatkezelés jogalapja Jogszabályi rendelkezés és a gyermekek jogos érdeke

Az adatkezelés célja A gyermekek mindenek felett álló érdekeinek védelme
Adatok felvétele és a forrása Az érintett kérelme, az érintettel kötött megállapodás, „Gyermekeink védelmében” adatlapok
Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Érintettekre vonatkozó adatok Az adatkezelés jogalapja
1. a kérelmező természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve) és Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
2. aláírás
3. Csak ezen adatok, amennyiben a jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható, amennyiben nem lezárható:
4. a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
5. a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
6. a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,
7. a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,
8. a kérelem előterjesztésének időpontja,
9. az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező.
10. az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka,
11. az intézményhez fordulás okai, probléma megjelölése
12. cselekvési terv, intézkedések
13. az adatokat tartalmazó dokumentumok másolatai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§
14. a gyermek
a. aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
b. ab) anyanyelvére vonatkozó,
c. ac) családi jogállására vonatkozó,
d. ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
e. ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
f. af) egészségi állapotára vonatkozó,
g. ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
h. ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
i. ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
j. aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
k. ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;

15. a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
a. ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
b. bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
c. bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
d. bd) egészségi állapotára vonatkozó,
e. be) büntetlen előéletére vonatkozó,
f. bf) * áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;

16. a gyermek
a. ca) testvéreinek személyazonosító,
b. cb) saját gyermekének személyazonosító,
c. cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
d. cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
e. ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó,
f. cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;

17. a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének
a. da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
b. db) anyanyelvére vonatkozó,
c. dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
d. dd) egészségi állapotára vonatkozó,
e. de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
f. df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
g. dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
h. dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító,
i. di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó adatok a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (1)-(2)
18. a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét,
19. a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
20. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
21. az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját,
22. a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
23. a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.
24. a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat,
25. a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját,
26. a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét.
27. az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,
28. a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.§ (5) a. pontja és 139.§ (1) bekezdése

29. Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése
Jogalap a hozzájárulás
Érintettre vonatkozó további adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattovábbítás
A nyilvántartásba vétel időpontja
A személyes gondoskodás formája
A gyermek személyi adatai
Név
Névváltozás (a gondozási folyamat során) - dátuma
Születési hely, idő
Anyja születési neve
A gyermek neme
Állampolgársága
Bejelentett lakóhely
Bejelentett tartózkodási hely
Tényleges tartózkodási hely:
Törzsszám (szakellátásban)
Beszélt nyelve:
Tolmács igény
Anya, apa
Név
Születési név
Születési hely, idő
Anyja születési neve
Állampolgársága
Bejelentett lakóhely
Bejelentett tartózkodási hely
Tényleges tartózkodási hely
Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
A szülői felügyeleti jog gyakorlásának ténye
A szülői felügyeleti jog nem gyakorlásának okai
Nevelésbe vett gyermek esetében
Gyermekvédelmi gyám
Név
Születési név
Születési hely, idő
Értesítési címe:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Vagyonkezelő
Név
Születési név
Születési hely, idő
Értesítési címe
Elérhetősége (telefon, e-mail) gyermek alapvető adatainak regisztrálása,

a későbbi ellátások során a hatóságok, intézmények, ellátók kölcsönös tájékoztatásakor a gyermek azonosítása a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet I. sz. adatlap a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott példányai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz, akiknek már nem kell újra felvenniük ezt az adatlapot

Család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóval való kapcsolat
A család (a gyermek/gyermekek) a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóhoz kerülés oka, módja
A jelzés küldője
A jelzést küldő vagy más személy intézkedése
A családdal történő kapcsolatfelvétel ideje, módja
Megtett intézkedések és dátuma
A család a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóval való korábbi kapcsolat ténye, időtartama, probléma megjelölése
A gyermekkel kapcsolatos hatósági, bírósági eljárások, ügyiratok, határozatok, elhelyezésekre vonatkozó adatok, jelenleg folyamatban lévő gondoskodás formája
Tapasztalatok (indokolt esetben feleljen meg a környezettanulmány követelményeinek is)
Következtetések, további tennivalók
környezettanulmány egyszerűsített adattartalommal

gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattétel a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet II. sz. adatlap Törzslappal együtt, amennyiben a hatóság számára környezettanulmányként, javaslattételként készült
Személyi lap/személyazonossági igazolvány fellelhetősége, állapota
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány fellelhetősége, állapota
Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány fellelhetősége, állapota
Diákigazolvány fellelhetősége, állapota
TAJ kártya fellelhetősége, állapota
Közgyógyellátási igazolvány fellelhetősége, állapota
Oltási könyv fellelhetősége, állapota


A gyermekre vonatkozó „azonnal tudni kell” jellegű egészségügyi, fejlődési információk (asztma, epilepszia, cukorbetegség, ekcéma, látás-, halláskárosodás, mozgásszervi elváltozás, beszédzavar - beszédhiba, sajátos nevelési igény, gyógyszer-, liszt-, tejfehérje-, tojásfehérje-érzékenység, szénanátha” fertőző betegség vagy egyéb probléma, meglévő betegség esetén megkapja-e a gyermek a szükséges kezelést)
A gyermeket gondozó személy(ek)re vonatkozó „azonnal tudni kell” jellegű információk (pl.: akut vagy krónikus betegség, a gyermek közvetlen veszélyeztetését okozó rizikótényezők, a szülő tájékoztatása alapján a háziorvosa neve, elérhetősége):
A családban, környezetben lévő személy - akinek a segítségére számítani lehet, ill. akinél szükség esetén a gyermek elhelyezhető – neve, elérhetősége


A gyermek/ek házi gyermekorvosa,
háziorvosa
A gyermek/ek védőnője
Bölcsőde/óvoda/iskola
Gyermekvédelmi felelős neve
Egyéb jelentős intézmény (szakember), pl. más család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottság, pszichológus, pszichiáter, nevelési tanácsadó, logopédus, szakorvos neve, elérhetősége (cím, telefonszám, kapcsolat kezdete, vége, időtartama)
a gyermekkel kapcsolatos sürgős tudnivalók rögzítése és továbbadása abban az esetben, ha a gyermek gyermekjóléti szolgáltatási előzmény nélkül kerül helyettes szülőhöz, gyermekek átmeneti otthonába vagy ideiglenes hatályú elhelyezésre,

veszélyeztetettség felmerülése esetén a szociális segítőmunkához szükséges feltárás segítése, dokumentálása,

a gyámhivatal, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a gondozóhely tájékoztatása a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet III. sz. adatlap a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott példányai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz
A családra vonatkozó adatok
Lakcím (a hely, ahol a környezettanulmány készült):
A lakásban életvitelszerűen együtt élő közeli hozzátartozók:
Név Születési idő Rokoni kapcsolat
A lakásban a családdal együtt élő egyéb személyek:
Név Születési idő Kapcsolat, együttélés minősége
A családtól különélő egyéb közeli hozzátartozók:
Név Rokoni kapcsolat Lakóhely

A lakásra vonatkozó adatok
A törvényes képviselő/gondozó személy lakáshasználatának jogcíme: tulajdonos, bérlő, bérlőtárs, társbérlő, albérlő, ágybérlő, szívességi lakáshasználó, jogcím nélküli lakáshasználó, egyéb:
Típusa: családi ház, házrész, sorház, lakótelepi lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, egyéb lakás
Tulajdoni formája: magán, önkormányzati, szövetkezeti, állami, egyéb:
Településkörnyezet (belterület, külterület, zártkert, tanya stb.):
Komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli; szükséglakás
Alapterület: A lakószobák + félszobák száma:
Egyéb helyiségek, előszoba, előtér, étkező, konyha, fürdőszoba, WC, fürdőszoba-WC, egyéb:
Udvar, kert:
Fűtése: távfűtés, központi fűtés, egyedi fűtés (gáz, villany, olaj, vegyes, szén, fa)
Közüzemi szolgáltatások:
Fűtési, főzési, tisztálkodási lehetőségek biztosítottak-e, működnek-e? Ha valamelyik hiányzik vagy nem használható, jelezze az okát is!
A lakás jellemzőinek leírása (állapot, felszereltség, bútorzat)
A család jövedelemforrásainak bemutatása (munkajövedelem, szociális támogatások, nyugdíj stb.):
A család anyagi problémái, annak okai, ismétlődő jellege
A gyermek étkeztetésének biztosítottsága

A család és környezete: befolyásoló tényezők
A család élettere, lakókörnyezete, szociokulturális háttere:
A család értékrendje, életmódja:
A gyermek(ek) lakókörnyezetében található veszélyforrás, amely testi épségüket, egészségüket, erkölcsi fejlődésüket közvetlenül fenyegeti (pl. a lakás állagából adódó veszély; fedetlen kút; veszélyes állatok; vasúti sínek, forgalmas út, veszélyes üzem, szórakozóhely stb.)
A veszélyforrásokkal szemben védelem eszközei

A családon belüli viszonyok:
A családot ért megrázkódtatások, traumák, azok feldolgozottsága, ahhoz segítség igénybevételének megtörténte, segítség következménye
A család társadalmi kapcsolatai - esetleges támogató személyek, közösségek
Aláírás (szülő/törvényes képviselő, gyermek):

A gyermekkel kapcsolatos információk
A gyermek neve
A gyermek rövid jellemzése: külső és belső tulajdonságok
A gyermek betegségének gyakorisága
Szokatlanul gyakori sérülések
A gyermek környezetének jellemzése (az élelmezés, ruházat, saját szoba, ágy, játékok, illetve könyvek meglétére vonatkozó információk)
A gyermeknek pihenésre, alvásra, tanulásra, félrevonulásra megfelelő, nyugodt, békés „zugára” vonatkozó ténymegállapítások

Intézményes gondozás, oktatás, nevelés
Igénybevétellel kapcsolatos adatok: hol/hova, milyen óvodai csoportba/hányadik osztályba jár
A gyermek óvodai, iskolai tankötelezettségének eleget tételével kapcsolatos adatok
Felmentések
Magántanulói státusz ténye, kezdete, oka, a gyermek érdekében állósága
Tanulmányi eredmények képességeinek megfelelősége
Osztályismétlési adatok (melyiket, mikor, hányszor, mely tantárgy(ak)
Tanulási problémák, részképesség zavarok adatai (diagnosztizálás időpontja, zavar jellege)
Az oktatási intézmény által a gyermek számára nyújtott egyedi, sajátos szolgáltatások
A gyermek nem iskolás státuszának oka
A gyermek munkahelye
A munkavégzés, tanulás hiányának oka

A gyermek megnyilvánulásaival kapcsolatos információk
gyermek viselkedésének, magatartásának alapvető megváltozásai
A gyermek viselkedése, a konfliktusai jellege és gyakorisága
Normaszegő, deviáns megnyilvánulások
A gyermeket ért súlyosan traumatikus élmény és feldolgozása, viselkedésének megváltozása
A gyermek személyiségfejlődése, kötődései
Dátum
Aláírás (gyermek)Aláírás (anya/törvényes képviselő)Aláírás (apa/törvényes képviselő) Aláírás (családsegítő)

A gondozási folyamat összegzése, javaslattétel
A feltárt probléma, veszélyeztető körülmények gyermek(ek)re gyakorolt hatása
Mi történt, a gondozási terv/tervek értékelése, a feladat megvalósulása, rögzített határideje és a gyermek, szülő, törvényes képviselő együttműködése alapján
Konzultációk, esetkonferenciák (időpont, kivel, emlékeztető)
A család által igénybe vett egyéb ellátások
Korábban kezdeményezett intézkedések, azok következménye, eredménye
Egyéb, fontos információk (ide kell leírni, ha a családhoz kapcsolódó valamely intézménnyel kapcsolatban fontos, eddig le nem írt információnk van)
Javaslat - indokolással
dátum
Aláírások
Megjegyzések a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó részéről, család részéről
a család, gyermek helyzetének, a problémák okainak feltárása,
a szociális segítőmunka tevékenységeinek összegzése;

a javaslattételi lap a gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattételre szolgál;

előzménnyel rendelkező ügyek esetében környezettanulmány készítése:

a gyámhivatal vagy a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a család- és gyermekjóléti szolgálat készíti el,

gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetében környezettanulmány készítésé a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet IV. sz. adatlap
Név
Születési hely (kerület is), idő:
Anyja születési neve:

A gyermek általános egészségi állapota
kötelező védőoltás elmaradása és oka
Kötelezőn felüli védőoltások típusa és beadás dátuma
A gyermek életkorának megfelelő kötelező rendszeres szűrések megtörténtének ténye
Gyermekbetegségek (kanyaró, rubeola, skarlát, bárányhimlő, mumpsz, egyéb)
A gyermek balesetnek időpontja és leírása, visszamaradt maradandó károsodása
A gyermek műtétje, mikor, hol és miért
Korrekciós beavatkozás, gyógyászati segédeszköz szükségessége és oka
A kórházi kezelések ideje, helye, oka, orvos neve
Az anya terhességének, a gyermek születésének körülményei
A védőnő és a gyermekorvos észrevételei a gyermek életének első 3 évében:
Egyéb kiegészítő információk a gyermek egészségügyi adatainak rögzítésével a veszélyeztetett gyermek alapellátási gondozásának elősegítése,

átmeneti gondozás, otthont nyújtó ellátás esetén az ellátó tájékoztatása a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet VI. sz. adatlap a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve gyermekvédelmi gondoskodás esetén a család- és gyermekjóléti központ feladata az adatlap továbbküldése a gyermek gondozását ellátó helyettes szülőhöz, gyermekek átmeneti otthonába vagy a szakellátást nyújtó intézménybe az elhelyezéstől számított 8 napon belül
A gyermek neve
A gondozás kezdete
A terv készítésének ideje
A gondozás helye
A terv készítőjének neve
A szülő/törvényes képviselőnek a gyermek egyéni, gondozási-nevelési tervének elkészítésében történő részvétel ténye
Bevonási meghiúsulása
Az átmeneti gondozás indulásának oka
Az átmeneti gondozás várható időtartama

A gyermek gondozóhelyre történő lehetőleg zökkenőmentes beilleszkedésének elősegítése
A gyermek életvitele, szokásai, a gyermektől, szülőtől, törvényes képviselőtől, család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtótól szerzett információk alapján, az alábbi szempontok figyelembevételével
napirendje; fekvés-ébredés; étkezések ideje; részvétele a házi munkában; tanulási szokások; kedvenc tevékenységei, játékai, tárgyai, ételei; megszokottól eltérően használt szavai, kifejezései; elalvási, étkezési, tisztálkodási, egyéb szokásai; dohányzás, a gyermek pénzhez való viszonya
A gondozó tervei a gyermek mindennapi életéről, az alábbi szempontok figyelembevételével:
ébredés-lefekvés időpontja; házimunka; esti hazatérés időpontja; étkezések időpontja; játék, tanulás rendje; közös ünnepek; dohányzás, alkoholfogyasztás; zsebpénz biztosítása és beosztásának segítése a házirend figyelembevételével

Az élet különböző területein felmerülő feladatok konkrét megtervezése a szülő/törvényes képviselő, szakemberek, intézmények számára, határidők megjelölésével
Egészségügyi ellátás:
Általános orvosi ellátás, kötelező és javasolt védőoltások
A gyermek háziorvosa az elhelyezés után (név, cím, elérhetőség)
Ha állandó kezelésre, gyógyszerezésre van szüksége a gyermeknek, hol, mi módon biztosíthatják ezt?
Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:
Fogorvosi ellátás
A gyermek fogorvosi ellátásának biztosítási helye, módja, folyamatos ellenőrzése, különleges ellátás biztosítottsága

Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:
Látás-, hallásvizsgálat és egyéb, az életkornak megfelelő kötelező és javasolt szűrővizsgálatok
A gyermek látás-, hallásvizsgálatát és egyéb, az életkornak megfelelő kötelező és javasolt szűrővizsgálat biztosítása, különleges ellátás biztosítottsága

Feladatmegosztás a szülők és szakemberek között:
Mentálhigiénés és pszichés ellátás helye, módja, anyagi feltételei

Speciális problémákra adandó válaszok: (bűnelkövetés, magatartászavar, viselkedészavar, alkohol- és drogfogyasztás, egyéb szenvedélyek, iskolakerülés, csavargás, tulajdonhoz/pénzhez való viszony, szexualitás)
A szükséges ellátás biztosításának helye, módja

Tanulmányok:
Az oktatás folyamatosságának vagy - a tanulmányok megszakítása esetén - az iskolarendszerbe való újbóli bekapcsolódás biztosítása
Kiegészítő tanulási segítség - pl. korrepetálás, speciális oktatási feladatok, fejlesztés
Tehetséggondozás
A tanulmányok nem folytatásának oka

Munkába állítás

Etnikai, nyelvi szempontok, Vallás - pl.: vallási ünnepek, szokások
Az etnikai hovatartozásból feladatok és megnevezése, igény
A különleges adatok kezeléséhez hozzájáruló neve, aláírása

Szabadidős tevékenység, vagy azok hiányának indokai
Hobbik, speciális tevékenységek és érdeklődés:

A gondozó és a szülő/törvényes képviselő közötti egyéb megállapodások a gyermek szocializációs folyamatának elősegítése érdekében
Célok, megállapodások

A szülő/törvényes képviselő és a gyermek kapcsolatának jellemzése
A szülő/törvényes képviselő és a gyermek kapcsolattartásának formája, módja, gyakorisága
Igény a kapcsolattartás biztosításában, ezzel kapcsolatos teendők

Bírósági végzéssel, illetve gyámhivatali határozattal elrendelt kapcsolattartásra jogosult személy
Név, cím:
Végzés, határozat száma:
Igény a kapcsolattartás biztosításában, ezzel kapcsolatos teendők


Egyéb kapcsolatok, barátságok ápolása a gyermek igényei alapján
Név, cím:
Kapcsolattartás formája, módja, gyakorisága

Az átmeneti gondozás megszüntetése érdekében elvégzendő feladatok tervezése
Eddig nem rögzített, előrelátható feladatok tervezése:
Gyermek megjegyzései, aláírás a gyermekek átmeneti otthonába vagy helyettes szülőhöz került gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének rögzítése a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet XI. sz. adatlap („ÁTG-1” adatlap) Adat forrása: Helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona
A gyermek neve
A gyermek gondozásával-nevelésével kapcsolatos feladatok tervezése
Egészségügyi ellátás
A gyermek háziorvosa a gondozás előtt (név, cím, elérhetőség)
A gyermek háziorvosa a gondozás során (név, cím, elérhetőség):
Állandó kezelés, gyógyszerszedés szükségessége, biztosítás helye, módja, személye
Elmaradt szűrővizsgálat, védőoltás
Fogorvosi ellátás biztosításának helye, módja, folyamatos ellenőrzése, különleges igény és biztosításának módja
Az intézmény által nyújtott segítségek a szülőnek

Mentálhigiénés és pszichés ellátás
Ellátásban részesültség megnevezése, helye, rendszeressége
Új/más ellátás igénybevételét javasoltsága és oka
Megállapodás a szülők és az intézmény között a feladat ellátásáról és az intézmény által nyújtandó segítségről

Tanulmányok, munka
A gyermek nevelési-oktatási intézményének/munkahelyének megnevezése
Az oktatás folyamatosságának biztosítása vagy - a tanulmányok megszakítása esetén - az iskolarendszerbe való újbóli bekapcsolódás érdekében teljesítendő feladatok:
Az intézmény által nyújtott segítségek a szülőnek

A gyermek számára javasolt kiegészítő, óvoda vagy iskola előtti segítség - pl. fejlesztés, korrepetálás, speciális oktatási feladatok
Az intézmény által nyújtott segítségek a szülőnek
Tehetséggondozással kapcsolatos igények, lehetőségek:
Az intézmény által nyújtott segítségek a szülőnek

A gyermek által már nem folytat tanulmányok indoka
A gyermek esetleges munkába állásának elősegítésével kapcsolatos feladatok
Az intézmény által nyújtott segítségek a szülőnek

Etnikai, nyelvi, kulturális szempontok
Etnikai hovatartozásából a gyermeknek és/vagy szüleinek igények megnevezése
Az intézmény által nyújtott segítségek a szülőnek
A különleges adat kezeléséhez hozzájáruló neve, aláírása

Vallás - pl.: rendszeres vallásgyakorlás, ünnepek, szokások
Vallási hovatartozásából a gyermeknek és/vagy szüleinek igények részletezése
Az intézmény által nyújtott segítségek a szülőnek
A különleges adat kezeléséhez hozzájáruló neve, aláírása

Gondozási-nevelési kérdések - szocializáció
A család és a szociális szakember által közösen megfogalmazott problémák (társadalmi értékek megismertetése, erkölcsi értékrend közvetítése/alakítása, családi életre nevelés, önállóságra nevelés, munkára nevelés, szexuális életre történő felkészítés)
Megállapodások
A gyermekek napközbeni ellátása, illetve ilyen feladatot ellátó külső intézmény igénybevétele érdekében átmeneti otthontól igényelt segítség, Megállapodások

Bírósági végzéssel, illetve gyámhivatali határozat alapján a gyermekkel kapcsolattartásra jogosult személy, neve, címe, Végzés, határozat száma, Kapcsolattartás formája, módja, gyakorisága
A különleges adat kezeléséhez hozzájáruló neve, aláírása
Az intézmény által nyújtott segítségek

A gyermekre vonatkozó/gyermekkel kapcsolatos gyermekvédelmi hatósági intézkedés, illetve büntetőeljárás leírása
Szülők, otthon teendői

Eddig nem rögzített, előrelátható feladatok tervezése:
Aláírások az átmeneti gondozásra a családok átmeneti otthonába került gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének rögzítése a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet XII. sz. adatlap („ÁTG-2” adatlap) Adatok forrása: a családok átmeneti otthona vezetője/családgondozója
A család tagjai (név, születési idő)
A család otthonba kerülésének ideje, oka, módja
Az előző terv készítése óta történt változások
A család más személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásban történő részesülésének ideje, az ezekhez kapcsolódó információk, dokumentumok
A család és a családot gondozó szakember által közösen megfogalmazott probléma
A család és a családot gondozó szakember által közösen meghatározott célok
A célok megvalósításához vezető feladatok tervezése:
Az otthon által felajánlott segítség

A családdal kapcsolatban folyamatban lévő hatósági, bírósági eljárás
Az eljárás jellege, helye, jelenlegi szakasza, lezárásának várható időpontja
Az otthon által nyújtható segítség

A szülők gyermekük felügyeletének megoldása az otthonban tartózkodás idején
Otthontól igényelt segítség
Igény az otthontól életvezetéshez, háztartásvezetéshez segítség
Az átmeneti gondozás várható időtartama
Más intézmények - család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó stb. szakember neve, intézmény, elérhetőség
Aláírások a családok átmeneti otthonába került család gondozási tervének rögzítése a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet XIII. sz. adatlap („ÁTG-3” adatlap
Gondozás típusa, formája
Családtagok által igénybe vett gondozást kezdete, vége
Ellátás indoka
Az ellátó intézmény tevékenysége a gyermek/család érdekében a gondozás ideje alatt
A konzultáció témája
Személyes segítő tevékenység a családdal/gyermekkel
Az érintett családtag A tevékenység célja
Vélemények a családban a gondozás ideje alatt történt változásokról, a szükségletek módosulásáról, a fennmaradt problémákról

A gyermek(ek) szociális kapcsolatainak jellemzése az átmeneti gondozás időtartama alatt
A család összetételében, körülményeiben bekövetkezett jelentősebb változások, hatósági intézkedések bemutatása
A gyermek véleménye
A szülők véleménye
A szociális szakemberek véleménye
Egyéb személyek véleménye
Összefoglaló
Az ellátás megszűnésének módja, időpontja és körülményei (hová került a gyermek, kinek a gondozásába, elérhetősége, milyen jogcímen tartózkodik ott)
Aláírások az átmeneti gondozásból kikerült gyermek és/vagy család számára nyújtott gondozás, ellátás és a kikerüléskori helyzet rögzítése. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet XIV. sz. adatlap („ÁTG-4” adatlap) Az adatok forrása: az átmeneti gondozást nyújtó
Az adatkezelés időtartama Törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik.
A szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törlendőek az adatok 1993. évi III. tv. 23.§ (1)
Gyvt. 142.§ (1) jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével - törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa, szociális asszisztens
Adatokat megismerheti - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 21.§-a szerint a fenti adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható
- érintett (Szt. 22.§)
- Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő
- Gyvt. 142. § (3) alapján
a) a rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy és törvényes képviselője,
b) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - az egymásra vonatkozó adatok tekintetében a gyermek és a szülő,
c) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - a szülőre vonatkozó adatok tekintetében a másik szülő.
- szociális asszisztens
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái - a kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 139. § (2) bekezdése szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartás vezetése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Adatok továbbítása 2
A továbbított adatok fajtái A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135. § (2) bekezdésében meghatározott adatok:
a) a gyermek
aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
ab) anyanyelvére vonatkozó,
ac) családi jogállására vonatkozó,
ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
af) egészségi állapotára vonatkozó,
ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;
b) a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
bd) egészségi állapotára vonatkozó,
be) büntetlen előéletére vonatkozó,
bf) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;
c) a gyermek
ca) testvéreinek személyazonosító,
cb) saját gyermekének személyazonosító,
cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó,
cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;
d) a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének
da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
db) anyanyelvére vonatkozó,
dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
dd) egészségi állapotára vonatkozó,
de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító,
di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó
adatok
A továbbítás címzettje a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szerv vagy személy,
b) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa,
c) a befogadó szülő,
d) a gyermekjogi képviselő, továbbá a betegjogi képviselő és az ellátottjogi képviselő, ha a gyermek panaszának orvoslása érdekében ez feltétlenül szükséges,
e) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezet,
f) a gyermekvédelmi szakértői bizottság,
g) a gyermekvédelmi gyám, a helyettes gyermekvédelmi gyám,
h) a pártfogó felügyelői szolgálat, a megelőző pártfogó felügyelő,
i) a javítóintézet.
A továbbítás célja A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott célok
(1) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a gyermekétkeztetés,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása,
d) Biztos Kezdet Gyerekház.
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
(4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
b) a védelembe vétel,
c) a családbafogadás,
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e) a nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése,
i) a megelőző pártfogás elrendelése.
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (6)
Adatok továbbítása 3
A továbbított adatok fajtái A gyermek személyazonosító adatai, továbbá az egészségi állapotára és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok
A továbbítás címzettje A továbbítás célja
a szociális hatáskört gyakorló szervnek

a szociális ellátás megállapítása
a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bíróságnak, az igazságügyi szakértőnek,


a bűnüldözés és bűnmegelőzés, valamint bírósági eljárás lefolytatása, továbbá a pártfogó felügyelőnek a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti környezettanulmány, pártfogó felügyelői vélemény és összefoglaló pártfogó felügyelői vélemény elkészítése
a külföldi hatóságnak, illetve bíróságnak
családi jogállás, gyermektartás, kapcsolattartás, gyámság, örökbefogadás, a gyermek érdekében tett ideiglenes intézkedés, valamint a gyermek jogellenes külföldre vitelének megszüntetése
a minisztériumnak a gyermekvédelmi ágazati irányítási tevékenység és a külön jogszabályban meghatározott központi hatósági feladatok ellátása
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136.§ (2)
Adatok továbbítása 4
A továbbított adatok fajtái A továbbítás címzettje A továbbítás célja
gyermek személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentéssel összefüggésben
gyermek személyazonosító adatai és az egészségi állapotra vonatkozó adatok egészségbiztosítási szerv gyógykezelés
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136.§ (3)
Adatok továbbítása 4
A továbbított adatok köre A szülő és más törvényes képviselő személyazonosító adatai, továbbá az egészségi állapotára és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatai
A továbbítás címzettje egészségbiztosítási szerv, a szociális hatáskört gyakorló szerv, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő, a külföldi hatóság, illetve bíróság, a minisztérium
A továbbítás célja Jogszabályi kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136.§ (4)

2. 5. Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetéséhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység

Érintettek köre Veszélyeztetett gyermek, törvényes képviselő, szülő, gyám
Érintettre vonatkozó adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattovábbítás
A nyilvántartásba vétel időpontja
A személyes gondoskodás formája
A gyermek személyi adatai
Név
Névváltozás (a gondozási folyamat során) - dátuma
Születési hely, idő
Anyja születési neve
A gyermek neme
Állampolgársága
Bejelentett lakóhely
Bejelentett tartózkodási hely
Tényleges tartózkodási hely:
Törzsszám (szakellátásban)
Beszélt nyelve:
Tolmács igény
Anya, apa
Név
Születési név
Születési hely, idő
Anyja születési neve
Állampolgársága
Bejelentett lakóhely
Bejelentett tartózkodási hely
Tényleges tartózkodási hely
Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
A szülői felügyeleti jog gyakorlásának ténye
A szülői felügyeleti jog nem gyakorlásának okai
Nevelésbe vett gyermek esetében
Gyermekvédelmi gyám
Név
Születési név
Születési hely, idő
Értesítési címe:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Vagyonkezelő
Név
Születési név
Születési hely, idő
Értesítési címe
Elérhetősége (telefon, e-mail)
gyermek alapvető adatainak regisztrálása,

a későbbi ellátások során a hatóságok, intézmények, ellátók kölcsönös tájékoztatásakor a gyermek azonosítása a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet I. sz. adatlap a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott példányai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz, akiknek már nem kell újra felvenniük ezt az adatlapot
Család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóval való kapcsolat
A család (a gyermek/gyermekek) a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóhoz kerülés oka, módja
A jelzés küldője
A jelzést küldő vagy más személy intézkedése
A családdal történő kapcsolatfelvétel ideje, módja
Megtett intézkedések és dátuma
A család a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóval való korábbi kapcsolat ténye, időtartama, probléma megjelölése
A gyermekkel kapcsolatos hatósági, bírósági eljárások, ügyiratok, határozatok, elhelyezésekre vonatkozó adatok, jelenleg folyamatban lévő gondoskodás formája
Tapasztalatok (indokolt esetben feleljen meg a környezettanulmány követelményeinek is)
Következtetések, további tennivalók
környezettanulmány egyszerűsített adattartalommal

gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattétel a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet II. sz. adatlap Törzslappal együtt, amennyiben a hatóság számára környezettanulmányként, javaslattételként készült
Személyi lap/személyazonossági igazolvány fellelhetősége, állapota
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány fellelhetősége, állapota
Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány fellelhetősége, állapota
Diákigazolvány fellelhetősége, állapota
TAJ kártya fellelhetősége, állapota
Közgyógyellátási igazolvány fellelhetősége, állapota
Oltási könyv fellelhetősége, állapota


A gyermekre vonatkozó „azonnal tudni kell” jellegű egészségügyi, fejlődési információk (asztma, epilepszia, cukorbetegség, ekcéma, látás-, halláskárosodás, mozgásszervi elváltozás, beszédzavar - beszédhiba, sajátos nevelési igény, gyógyszer-, liszt-, tejfehérje-, tojásfehérje-érzékenység, szénanátha” fertőző betegség vagy egyéb probléma, meglévő betegség esetén megkapja-e a gyermek a szükséges kezelést)
A gyermeket gondozó személy(ek)re vonatkozó „azonnal tudni kell” jellegű információk (pl.: akut vagy krónikus betegség, a gyermek közvetlen veszélyeztetését okozó rizikótényezők, a szülő tájékoztatása alapján a háziorvosa neve, elérhetősége):
A családban, környezetben lévő személy - akinek a segítségére számítani lehet, ill. akinél szükség esetén a gyermek elhelyezhető – neve, elérhetősége


A gyermek/ek házi gyermekorvosa,
háziorvosa
A gyermek/ek védőnője
Bölcsőde/óvoda/iskola
Gyermekvédelmi felelős neve
Egyéb jelentős intézmény (szakember), pl. más család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottság, pszichológus, pszichiáter, nevelési tanácsadó, logopédus, szakorvos neve, elérhetősége (cím, telefonszám, kapcsolat kezdete, vége, időtartama)
a gyermekkel kapcsolatos sürgős tudnivalók rögzítése és továbbadása abban az esetben, ha a gyermek gyermekjóléti szolgáltatási előzmény nélkül kerül helyettes szülőhöz, gyermekek átmeneti otthonába vagy ideiglenes hatályú elhelyezésre,

veszélyeztetettség felmerülése esetén a szociális segítőmunkához szükséges feltárás segítése, dokumentálása,

a gyámhivatal, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a gondozóhely tájékoztatása a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet III. sz. adatlap a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott példányai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz
Gyermekre vonatkozó adatok (név, cím, elérhetőség, anyja neve, gondviselő neve, taj szám)
A veszélyeztető körülmény leírása
A probléma észlelés időpontja
A jelzést küldő eddig megtett intézkedései
a törvényes képviselő, gondviselő telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
az érintett gyermek állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka,
cselekvési terv, intézkedések
a dokumentumok másolatai A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése A gyermek jogos érdeke
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (2) bekezdése
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 9. §
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. §
Adatok felvétele és a forrása Az észlelő és jelzőrendszer tagjai:
1. az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
2. a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
3. a köznevelési intézmények,
4. a rendőrség,
5. az ügyészség,
6. a bíróság,
7. a pártfogó felügyelői szolgálat,
8. az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
9. a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
10. az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
11. a munkaügyi hatóság,
12. a javítóintézet,
13. a gyermekjogi képviselő.
Az adatkezelés időtartama gyermek nagykorúságától számított 25 év
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa
Adatokat megismerheti - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 21.§-a szerint a fenti adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható
- érintett (Szt. 22.§)
- Intézményvezető, szakmai vezető, szakmai munkatárs
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái - a kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/B.§ szerinti nyilvántartás vezetése és a 20/C. (3) b. kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Adatok továbbítása 2
A továbbított adatok fajtái A gyermek személyazonosító adatai, továbbá az egészségi állapotára és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok
A továbbítás címzettje A továbbítás célja
a szociális hatáskört gyakorló szervnek

a szociális ellátás megállapítása
a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bíróságnak, az igazságügyi szakértőnek,


a bűnüldözés és bűnmegelőzés, valamint bírósági eljárás lefolytatása, továbbá a pártfogó felügyelőnek a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti környezettanulmány, pártfogó felügyelői vélemény és összefoglaló pártfogó felügyelői vélemény elkészítése
a külföldi hatóságnak, illetve bíróságnak
családi jogállás, gyermektartás, kapcsolattartás, gyámság, örökbefogadás, a gyermek érdekében tett ideiglenes intézkedés, valamint a gyermek jogellenes külföldre vitelének megszüntetése
a minisztériumnak a gyermekvédelmi ágazati irányítási tevékenység és a külön jogszabályban meghatározott központi hatósági feladatok ellátása
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136.§ (2)
Adatok továbbítása 3
A továbbított adatok fajtái A továbbítás címzettje A továbbítás célja
gyermek személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentéssel összefüggésben
gyermek személyazonosító adatai és az egészségi állapotra vonatkozó adatok egészségbiztosítási szerv gyógykezelés
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136.§ (3)
Adatok továbbítása 4
A továbbított adatok köre A szülő és más törvényes képviselő személyazonosító adatai, továbbá az egészségi állapotára és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatai
A továbbítás címzettje egészségbiztosítási szerv, a szociális hatáskört gyakorló szerv, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő, a külföldi hatóság, illetve bíróság, a minisztérium
A továbbítás célja Jogszabályi kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136.§ (4)2. 6. Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése körében szervezett esetmegbeszéléshez és esetkonferenciához kapcsolódó adatkezelési tevékenység

Az adatkezelés jogalapja A gyermek jogos érdeke, az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés célja A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése
Érintettek köre Az esetmegbeszélésen, esetkonferencián részt vevők
Érintettekre vonatkozó adatok 1. név
2. beosztás
3. aláírás
Adatok felvétele és a forrása Az érintettektől származó adat, jelenléti ív, jegyzőkönyv
Az adatkezelés időtartama gyermek nagykorúságától számított 25 év
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa
Adatok továbbítása Adatok továbbítására nem kerül sor


2. 7. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenység

Érintettek köre Veszélyeztetéssel érintett család
Adatok felvétele és a forrása Az érintett kérelme, az érintettel kötött megállapodás, igazolványok másolata
Érintettekre vonatkozó adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
A nyilvántartásba vétel időpontja
A személyes gondoskodás formája
A gyermek személyi adatai
Név
Névváltozás (a gondozási folyamat során) - dátuma
Születési hely, idő
Anyja születési neve
A gyermek neme
Állampolgársága
Bejelentett lakóhely
Bejelentett tartózkodási hely
Tényleges tartózkodási hely:
Törzsszám (szakellátásban)
Beszélt nyelve:
Tolmács igény
Anya, apa
Név
Születési név
Születési hely, idő
Anyja születési neve
Állampolgársága
Bejelentett lakóhely
Bejelentett tartózkodási hely
Tényleges tartózkodási hely
Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
A szülői felügyeleti jog gyakorlásának ténye
A szülői felügyeleti jog nem gyakorlásának okai
Nevelésbe vett gyermek esetében
Gyermekvédelmi gyám
Név
Születési név
Születési hely, idő
Értesítési címe:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Vagyonkezelő
Név
Születési név
Születési hely, idő
Értesítési címe
Elérhetősége (telefon, e-mail)
gyermek alapvető adatainak regisztrálása,

a későbbi ellátások során a hatóságok, intézmények, ellátók kölcsönös tájékoztatásakor a gyermek azonosítása a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet I. sz. adatlap

Adatok továbbítása: a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott példányai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz, akiknek már nem kell újra felvenniük ezt az adatlapot
Család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóval való kapcsolat
A család (a gyermek/gyermekek) a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóhoz kerülés oka, módja
A jelzés küldője
A jelzést küldő vagy más személy intézkedése
A családdal történő kapcsolatfelvétel ideje, módja
Megtett intézkedések és dátuma
A család a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóval való korábbi kapcsolat ténye, időtartama, probléma megjelölése
A gyermekkel kapcsolatos hatósági, bírósági eljárások, ügyiratok, határozatok, elhelyezésekre vonatkozó adatok, jelenleg folyamatban lévő gondoskodás formája
Tapasztalatok (indokolt esetben feleljen meg a környezettanulmány követelményeinek is)
Következtetések, további tennivalók
környezettanulmány egyszerűsített adattartalommal

gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattétel a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet II. sz. adatlap

Adattovábbítás
Törzslappal együtt, amennyiben a hatóság számára környezettanulmányként, javaslattételként készült
Személyi lap/személyazonossági igazolvány fellelhetősége, állapota
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány fellelhetősége, állapota
Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány fellelhetősége, állapota
Diákigazolvány fellelhetősége, állapota
TAJ kártya fellelhetősége, állapota
Közgyógyellátási igazolvány fellelhetősége, állapota
Oltási könyv fellelhetősége, állapota


A gyermekre vonatkozó „azonnal tudni kell” jellegű egészségügyi, fejlődési információk (asztma, epilepszia, cukorbetegség, ekcéma, látás-, halláskárosodás, mozgásszervi elváltozás, beszédzavar - beszédhiba, sajátos nevelési igény, gyógyszer-, liszt-, tejfehérje-, tojásfehérje-érzékenység, szénanátha” fertőző betegség vagy egyéb probléma, meglévő betegség esetén megkapja-e a gyermek a szükséges kezelést)
A gyermeket gondozó személy(ek)re vonatkozó „azonnal tudni kell” jellegű információk (pl.: akut vagy krónikus betegség, a gyermek közvetlen veszélyeztetését okozó rizikótényezők, a szülő tájékoztatása alapján a háziorvosa neve, elérhetősége):
A családban, környezetben lévő személy - akinek a segítségére számítani lehet, ill. akinél szükség esetén a gyermek elhelyezhető – neve, elérhetősége


A gyermek/ek házi gyermekorvosa,
háziorvosa
A gyermek/ek védőnője
Bölcsőde/óvoda/iskola
Gyermekvédelmi felelős neve
Egyéb jelentős intézmény (szakember), pl. más család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottság, pszichológus, pszichiáter, nevelési tanácsadó, logopédus, szakorvos neve, elérhetősége (cím, telefonszám, kapcsolat kezdete, vége, időtartama)
a gyermekkel kapcsolatos sürgős tudnivalók rögzítése és továbbadása abban az esetben, ha a gyermek gyermekjóléti szolgáltatási előzmény nélkül kerül helyettes szülőhöz, gyermekek átmeneti otthonába vagy ideiglenes hatályú elhelyezésre,

veszélyeztetettség felmerülése esetén a szociális segítőmunkához szükséges feltárás segítése, dokumentálása,

a gyámhivatal, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a gondozóhely tájékoztatása a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet III. sz. adatlap

Adattovábbítás
a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott példányai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz
A családra vonatkozó adatok
Lakcím (a hely, ahol a környezettanulmány készült):
A lakásban életvitelszerűen együtt élő közeli hozzátartozók:
Név Születési idő Rokoni kapcsolat
A lakásban a családdal együtt élő egyéb személyek:
Név Születési idő Kapcsolat, együttélés minősége
A családtól különélő egyéb közeli hozzátartozók:
Név Rokoni kapcsolat Lakóhely

A lakásra vonatkozó adatok
A törvényes képviselő/gondozó személy lakáshasználatának jogcíme: tulajdonos, bérlő, bérlőtárs, társbérlő, albérlő, ágybérlő, szívességi lakáshasználó, jogcím nélküli lakáshasználó, egyéb:
Típusa: családi ház, házrész, sorház, lakótelepi lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, egyéb lakás
Tulajdoni formája: magán, önkormányzati, szövetkezeti, állami, egyéb:
Településkörnyezet (belterület, külterület, zártkert, tanya stb.):
Komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli; szükséglakás
Alapterület: A lakószobák + félszobák száma:
Egyéb helyiségek, előszoba, előtér, étkező, konyha, fürdőszoba, WC, fürdőszoba-WC, egyéb:
Udvar, kert:
Fűtése: távfűtés, központi fűtés, egyedi fűtés (gáz, villany, olaj, vegyes, szén, fa)
Közüzemi szolgáltatások:
Fűtési, főzési, tisztálkodási lehetőségek biztosítottak-e, működnek-e? Ha valamelyik hiányzik vagy nem használható, jelezze az okát is!
A lakás jellemzőinek leírása (állapot, felszereltség, bútorzat)
A család jövedelemforrásainak bemutatása (munkajövedelem, szociális támogatások, nyugdíj stb.):
A család anyagi problémái, annak okai, ismétlődő jellege
A gyermek étkeztetésének biztosítottsága

A család és környezete: befolyásoló tényezők
A család élettere, lakókörnyezete, szociokulturális háttere:
A család értékrendje, életmódja:
A gyermek(ek) lakókörnyezetében található veszélyforrás, amely testi épségüket, egészségüket, erkölcsi fejlődésüket közvetlenül fenyegeti (pl. a lakás állagából adódó veszély; fedetlen kút; veszélyes állatok; vasúti sínek, forgalmas út, veszélyes üzem, szórakozóhely stb.)
A veszélyforrásokkal szemben védelem eszközei

A családon belüli viszonyok:
A családot ért megrázkódtatások, traumák, azok feldolgozottsága, ahhoz segítség igénybevételének megtörténte, segítség következménye
A család társadalmi kapcsolatai - esetleges támogató személyek, közösségek
Aláírás (szülő/törvényes képviselő, gyermek):

A gyermekkel kapcsolatos információk
A gyermek neve
A gyermek rövid jellemzése: külső és belső tulajdonságok
A gyermek betegségének gyakorisága
Szokatlanul gyakori sérülések
A gyermek környezetének jellemzése (az élelmezés, ruházat, saját szoba, ágy, játékok, illetve könyvek meglétére vonatkozó információk)
A gyermeknek pihenésre, alvásra, tanulásra, félrevonulásra megfelelő, nyugodt, békés „zugára” vonatkozó ténymegállapítások

Intézményes gondozás, oktatás, nevelés
Igénybevétellel kapcsolatos adatok: hol/hova, milyen óvodai csoportba/hányadik osztályba jár
A gyermek óvodai, iskolai tankötelezettségének eleget tételével kapcsolatos adatok
Felmentések
Magántanulói státusz ténye, kezdete, oka, a gyermek érdekében állósága
Tanulmányi eredmények képességeinek megfelelősége
Osztályismétlési adatok (melyiket, mikor, hányszor, mely tantárgy(ak)
Tanulási problémák, részképesség zavarok adatai (diagnosztizálás időpontja, zavar jellege)
Az oktatási intézmény által a gyermek számára nyújtott egyedi, sajátos szolgáltatások
A gyermek nem iskolás státuszának oka
A gyermek munkahelye
A munkavégzés, tanulás hiányának oka

A gyermek megnyilvánulásaival kapcsolatos információk
gyermek viselkedésének, magatartásának alapvető megváltozásai
A gyermek viselkedése, a konfliktusai jellege és gyakorisága
Normaszegő, deviáns megnyilvánulások
A gyermeket ért súlyosan traumatikus élmény és feldolgozása, viselkedésének megváltozása
A gyermek személyiségfejlődése, kötődései
Dátum
Aláírás (gyermek)Aláírás (anya/törvényes képviselő)Aláírás (apa/törvényes képviselő) Aláírás (családsegítő)

A gondozási folyamat összegzése, javaslattétel
A feltárt probléma, veszélyeztető körülmények gyermek(ek)re gyakorolt hatása
Mi történt, a gondozási terv/tervek értékelése, a feladat megvalósulása, rögzített határideje és a gyermek, szülő, törvényes képviselő együttműködése alapján
Konzultációk, esetkonferenciák (időpont, kivel, emlékeztető)
A család által igénybe vett egyéb ellátások
Korábban kezdeményezett intézkedések, azok következménye, eredménye
Egyéb, fontos információk (ide kell leírni, ha a családhoz kapcsolódó valamely intézménnyel kapcsolatban fontos, eddig le nem írt információnk van)
Javaslat - indokolással
dátum
Aláírások
Megjegyzések a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó részéről, család részéről
a család, gyermek helyzetének, a problémák okainak feltárása,
a szociális segítőmunka tevékenységeinek összegzése;

a javaslattételi lap a gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattételre szolgál;

előzménnyel rendelkező ügyek esetében környezettanulmány készítése:

a gyámhivatal vagy a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a család- és gyermekjóléti szolgálat készíti el,

gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetében környezettanulmány készítésé a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet IV. sz. adatlap
Név
Születési hely (kerület is), idő:
Anyja születési neve:

A gyermek általános egészségi állapota
kötelező védőoltás elmaradása és oka
Kötelezőn felüli védőoltások típusa és beadás dátuma
A gyermek életkorának megfelelő kötelező rendszeres szűrések megtörténtének ténye
Gyermekbetegségek (kanyaró, rubeola, skarlát, bárányhimlő, mumpsz, egyéb)
A gyermek balesetnek időpontja és leírása, visszamaradt maradandó károsodása
A gyermek műtétje, mikor, hol és miért
Korrekciós beavatkozás, gyógyászati segédeszköz szükségessége és oka
A kórházi kezelések ideje, helye, oka, orvos neve
Az anya terhességének, a gyermek születésének körülményei
A védőnő és a gyermekorvos észrevételei a gyermek életének első 3 évében:
Egyéb kiegészítő információk a gyermek egészségügyi adatainak rögzítésével a veszélyeztetett gyermek alapellátási gondozásának elősegítése,

átmeneti gondozás, otthont nyújtó ellátás esetén az ellátó tájékoztatása a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet VI. sz. adatlap
Védelembe vett gyermek(ek) neve
A védelembe vételi határozat száma, kelte
Véglegessé válásának kelte
A védelembe vétel megszüntetésére irányuló munka részletezése
Veszélyeztető tényező, probléma (személyre szabottan)
A probléma megoldásához vezető lépések
A problémamegoldást segítők felsorolása, teendői
A teendők teljesítésének kezdete, rendszeressége és teljesítésének határideje
Aláírás a védelembe vett gyermekek családi/egyéni gondozási-nevelési tervének rögzítése a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet VII. sz. adatlap
Védelembe vett gyermek/ek neve/anyja neve
Védelembe vételi határozat száma
Helyzetértékelés jellege
Rendkívüli felülvizsgálat esetén a kezdeményező neve
Az utolsó gondozási-nevelési terv készítésének ideje
A szülők/törvényes képviselők, a gyermek/gyermekek és a családgondozó kapcsolatának, együttműködésének bemutatása
Az esetmenedzsernek a gondozási folyamatba be nem vont, de a gyermek életterébe tartozó személyekkel és szakemberekkel történő konzultációja, ki mikor, tapasztalatok
Az utolsó gondozási-nevelési tervben foglalt célok és feladatok megvalósulása, a veszélyeztető körülmények elhárulása
A problémamegoldást segítők felsorolása
Az előző oszlopban szereplő személyek vállalt feladatai
A feladat teljesítése (eredeti határideje, a megvalósítás mértéke és időpontja, részleges vagy nemleges teljesítés esetén az okok megnevezése
A feladat ellátásának következményeként bekövetkezett változások

A korábban meghatározott feladatok értékelése a veszélyeztetettség megszüntetése alkalmasságának szempontjából
A vizsgált időszak alatt felmerült újabb veszélyeztető körülmény/ek és az azokra tett intézkedések felsorolása
A helyzetértékelést végző javaslata és indoka
Gyermek, Anya/apa/törvényes képviselők, egyéb rokon, vagy a gondozásba bevont személyek aláírása, adatlap megtekintésének dátuma
A Helyzetértékelő adatlapot aláírók észrevételei, megjegyzései a védelembe vétel felülvizsgálata érdekében végzett helyzetértékelés rögzítése a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet VIII. sz. adatlap

Gyermek(ek) neve, gondozási helye
Gondozott személy(ek), rokonsági fok
A szociális segítőmunka helye
A nevelésbe vételi határozat száma és kelte
A gondozás kezdete
Tervkészítés ideje
A családot korábban gondozó intézmény, személy neve
A szakellátás részéről együttműködő szakember neve, elérhetősége
A család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere, első látogatásának időpontja a gyermek gondozási helyén
A szakellátás családgondozója első látogatásának időpontja az illetékes család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtónál

Szakmai munka - kapcsolatok:
A szülő és az esetmenedzser közötti kapcsolat, illetve hiányának oka
A közös munka indításának lehetőségei
Az együttműködés tervezett módja és formája

A gyermek és a szülő kapcsolata, a kapcsolattartás segítése:
A szülő-gyermek kapcsolattartás konkrét lehetőségei:
A szülő és a gyermek jelenlegi kapcsolatának minősége
A kapcsolattartás módja és formája a gyakorlatban
A szülő és a gyermek kapcsolatának rendezése támogatásának igénye, okai
Az esetmenedzser feladatai

A család gondozásának tervei
Szükséges változtatás a család háztartásszervezésében, életmódjában és életvezetésében stb.
Egészségi állapot javításához nyújtható segítségHatáridő(k) Felelős(ök)
Mentális állapot javításához nyújtható segítség Határidő(k) Felelős(ök)
A család anyagi és lakáskörülményeinek javítására tervezhető feladatok Határidő(k) Felelős(ök)
A szükséges szociális és egyéb ellátásokhoz való hozzájutás szervezése Határidő(k) Felelős(ök)
A család külső és belső kapcsolatainak javításában, stabilizálásában nyújtható lehetőségek Határidő(k) Felelős(ök)
Egyéb, a szakmai munkát segítő feladatok
Szolgáltatások szervezése
Intézmények megkeresése, kapcsolatfelvétel:
Egyéb speciális feladat
Aláírások a szociális segítő munka és a gyermek és vér szerinti családja közötti kapcsolattartás segítésének tervezése a gyermek családjába történő visszakerülése a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet IX.. sz. adatlap


Adatok továbbítása: gyámhivatalnak, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak és a gyermekvédelmi gyámnak
Név
Születési hely, idő
Anyja születési neve
Előző helyzetértékelés időpontja
Jelen helyzetértékelés időpontja
Helyzetértékelés oka
Az elhelyezés vagy az előző helyzetértékelés óta a családdal/gyermekkel történt megbeszélések, találkozások, illetve egyéb intézményekkel és személyekkel történt konzultációk felsorolása
Dátum Kivel (név, rokonsági fok/intézmény)
Hol, milyen módon
A szülő kapcsolattartásának alakulása gyermekével, amennyiben az egyes gyermekeknél tapasztalható eltérés
A szülőnek - illetve annak a személynek, akihez a gyermek a nevelés után hazakerülhet - a kapcsolattartás jogával történő élés módja rendszeressége
A kapcsolattartás tapasztalatai
Támogatások, melyeket a kapcsolattartásra jogosult szülő, illetve személy az intézménytől/esetmenedzsertől
A kapcsolattartás rögzített módjának és formájának megfelelősége a szülő lehetőségeinek, igényeinek
A szülő és a gyermek kapcsolattartás elősegítése
A kapcsolattartás szabályozásának módosításának, a kapcsolattartás korlátozásának, szüneteltetésének, megvonásának szükségessége és oka
A szülő-gyermek kapcsolata alakulásának elemzése

Információk a szülőkről, illetve azokról a személyekről, akikhez a tervek szerint a gyermek visszagondozható
A szülő magatartásában, életvitelében és körülményeiben beállt változások
háztartásszervezési, életmódbeli és életvezetési változások:
egészségi állapot
mentális állapot
munka
család állapota, dinamikájának alakulása
család külső kapcsolatai
anyagi
egyéb: helyzet, lakáskörülmények
a szülő együttműködésének bemutatása a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserével

Következtetések, javaslatok
A nevelésbe vétel fenntartásának szükségessége, indoka
„Egyéni elhelyezési terv” (TESZ-1 adatlap) módosításának szükségessége, oka, javasolt módosítás
„A családi kapcsolatok, szociális segítőmunka tervezése nevelésbe vétel esetén” (GYSZ-7) adatlap szükséges módosításai
A gyermek elhelyezésének megváltoztatásának szükségessége, javasolt módosítás
A helyzetértékelést végző egyéb javaslata:
A Helyzetértékelési adatlap tartalmát megismerők megjegyzései, aláírásai család- és gyermekjóléti központ által a nevelésbe vett gyermek felülvizsgálata érdekében végzett helyzetértékelés a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet X.. sz. adatlap


Adatok továbbítása: gyámhivatalnak, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak és a gyermekvédelmi gyámnak
a kérelmező természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve) és Társadalombiztosítási Azonosító Jele, A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b. és (6) b.
a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,
a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,
a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,
az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező. A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem lezárható
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b.
az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka
a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok, Nyilvántartási kötelezettség teljesítése, szolgáltatás biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20. § (4)
a gyermek
aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
ab) anyanyelvére vonatkozó,
ac) családi jogállására vonatkozó,
ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
af) egészségi állapotára vonatkozó,
ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;

a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
bd) egészségi állapotára vonatkozó,
be) büntetlen előéletére vonatkozó,
bf) * áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;

a gyermek
ca) testvéreinek személyazonosító,
cb) saját gyermekének személyazonosító,
cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó,
cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;

a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének
da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
db) anyanyelvére vonatkozó,
dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
dd) egészségi állapotára vonatkozó,
de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító,
di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó adatok a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (1)-(2)
a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét,
a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját,
a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.
a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat,
a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját,
a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét.
az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.§ (5) a. pontja és 139.§ (1) bekezdése

Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése Érintett hozzájárulása
Érintett és adatkezelő jogos érdeke
a gyermek által megvalósított, a fiatalkorú által elkövetett bűncselekményre és szabálysértésre,
a szülő vagy más törvényes képviselő által a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre, a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozó, vagy a közös háztartásban rendszeresen vagy időszakonként együtt élő más személy által a gyermek sérelmére elkövetett hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartó határozatra vagy megelőző távoltartó határozatra vonatkozó adatok a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (4)
Gondozás típusa, formája
Családtagok által igénybe vett gondozást kezdete, vége
Ellátás indoka
Az ellátó intézmény tevékenysége a gyermek/család érdekében a gondozás ideje alatt
A konzultáció témája
Személyes segítő tevékenység a családdal/gyermekkel
Az érintett családtag A tevékenység célja
Vélemények a családban a gondozás ideje alatt történt változásokról, a szükségletek módosulásáról, a fennmaradt problémákról

A gyermek(ek) szociális kapcsolatainak jellemzése az átmeneti gondozás időtartama alatt
A család összetételében, körülményeiben bekövetkezett jelentősebb változások, hatósági intézkedések bemutatása
A gyermek véleménye
A szülők véleménye
A szociális szakemberek véleménye
Egyéb személyek véleménye
Összefoglaló
Az ellátás megszűnésének módja, időpontja és körülményei (hová került a gyermek, kinek a gondozásába, elérhetősége, milyen jogcímen tartózkodik ott)
Aláírások az átmeneti gondozásból kikerült gyermek és/vagy család számára nyújtott gondozás, ellátás és a kikerüléskori helyzet rögzítése. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet XIV. sz. adatlap („ÁTG-4” adatlap)
Az első javaslat, terv kelte
A jelenlegi javaslat, terv kelte
Név Névváltozás (dátummal)
Születési hely, idő Anyja születési neve

Elhelyezési javaslat
Az elhelyezési javaslat elkészítésének szükségessége (a veszélyeztető tényezők; az elhelyezés megváltoztatásának indokai)
A Gyvt.-ben vagy más jogszabályban biztosított - még igénybe nem vett - segítség esetén a szülői gondoskodás elképzelhetősége
Szükséges szolgáltatások és elérhetősége, felajánlottsága, igénybevétel elmaradásának okai
A gyermek rokonai/tágabb családjának tagjai közül megkérdezettek a gyermek elhelyezése, gondozása vonatkozásában, véleményeik
A gyermek valamelyik különélő szülőnél, nagyszülőnél, nagykorú testvérnél, illetve harmadik személynél történő elhelyezhetősége (Kinél, milyen támogatások igénybevételével)
Egyéb szervezettel/személlyel konzultálás a gyermek helyzetéről és a vele kapcsolatos elhelyezésről, A javaslat elkészítéséhez rendelkezésre álló írásos vélemények, szakvélemények, javaslatok felsorolása (forrás, dátum)


Kielégítendő szükségletek az elhelyezés tekintetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság, az egyéb szakemberek, az érdekeltek és érintettek szerint
Egészségi állapot
Szakmai
vélemények, szakértői vélemények alapján,Szülő(k) véleménye Gyermek igénye,Egyéb vélemények, Szakszolgálat javaslata
Mentális, pszichés állapot
Szakmai vélemények, szakértői vélemények alapján,Szülő(k) véleménye,Gyermek igénye, véleménye, Egyéb vélemények,Szakszolgálat javaslata
Oktatás/továbbtanulási tervek, lehetőségei
Szakmai vélemények, szakértői vélemények alapján,Szülő(k) véleménye,Gyermek igénye, véleménye, Egyéb vélemények,Szakszolgálat javaslata
Családi, rokoni, baráti kapcsolatok ápolása/korlátozása
Szakmai vélemények, szakértői vélemények alapján,Szülő(k) véleménye,Gyermek igénye, véleménye, Egyéb vélemények,Szakszolgálat javaslata
Nemzetiségi, etnikai hovatartozás, anyanyelv ápolása
Szakmai vélemények, szakértői vélemények alapján,Szülő(k) véleménye,Gyermek igénye, véleménye, Egyéb vélemények,Szakszolgálat javaslata
Hozzájárulás adatkezeléshez
Vallása szülő(k) és a gyermek általi igény a gyermek vallásos nevelésére
Szakmai vélemények, szakértői vélemények alapján,Szülő(k) véleménye,Gyermek igénye, véleménye, Egyéb vélemények,Szakszolgálat javaslata
Kultúra, sport
Szakmai vélemények, szakértői vélemények alapján,Szülő(k) véleménye,Gyermek igénye, véleménye, Egyéb vélemények,Szakszolgálat javaslata
Egyéb igény vagy szükséglet
Szakmai vélemények, szakértői vélemények alapján,Szülő(k) véleménye,Gyermek igénye, véleménye, Egyéb vélemények,Szakszolgálat javaslata
A területi gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata
Nevelésbe vétel javaslata esetén a kiskorú rokonok (testvérek, féltestvérek, unokatestvérek), egyéb személyek, akikkel/aki(k) miatt az együttes elhelyezés indokolt lehet.
Név, rokonsági fok, gondozási hely


Gyermek kívánsága
Szülő kívánsága (amennyiben rendelkezésre áll)
A gyermekvédelmi szakértői bizottság javaslata

Nevelésbe vétel esetén javasolt elhelyezés
A gyermekvédelmi szakértői bizottság javaslata az elhelyezés típusára
Elhelyezési lehetőségek a területi gyermekvédelmi szakszolgálat tájékoztatása alapján
Gondozó intézmény/gondozó személy (rokonsági fok):
Fenntartó/munkáltató/megbízó neve
Cím/fenntartó intézmény címe
Gyermekvédelmi gyám Neve
Munkáltató/fenntartó/megbízó
Székhelye/címe
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Vagyonkezelő Neve
Munkáltató/fenntartó/megbízó
Székhelye/címe
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Javaslat a gyermek lakóhelyének megállapítására
A javasolt elhelyezés megfelelősége a gyermek szükségletei, igényei szempontjából
egészségi állapot, pszichés, mentális állapot, családi kapcsolatok, speciális ellátásra való igény, különleges ellátásra való igény, kettős ellátási szükséglet, oktatás, nemzeti, etnikai, anyanyelvi hovatartozás, vallás, kultúra, sport, egyéb
Az elhelyezési javaslat indoka - különös figyelemmel azokra a szükségletekre
Egyéni elhelyezési terv nevelésbe vétel esetén
Várható időtartam, visszatérési személy, megszüntethetőségi feltételek
A gyermek életkora által indokolt segítségek az önálló élet kialakításához
Az igénybe vehető segítség
Hosszú távú javasolt cél a gyermek sorsának rendezésére, A célok megvalósításához szükséges bírósági, hatósági intézkedések
Javaslat a szülővel (szülőkkel), vagy ennek hiányában más kapcsolattartásra jogosult személlyel való kapcsolattartás szabályozására, kapcsolattartásra jogosult személy, A kapcsolattartás célja, A gyermek elvitele és visszavitele esetén a találkozás helye, ideje, módja, szakember jelenlétének szükségessége, A kapcsolattartás egyéb módjai
A kapcsolattartáshoz szükséges segítség, A segítségnyújtásért felelős személy neve
A gyermek gondozását segítő tájékoztatás
A gyermek egészségi állapota miatti veszélyeztető körülmények
A veszély elhárítása érdekében tett intézkedések
A gyermek fizikai, érzelmi állapota
A kötelező felülvizsgálatot megelőzően az elhelyezés felülvizsgálatának javasolt időpontja (év/hó)
A gyermekvédelmi gyámnál található okiratok
A nevelésbe vétel előtt a gyermek családi pótlékának folyósítási személye, címe gyermek elhelyezésének, elhelyezése módosításának előkészítése, elhelyezési javaslatának, elhelyezési javaslata módosításának elkészítése,

a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által kialakított elhelyezési javaslat és elhelyezési terv rögzítése a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet XV. sz. adatlap („TESZ-1” adatlap)
Név, Születési hely, idő, Anyja születési neve
A jelenlegi gondozási helyen tartózkodás időpontja, Jelen helyzetértékelés időpontja
Előző helyzetértékelés időpontja, Helyzetértékelés oka
Az elhelyezés vagy az előző helyzetértékelés óta a családdal/gyermekkel történt megbeszélések, találkozások, illetve a gyermek ügyében egyéb intézményekkel és személyekkel történt konzultációk felsorolása, Dátum, Kivel(név, rokonsági fok/intézmény,beosztás)Hol, milyen módon?

A gyermek beilleszkedése a gondozási helyre
A gyermekvédelmi gyám szerint hogyan érzi magát a gyermek a gondozási helyén
A gyermek elhelyezése, az utolsó helyzetértékelés óta bekövetkezett változás

A gyermek kapcsolatainak alakulása, kötődései a gondozási helyen
A gyermeknek a csoportban/nevelőszülői családban elfoglalt helye (befogadása, beilleszkedése, viszonyulása a gondozó intézményhez/családtagokhoz, elfogadottsága a gondozási helyén
A gyermeknek a gyermekvédelmi gyám által nyújtott segítség a beilleszkedésben, a konfliktusok megoldásában?
A gyermekvédelmi gyámként nyújtott segítség

Az egyéni gondozási-nevelési terv elkészítése
Bevont szakemberek és felhasznált dokumentumok
Az egyéni gondozási-nevelési terv megfelelősége

Az egyéni gondozási-nevelési terv végrehajtása
Az egészség, a testi fejlődés biztosítása
A gyermek általános fizikai állapota, testi fejlettsége:
A gyermek egészségi állapota, változások
A gyermek által igénybe vett és az egészséges testi fejlődéséhez szükséges, állapotának megfelelő kezelések, szolgáltatások, ellátások (szűrővizsgálatok, védőoltások, fogorvosi ellátás, gyógykezelés, mozgáslehetőség-sportolás stb.)
Szükséglet, igény, amelynek a kielégítése gondot okoz, megoldatlan, megoldási kísérletek, segítség
Az egyéni gondozási-nevelési tervben megállapított mentálhigiénés segítség nyújtásának ténye, elmaradásának indoka
A gyermek értelmi fejlődése, intézményes oktatása-nevelése
Gondozási, oktatási, nevelési intézmény megjelölése és kezdetének időpontja , intézményváltás indoka
A bölcsőde, illetve az oktatási-nevelési intézmény, az ott nyújtott szolgáltatásoknak a gyermek szükségleteinek, képességeinek való megfelelősége

A gyermek számára a tanulmányi előmenetelét, tehetségének fejlesztését segítő iskolán kívüli foglalkozások, támogatások biztosítottsága
A gyermek véleményének figyelembe vétele
Rendkívüli események a gyermek életében (krízishelyzet, bűncselekmény, szökés stb.)
A gyermekvédelmi gyámként nyújtott segítség

A gyermeki jogok érvényesülése
A gyermek teljes körű ellátásának biztosítottsága
Az elhelyezés során a gyermek személyes életterét, a nyugodt pihenési, elkülönülési és tanulási lehetőség biztosítottsága
A gyermek magánszférájának, levél- és egyéb titokhoz való jogának tiszteletben tartottsága
A gyermeknek a személyes kapcsolatai szabad ápolásának lehetőségei
Zsebpénz nyilvántartás
Fénykép elkészülte
A gyermeknek az egyéni elhelyezési terv és az egyéni gondozási-nevelési terv szerinti lehetőséget saját etnikai identitása megismerésének, ápolásának biztosítottsága
Az egyéni elhelyezési terv és az egyéni gondozási-nevelési terv szerinti vallásgyakorlás lehetőségének biztosítottsága
A gyermekvédelmi gyámként nyújtott segítség
Kapcsolattartási adatok , a gyermekre gyakorolt hatás
A gyermek sorsának alakulásáról, a gyermek örömeiről, bánatairól, fejlődéséről történő tájékoztatás tapasztalatai
A kapcsolattartásra jogosult személyek körülményei
A gyermek törvényes képviseletével kapcsolatos egyéb feladatok ellátása
Hivatalos iratainak beszerzése, rendezettsége
A gyermeknek az egyéni elhelyezési terv szerinti lakcímre, tartózkodási helyre való bejelentettsége
A törvényes képviselet keretében megtett jognyilatkozatok
Kapcsolattartásának, érdeklődésének intenzitásának megfelelősége a gyermek érdekeinek
Vagyonkezelési feladatokkal kapcsolatos adatok
Következtetések, javaslatok a gyermekvédelmi gyám által a nevelésbe vett gyermek felülvizsgálata érdekében végzett helyzetértékelés rögzítése a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet XVI.. sz. („TESZ-3”)adatlap


Adatok forrása: a területi gyermekvédelmi szakszolgálat
Egyéni gondozási-nevelési terv a nevelőszülő és nevelőszülői tanácsadó vagy a gondozó intézmény/gyám által küldött irat, célja a tájékoztatás a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet XIX. sz. adatlap („GH-1” adatlap)
Helyzetértékelés adattartalma a nevelésbe vett gyermeket gondozó személy, intézmény felülvizsgálat előtti beszámolója, célja a tájékoztatás a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet XXI. sz. adatlap („GH-3” adatlap)
Az adatkezelés időtartama jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő
Adatok továbbítása
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái A kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/B.§ szerinti nyilvántartás vezetése és a 20/C. (3) b. kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Adatok továbbítása 2
A továbbított adatok fajtái A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135. § (2) bekezdésében meghatározott adatok:
a) a gyermek
aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
ab) anyanyelvére vonatkozó,
ac) családi jogállására vonatkozó,
ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
af) egészségi állapotára vonatkozó,
ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;
b) a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
bd) egészségi állapotára vonatkozó,
be) büntetlen előéletére vonatkozó,
bf) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;
c) a gyermek
ca) testvéreinek személyazonosító,
cb) saját gyermekének személyazonosító,
cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó,
cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;
d) a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének
da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
db) anyanyelvére vonatkozó,
dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
dd) egészségi állapotára vonatkozó,
de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító,
di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó
adatok
A továbbítás címzettje a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szerv vagy személy,
b) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa,
c) a befogadó szülő,
d) a gyermekjogi képviselő, továbbá a betegjogi képviselő és az ellátottjogi képviselő, ha a gyermek panaszának orvoslása érdekében ez feltétlenül szükséges,
e) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezet,
f) a gyermekvédelmi szakértői bizottság,
g) a gyermekvédelmi gyám, a helyettes gyermekvédelmi gyám,
h) a pártfogó felügyelői szolgálat, a megelőző pártfogó felügyelő,
i) a javítóintézet.
A továbbítás célja A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott célok
(1) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a gyermekétkeztetés,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása,
d) Biztos Kezdet Gyerekház.
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
(4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
b) a védelembe vétel,
c) a családbafogadás,
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e) a nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése,
i) a megelőző pártfogás elrendelése.
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (6)
Adatok továbbítása 3
A továbbított adatok fajtái A gyermek személyazonosító adatai, továbbá az egészségi állapotára és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok
A továbbítás címzettje A továbbítás célja
a szociális hatáskört gyakorló szervnek

a szociális ellátás megállapítása
a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bíróságnak, az igazságügyi szakértőnek,


a bűnüldözés és bűnmegelőzés, valamint bírósági eljárás lefolytatása, továbbá a pártfogó felügyelőnek a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti környezettanulmány, pártfogó felügyelői vélemény és összefoglaló pártfogó felügyelői vélemény elkészítése
a külföldi hatóságnak, illetve bíróságnak
családi jogállás, gyermektartás, kapcsolattartás, gyámság, örökbefogadás, a gyermek érdekében tett ideiglenes intézkedés, valamint a gyermek jogellenes külföldre vitelének megszüntetése
a minisztériumnak a gyermekvédelmi ágazati irányítási tevékenység és a külön jogszabályban meghatározott központi hatósági feladatok ellátása
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136.§ (2)
Adatok továbbítása 4
A továbbított adatok fajtái A továbbítás címzettje A továbbítás célja
gyermek személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentéssel összefüggésben
gyermek személyazonosító adatai és az egészségi állapotra vonatkozó adatok egészségbiztosítási szerv gyógykezelés
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136.§ (3)
Adatok továbbítása 5
A továbbított adatok köre A szülő és más törvényes képviselő személyazonosító adatai, továbbá az egészségi állapotára és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatai
A továbbítás címzettje egészségbiztosítási szerv, a szociális hatáskört gyakorló szerv, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő, a külföldi hatóság, illetve bíróság, a minisztérium
A továbbítás célja Jogszabályi kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136.§ (4)

2. 8. Pszichológiai tanácsadáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység


Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Adatok felvétele és a forrása Az érintett kérelme, az érintettel kötött megállapodás
Érintettekre vonatkozó adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
1. a kérelmező természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve) és Társadalombiztosítási Azonosító Jele, Az intézményt felkereső rászorultak részére a családok, egyének életében keletkezett konfliktushelyzet, működési zavar, kapcsolati problémák, munkanélküliségből adódó problémák megoldása
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b. és (6) b.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (5) b.

2. a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
3. a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
4. a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,
5. a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,
6. a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,
7. az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező. Az intézményt felkereső rászorultak részére a családok, egyének életében keletkezett konfliktushelyzet, működési zavar, kapcsolati problémák, munkanélküliségből adódó problémák megoldása
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem lezárható
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b.
8. az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka
9. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok, Nyilvántartási kötelezettség teljesítése, szolgáltatás biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20. § (4)
10. Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése Érintett hozzájárulása
Érintett és adatkezelő jogos érdeke
Az adatkezelés időtartama A szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törlendőek az adatok 1993. évi III. tv. 23.§ (1)
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) Intézményvezető, szakmai vezető, pszichológus
Adatok továbbítása
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái A kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/B.§ szerinti nyilvántartás vezetése és a 20/C. (3) b. kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet


2. 9. A kapcsolattartási ügyelettel kapcsolatos adatkezelési tevékenység

Az adatkezelés jogalapja Jogszabályi rendelkezés és a gyermekek jogos érdeke

Az adatkezelés célja a) a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt,
b) a felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően a felügyeletet ellátó szakembert, vagy lehetővé teszi más felügyeletet ellátó szakember jelenlétét,
c) az érintettek kérésére, valamint a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció), melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása, és
d) a konfliktuskezelő szolgáltatást vagy az önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatást.
Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Érintettekre vonatkozó adatok Alcélok Az adatkezelés jogalapja
1. az igénybe vevő neve, elérhetősége
2. az igénybevevő törvényes képviselőjének neve, elérhetősége A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (2) a. (Együttműködési megállapodás)
3. Nyilvántartásba vétel kelte
4. Az ellátást igénybe vevő neve
5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele
6. Születési helye, ideje
7. Lakóhelye
8. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége
9. Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
10. Állampolgársága, külföldi állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának jogcíme
11. Családi állapota
12. Legmagasabb iskolai végzettsége
13. Gazdasági aktivitása
14. Gyermekeinek neve, születési helye, ideje
15. Az együttműködési megállapodás megkötésének időpontja
16. Az együttműködési megállapodás megszűnésének időpontja
17. A probléma definíciója
18. Elsődleges (hozott) probléma típusa
19. Életvitel
20. Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás, kapcsolati erőszak)
21. Lelki-mentális
22. Gyermeknevelési
23. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
24. Magatartászavar, teljesítményzavar
25. Anyagi helyzet adatai
26. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok
27. Egészségkárosodás következménye
28. Közösen meghatározott probléma
29. Cselekvési terv
30. Aláírás A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem lezárható A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (1) b. (7. sz. melléklet – esetnapló)
31. a gyermek által megvalósított, a fiatalkorú által elkövetett bűncselekményre és szabálysértésre,
32. a szülő vagy más törvényes képviselő által a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre, a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozó, vagy a közös háztartásban rendszeresen vagy időszakonként együtt élő más személy által a gyermek sérelmére elkövetett hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartó határozatra vagy megelőző távoltartó határozatra vonatkozó adatok a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (4)
33. a gyermek
aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
ab) anyanyelvére vonatkozó,
ac) családi jogállására vonatkozó,
ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
af) egészségi állapotára vonatkozó,
ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;

34. a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
bd) egészségi állapotára vonatkozó,
be) büntetlen előéletére vonatkozó,
bf) * áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;

35. a gyermek
ca) testvéreinek személyazonosító,
cb) saját gyermekének személyazonosító,
cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó,
cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;

36. a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének
da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
db) anyanyelvére vonatkozó,
dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
dd) egészségi állapotára vonatkozó,
de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító,
di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó adatok Ellátások, intézkedések nyújtása és megtétele, mindezek ellenőrzése, valamint biztosítása során az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (1)-(2)
37. a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét,
38. a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
39. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
40. az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját,
41. a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
42. a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.
43. a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat,
44. a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját,
45. a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét.
46. az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját, a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat. Nyilvántartás vezetése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.§ (5) a. pontja és 139.§ (1) bekezdése

47. a megállapodás megkötésének időpontja,
48. a felügyelt kapcsolattartás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka,
49. a felügyelt kapcsolattartást elrendelő határozat
50. esetnaplók
51. a felügyelt kapcsolattartással érintett gyermekek adatai
megvalósulásáról, az ott történtekről, a szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy és a gyermek kapcsolatának alakulásáról, a felügyelet fenntartásának szükségességéről A felügyelt kapcsolattartás jogszabályi kötelezettség teljesítése a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
Érintettel kötött megállapodás
53. Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése
Érintett, érintett törvényes képviselőjének hozzájárulása
Adatok felvétele és a forrása Az érintettel kötött megállapodás, a felügyelt kapcsolattartást elrendelő határozat
Az adatkezelés időtartama jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása A felügyelt kapcsolattartási koordinátor munkáját segítő munkatárs irodája
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa,
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái - a kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/B.§ szerinti nyilvántartás vezetése és a 20/C. (3) b. kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Adatok továbbítása 2
A továbbított adatok fajtái A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135. § (2) bekezdésében meghatározott adatok:
a) a gyermek
aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
ab) anyanyelvére vonatkozó,
ac) családi jogállására vonatkozó,
ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
af) egészségi állapotára vonatkozó,
ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;
b) a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
bd) egészségi állapotára vonatkozó,
be) büntetlen előéletére vonatkozó,
bf) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;
c) a gyermek
ca) testvéreinek személyazonosító,
cb) saját gyermekének személyazonosító,
cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó,
cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;
d) a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének
da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
db) anyanyelvére vonatkozó,
dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
dd) egészségi állapotára vonatkozó,
de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító,
di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó
adatok
A továbbítás címzettje a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szerv vagy személy,
b) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa,
c) a befogadó szülő,
d) a gyermekjogi képviselő, továbbá a betegjogi képviselő és az ellátottjogi képviselő, ha a gyermek panaszának orvoslása érdekében ez feltétlenül szükséges,
e) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezet,
f) a gyermekvédelmi szakértői bizottság,
g) a gyermekvédelmi gyám, a helyettes gyermekvédelmi gyám,
h) a pártfogó felügyelői szolgálat, a megelőző pártfogó felügyelő,
i) a javítóintézet.
A továbbítás célja A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott célok
(1) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a gyermekétkeztetés,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása,
d) Biztos Kezdet Gyerekház.
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
(4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
b) a védelembe vétel,
c) a családbafogadás,
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e) a nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése,
i) a megelőző pártfogás elrendelése.
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (6)
Adatok továbbítása 3
A továbbított adatok fajtái Az érintettek neve, születési helye, ideje, esetnaplók megállapításai, a megvalósulásáról, az ott történtekről, a szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy és a gyermek kapcsolatának alakulásáról, a felügyelet fenntartásának szükségességéről
A továbbítás címzettje A felügyelt kapcsolattartást elrendelő szerv
A továbbítás célja A felügyelt kapcsolattartás megvalósulásának igazolása, felülvizsgálat
A továbbítás jogalapja A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 27. § (4c)
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 22.§ (2) b. pontja


2. 10. Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálathoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység


Az adatkezelés jogalapja Jogszabályi rendelkezés és a gyermekek jogos érdeke

Az adatkezelés célja A család és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása
Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Érintettekre vonatkozó adatok 1. a hívó személy és az érintett gyermek azonosításához szükséges adatokat (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ)
2. a krízishelyzet oka
3. a segítségnyújtás módja,
4. a megtett intézkedések,
5. a segítségnyújtásba bevont szakembereket, szervezetek
Adatok felvétele és a forrása Az érintett bemondása
Az adatkezelés időtartama jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa
Adatok továbbítása
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái - a kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/B.§ szerinti nyilvántartás vezetése és a 20/C. (3) b. kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Adatok továbbítása 2
A továbbított adatok fajtái A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135. § (2) bekezdésében meghatározott adatok:
a) a gyermek
aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
ab) anyanyelvére vonatkozó,
ac) családi jogállására vonatkozó,
ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
af) egészségi állapotára vonatkozó,
ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;
b) a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
bd) egészségi állapotára vonatkozó,
be) büntetlen előéletére vonatkozó,
bf) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;
c) a gyermek
ca) testvéreinek személyazonosító,
cb) saját gyermekének személyazonosító,
cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó,
cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;
d) a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének
da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
db) anyanyelvére vonatkozó,
dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
dd) egészségi állapotára vonatkozó,
de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító,
di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó
adatok
A továbbítás címzettje a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szerv vagy személy,
b) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa,
c) a befogadó szülő,
d) a gyermekjogi képviselő, továbbá a betegjogi képviselő és az ellátottjogi képviselő, ha a gyermek panaszának orvoslása érdekében ez feltétlenül szükséges,
e) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezet,
f) a gyermekvédelmi szakértői bizottság,
g) a gyermekvédelmi gyám, a helyettes gyermekvédelmi gyám,
h) a pártfogó felügyelői szolgálat, a megelőző pártfogó felügyelő,
i) a javítóintézet.
A továbbítás célja A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott célok
(1) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a gyermekétkeztetés,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása,
d) Biztos Kezdet Gyerekház.
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
(4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
b) a védelembe vétel,
c) a családbafogadás,
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e) a nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése,
i) a megelőző pártfogás elrendelése.
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (6)


2. 11. Jogi tájékoztatásnyújtáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység

Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Adatok felvétele és a forrása Az érintett kérelme, az érintettel kötött megállapodás
Érintettekre vonatkozó adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
1. a kérelmező természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve) és Társadalombiztosítási Azonosító Jele, Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b. és (6) b.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (5) b.

2. a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
3. a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
4. a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,
5. a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,
6. a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,
7. az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező. Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem lezárható
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b.
8. az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka
9. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok, Nyilvántartási kötelezettség teljesítése, szolgáltatás biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20. § (4)
10. Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése Érintett hozzájárulása
Érintett és adatkezelő jogos érdeke
Az adatkezelés időtartama A szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törlendőek az adatok 1993. évi III. tv. 23.§ (1)
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása Jogász irodájában
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) Jogász
Adatok továbbítása
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái A kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/B.§ szerinti nyilvántartás vezetése és a 20/C. (3) b. kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet


2. 12. A hatósági igazolványok másolatainak őrzéséhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység

Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása, az érintett jogos érdeke, együttműködési megállapodás
Az adatkezelés célja Nehéz szociális helyzetben lévő rászorulók részére biztosított igazolvány másolat őrzési szolgáltatás teljesítése
Érintettek köre Szolgáltatást igénybe vevők
Érintettekre vonatkozó adatok Személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya TAJ kártya adatai
Adatok felvétele és a forrása Az érintett által átadott igazolványok
Az adatkezelés időtartama A jogviszony megszűnéséig, A másolat elkészítését követő 365 nap
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon
Az adatok őrzése, tárolása irattár
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(adatokat felvehet, helyesbíthet, változtathat, törölhet, megsemmisíthet) Családsegítő
Az adatokat megismerheti Csak az érintett
Adatok továbbítása Nem kerül rá sor


2. 13. Családkonzultációhoz, családterápiához, családi döntéshozó konferenciához tartozó adatkezelési tevékenység


Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Adatok felvétele és a forrása Az érintett kérelme, az érintettel kötött megállapodás
Érintettekre vonatkozó adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
1. a kérelmező természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve) és Társadalombiztosítási Azonosító Jele, Az intézményt felkereső rászorultak részére a családok, egyének életében keletkezett konfliktushelyzet, működési zavar, kapcsolati problémák, munkanélküliségből adódó problémák megoldása
A családi problémákat, családon belüli működési zavarokat a családi kapcsolatrendszeren keresztül közelíti meg és próbálja kiigazítani
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b. és (6) b.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (5) b.

2. a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
3. a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
4. a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,
5. a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,
6. a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,
7. az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező. Az intézményt felkereső rászorultak részére a családok, egyének életében keletkezett konfliktushelyzet, működési zavar, kapcsolati problémák, munkanélküliségből adódó problémák megoldása
A családi problémákat, családon belüli működési zavarokat a családi kapcsolatrendszeren keresztül közelíti meg és próbálja kiigazítani
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem lezárható
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b.
Érintettel kötött megállapodás

8. az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka
9. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok, Nyilvántartási kötelezettség teljesítése, szolgáltatás biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20. § (4)
Érintettel kötött megállapodás

10. Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése Érintett hozzájárulása
Érintettel kötött megállapodás
Érintett és adatkezelő jogos érdeke
11. Aláírás
12. Tanácsadásba bevont családtag neve, családi státusza
13. Szül. hely, idő
14. Anyja neve
15. TAJ szám
16. Lakcím
17. Igényelt tanácsadás típusa
18. Hozott probléma leírása
19. Ülések időpontja
20. Ülések elmaradásának indoka
21. Tanácsadás lezárásának időpontja, indoka
22. Után követési igény
23. Tevékenység napló
24. Terápiás napló Az intézményt felkereső rászorultak részére a családok, egyének életében keletkezett konfliktushelyzet, működési zavar, kapcsolati problémák, munkanélküliségből adódó problémák megoldása
A családi problémákat, családon belüli működési zavarokat a családi kapcsolatrendszeren keresztül közelíti meg és próbálja kiigazítani Együttműködési megállapodás
Az adatkezelés időtartama A szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törlendőek az adatok 1993. évi III. tv. 23.§ (1)
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) Intézményvezető, szakmai vezető, pszichológus, családterapeuta
Adatok továbbítása
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái A kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/B.§ szerinti nyilvántartás vezetése és a 20/C. (3) b. kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Adatok továbbítása 2
A továbbított adatok fajtái Születési név
Anyja neve
Születési hely, idő
TAJ
Állandó lakcím
Tartózkodási hely
Telefonszám
Önkéntes igénybe vétel vagy együttműködésre kötelezettség ténye
Aláírás
Tanácsadásba bevont családtag neve, családi státusza
Szül. hely, idő
Anyja neve
TAJ szám
Lakcím
Igényelt tanácsadás típusa
Hozott probléma leírása
Ülések időpontja
Ülések elmaradásának indoka
Tanácsadás lezárásának időpontja, indoka
Utánkövetési igény
A továbbítás címzettje Családi Élet Szolgálatában Egyesület (székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 71. III/1.
adószám: 18945229-1-43)
A továbbítás célja Családterápiás, párterápiás szolgáltatás nyújtása a Megbízó által ellátott kliensek részére
A továbbítás jogalapja Az érintett hozzájárulása2. 14. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos adatkezelési tevékenység

Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Adatok felvétele és a forrása Az érintett kérelme, az érintettel kötött megállapodás, igazolványok másolata
Érintettekre vonatkozó adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
1. a kérelmező természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve) és Társadalombiztosítási Azonosító Jele, Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása, továbbá álláskereső klubban, önismereti és személyiségfejlesztő csoportvaló részvétel
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b. és (6) b.
2. a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
3. a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
4. a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,
5. a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,
6. a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,
7. az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező. Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása, továbbá álláskereső klubban, önismereti és személyiségfejlesztő csoportvaló részvétel
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem lezárható
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b.
8. az igénybe vevő neve, elérhetősége
9. az igénybevevő törvényes képviselőjének neve, elérhetősége A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (2) a. (Együttműködési megállapodás)
10. Nyilvántartásba vétel kelte
11. Az ellátást igénybe vevő neve
12. Társadalombiztosítási Azonosító Jele
13. Születési helye, ideje
14. Lakóhelye
15. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége
16. Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
17. Állampolgársága, külföldi állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának jogcíme
18. Családi állapota
19. Legmagasabb iskolai végzettsége
20. Gazdasági aktivitása
21. Gyermekeinek neve, születési helye, ideje
22. Az együttműködési megállapodás megkötésének időpontja
23. Az együttműködési megállapodás megszűnésének időpontja
24. A probléma definíciója
25. Elsődleges (hozott) probléma típusa
26. Életvitel
27. Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás, kapcsolati erőszak)
28. Lelki-mentális
29. Gyermeknevelési
30. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
31. Magatartászavar, teljesítményzavar
32. Anyagi helyzet adatai
33. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok
34. Egészségkárosodás következménye
35. Közösen meghatározott probléma
36. Cselekvési terv
37. Aláírás A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (1) b. (7. sz. melléklet – esetnapló)
38. Szociális diagnózis adattartalma Az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 64. § (8)

39. az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka
40. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok, Nyilvántartási kötelezettség teljesítése, szolgáltatás biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20. § (4)
41. Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése Érintett hozzájárulása
Érintett és adatkezelő jogos érdeke
42. a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét,
43. a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
44. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
45. az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját,
46. a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
47. a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.
48. a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat,
49. a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját,
50. a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét.
51. az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,
52. a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.§ (5) a. pontja és 139.§ (1) bekezdése, amennyiben gyermeket is érint a szolgáltatás

Az adatkezelés időtartama Törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik.
A szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törlendőek az adatok 1993. évi III. tv. 23.§ (1)
Gyvt. 142.§ (1) jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével - törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő
Adatokat megismerheti - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 21.§-a szerint a fenti adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható
- érintett (Szt. 22.§)
- Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő
- Gyvt. 142. § (3) alapján
a) a rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy és törvényes képviselője,
b) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - az egymásra vonatkozó adatok tekintetében a gyermek és a szülő,
c) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - a szülőre vonatkozó adatok tekintetében a másik szülő.
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái A kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/B.§ szerinti nyilvántartás vezetése és a 20/C. (3) b. kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet2.15. Kórházi szociális munkával kapcsolatos adatkezelési tevékenység


Az adatkezelés jogalapja Jogszabályi rendelkezés és a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének jogos érdeke

Az adatkezelés célja 1. a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése,
2. a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén a Gyvt. 17. § (2) bekezdése szerinti intézkedések megtétele, és
3. az illetékességi területén működő kórházak felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai és a rehabilitációt végző osztályaival való együttműködés
Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Érintettekre vonatkozó adatok Alcélok Az adatkezelés jogalapja
1. az igénybe vevő neve, elérhetősége
2. az igénybevevő törvényes képviselőjének neve, elérhetősége A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (2) a. (Együttműködési megállapodás)
3. Nyilvántartásba vétel kelte
4. Az ellátást igénybe vevő neve
5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele
6. Születési helye, ideje
7. Lakóhelye
8. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége
9. Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
10. Állampolgársága, külföldi állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának jogcíme
11. Családi állapota
12. Legmagasabb iskolai végzettsége
13. Gazdasági aktivitása
14. Gyermekeinek neve, születési helye, ideje
15. Az együttműködési megállapodás megkötésének időpontja
16. Az együttműködési megállapodás megszűnésének időpontja
17. A probléma definíciója
18. Elsődleges (hozott) probléma típusa
19. Életvitel
20. Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás, kapcsolati erőszak)
21. Lelki-mentális
22. Gyermeknevelési
23. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
24. Magatartászavar, teljesítményzavar
25. Anyagi helyzet adatai
26. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok
27. Egészségkárosodás következménye
28. Közösen meghatározott probléma
29. Cselekvési terv
30. Aláírás A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem lezárható A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (1) b. (7. sz. melléklet – esetnapló)
1. a gyermek által megvalósított, a fiatalkorú által elkövetett bűncselekményre és szabálysértésre,
2. a szülő vagy más törvényes képviselő által a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre, a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozó, vagy a közös háztartásban rendszeresen vagy időszakonként együtt élő más személy által a gyermek sérelmére elkövetett hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartó határozatra vagy megelőző távoltartó határozatra vonatkozó adatok a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (4)
1. a gyermek
aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
ab) anyanyelvére vonatkozó,
ac) családi jogállására vonatkozó,
ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
af) egészségi állapotára vonatkozó,
ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;

2. a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
bd) egészségi állapotára vonatkozó,
be) büntetlen előéletére vonatkozó,
bf) * áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;

3. a gyermek
ca) testvéreinek személyazonosító,
cb) saját gyermekének személyazonosító,
cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó,
cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;

4. a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének
da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
db) anyanyelvére vonatkozó,
dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
dd) egészségi állapotára vonatkozó,
de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító,
di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó adatok Ellátások, intézkedések nyújtása és megtétele, mindezek ellenőrzése, valamint biztosítása során az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (1)-(2)
1. a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét,
2. a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
3. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
4. az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját,
5. a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
6. a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.
7. a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat,
8. a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját,
9. a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét.
10. az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját, a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat. Nyilvántartás vezetése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.§ (5) a. pontja és 139.§ (1) bekezdése

Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése
Érintett, érintett törvényes képviselőjének hozzájárulása
Adatok felvétele és a forrása Az érintett kérelme, az érintettel kötött megállapodás, igazolványok másolata
Az adatkezelés időtartama jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái - a kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/B.§ szerinti nyilvántartás vezetése és a 20/C. (3) b. kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Adatok továbbítása 2
A továbbított adatok fajtái A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135. § (2) bekezdésében meghatározott adatok:
a) a gyermek
aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
ab) anyanyelvére vonatkozó,
ac) családi jogállására vonatkozó,
ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
af) egészségi állapotára vonatkozó,
ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;
b) a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
bd) egészségi állapotára vonatkozó,
be) büntetlen előéletére vonatkozó,
bf) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;
c) a gyermek
ca) testvéreinek személyazonosító,
cb) saját gyermekének személyazonosító,
cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó,
cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;
d) a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének
da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
db) anyanyelvére vonatkozó,
dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
dd) egészségi állapotára vonatkozó,
de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító,
di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó
adatok
A továbbítás címzettje a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szerv vagy személy,
b) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa,
c) a befogadó szülő,
d) a gyermekjogi képviselő, továbbá a betegjogi képviselő és az ellátottjogi képviselő, ha a gyermek panaszának orvoslása érdekében ez feltétlenül szükséges,
e) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezet,
f) a gyermekvédelmi szakértői bizottság,
g) a gyermekvédelmi gyám, a helyettes gyermekvédelmi gyám,
h) a pártfogó felügyelői szolgálat, a megelőző pártfogó felügyelő,
i) a javítóintézet.
A továbbítás célja A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott célok teljesülése
(1) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a gyermekétkeztetés,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása,
d) Biztos Kezdet Gyerekház.
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
(4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
b) a védelembe vétel,
c) a családbafogadás,
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e) a nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése,
i) a megelőző pártfogás elrendelése.
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (6)2.16. A mediációval kapcsolatos adatkezelési tevékenység


Az adatkezelés jogalapja Jogszabályi rendelkezés és a gyermekek jogos érdeke

Az adatkezelés célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása, és
Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Érintettekre vonatkozó adatok Alcélok Az adatkezelés jogalapja
a felek neve, lakhelye vagy székhelye, tartózkodási helye
a közvetítésre felkért természetes személy neve vagy a jogi személy megnevezése
a vita tárgya
a felek által az eljárás során használni kívánt idegen nyelv
aláírás
a bíróságnak vagy a hatóságnak a közvetítői eljárás igénybevételére kötelező határozatának másolata felkérés, kötelezést tartalmazó határozat fogadása 2002. LV. tv. 23.§ (3) 38/E. § (2)
a felek nyilatkozattal arról, hogy közös megegyezésük alapján a közöttük fennálló vitás ügy megoldását közvetítői eljárás keretében kívánják rendezni felkérés fogadása 2002. LV. tv. 23.§ (4)
annak ténye, hogy
a közvetítő valamelyik felet képviseli vagy valamelyik fél támogatója, a felek bármelyikének a Ptk. szerinti hozzátartozója, az őt foglalkoztató jogi személynek valamelyik féllel való viszonyában többségi befolyás áll fenn, a felek bármelyikével munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, továbbá tagsági viszonyban áll, az ügyben egyébként érdekelt, elfogult összeférhetetlenségről döntéshozatal 2002. LV. tv. 25.§ (1)
annak ténye, hogy ha az első közvetítői megbeszélésen a felek változatlanul kérik a közvetítői eljárás lefolytatását
aláírás közvetítői eljárás folytatása 2002. LV. tv. 30.§ (2)
A vita tárgya, felek által elmondott körülmények eljárás lefolytatása 2002. LV. tv. 32.§ (1)
annak ténye, hogy a felek kívánnak-e szakértőt igénybe venni eljárás lefolytatása 2002. LV. tv. 33.§
megállapodás tartalma
eljárás befejezésének időpontja és indoka eljárás befejezése 2002. LV. tv. 35.§
videofelvétel eljárás megindítása, lefolytatása és befejezése hozzájárulás
a gyermek által megvalósított, a fiatalkorú által elkövetett bűncselekményre és szabálysértésre,
a szülő vagy más törvényes képviselő által a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre, a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozó, vagy a közös háztartásban rendszeresen vagy időszakonként együtt élő más személy által a gyermek sérelmére elkövetett hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartó határozatra vagy megelőző távoltartó határozatra vonatkozó adatok a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (4)
a gyermek
aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
ab) anyanyelvére vonatkozó,
ac) családi jogállására vonatkozó,
ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
af) egészségi állapotára vonatkozó,
ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;

a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
bd) egészségi állapotára vonatkozó,
be) büntetlen előéletére vonatkozó,
bf) * áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;

a gyermek
ca) testvéreinek személyazonosító,
cb) saját gyermekének személyazonosító,
cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó,
cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;

a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének
da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
db) anyanyelvére vonatkozó,
dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
dd) egészségi állapotára vonatkozó,
de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító,
di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó adatok Ellátások, intézkedések nyújtása és megtétele, mindezek ellenőrzése, valamint biztosítása során az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (1)-(2)
a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét,
a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját,
a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.
a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat,
a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját,
a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét.
az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját, a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat. Nyilvántartás vezetése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.§ (5) a. pontja és 139.§ (1) bekezdése

a megállapodás megkötésének időpontja,
a felügyelt kapcsolattartás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka,
a felügyelt kapcsolattartást elrendelő határozat
esetnaplók
a felügyelt kapcsolattartással érintett gyermekek adatai
megvalósulásáról, az ott történtekről, a szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy és a gyermek kapcsolatának alakulásáról, a felügyelet fenntartásának szükségességéről A felügyelt kapcsolattartás jogszabályi kötelezettség teljesítése a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
Érintettel kötött megállapodás
53. Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése
Érintett, érintett törvényes képviselőjének hozzájárulása
Adatok felvétele és a forrása Felkérés, kötelezést tartalmazó határozat
Az adatkezelés időtartama jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa,
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái - a kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/B.§ szerinti nyilvántartás vezetése és a 20/C. (3) b. kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Adatok továbbítása 2
A továbbított adatok fajtái A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135. § (2) bekezdésében meghatározott adatok:
a) a gyermek
aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
ab) anyanyelvére vonatkozó,
ac) családi jogállására vonatkozó,
ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
af) egészségi állapotára vonatkozó,
ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;
b) a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
bd) egészségi állapotára vonatkozó,
be) büntetlen előéletére vonatkozó,
bf) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;
c) a gyermek
ca) testvéreinek személyazonosító,
cb) saját gyermekének személyazonosító,
cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó,
cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;
d) a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének
da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
db) anyanyelvére vonatkozó,
dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
dd) egészségi állapotára vonatkozó,
de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító,
di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó
adatok
A továbbítás címzettje a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szerv vagy személy,
b) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa,
c) a befogadó szülő,
d) a gyermekjogi képviselő, továbbá a betegjogi képviselő és az ellátottjogi képviselő, ha a gyermek panaszának orvoslása érdekében ez feltétlenül szükséges,
e) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezet,
f) a gyermekvédelmi szakértői bizottság,
g) a gyermekvédelmi gyám, a helyettes gyermekvédelmi gyám,
h) a pártfogó felügyelői szolgálat, a megelőző pártfogó felügyelő,
i) a javítóintézet.
A továbbítás célja A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott célok
(1) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a gyermekétkeztetés,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása,
d) Biztos Kezdet Gyerekház.
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
(4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
b) a védelembe vétel,
c) a családbafogadás,
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e) a nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése,
i) a megelőző pártfogás elrendelése.
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (6)
Adatok továbbítása 3
A továbbított adatok fajtái Az érintettek neve, születési helye, ideje, esetnaplók megállapításai, a megvalósulásáról, az ott történtekről, a szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy és a gyermek kapcsolatának alakulásáról, a felügyelet fenntartásának szükségességéről
A továbbítás címzettje A felügyelt kapcsolattartást elrendelő szerv
A továbbítás célja A felügyelt kapcsolattartás megvalósulásának igazolása, felülvizsgálat
A továbbítás jogalapja A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 27. § (4c)
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 22.§ (2) b. pontja


2.17. Környezettanulmány készítéséhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység


Az adatkezelés jogalapja Jogszabályi rendelkezés Gyvt. 130. § és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 9. §

Az adatkezelés célja vagyoni, szociális, egészségügyi, kulturális, lakás- vagy egyéb körülményeinek tisztázására helyszíni szemle tartása, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatok és a megállapítások jegyzőkönyvben (a továbbiakban: környezettanulmány) rögzítése
Érintettek köre Igénybevevő érintettek, vizsgálattal érintett személyek
Érintettekre vonatkozó adatok Alcélok Az adatkezelés jogalapja
a) a gyermek
aa) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó hozzátartozók vagy más személyek elérhetőségére vonatkozó adatokat,
ab) gondozásának, nevelésének szempontjából jelentőséggel bíró, a jegyzőkönyv felvételénél jelenlévő személyek elérhetőségére vonatkozó adatokat,
ac) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a közoktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó adatokat,
ad) ügyének szempontjából lényeges megállapításokat, a család körülményeinek értékelését;

b) a gondnoksággal érintett személy
ba) életvitele, gondozása szempontjából jelentőséggel bíró, a jegyzőkönyv felvételénél jelenlévő személyek elérhetőségére vonatkozó adatokat,
bb) háziorvosának, pszichiáter szakorvosának elérhetőségére vonatkozó adatokat,
bc) által igénybe vett szociális intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó adatokat,
bd) anyagi és szociális körülményeit,
be) ügyének szempontjából lényeges megállapításokat. jogszabályi kötelezettség teljesítése a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 9. § (3)

készítés helye és ideje, az eljárási cselekményen részt vevő személyek azonosításához szükséges adatok (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím), nyilatkozataik lényege, illetve a cselekmény lefolytatása során a tényállás tisztázásával összefüggő ténymegállapítások, aláírás jogszabályi kötelezettség teljesítése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 78. § (2)-(3)

Adatok felvétele és a forrása a környezettanulmányt készítő munkatárs személyes tapasztalatai, érintett adatközlése
Az adatkezelés időtartama jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa,
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái - a kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/B.§ szerinti nyilvántartás vezetése és a 20/C. (3) b. kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Adatok továbbítása 2
A továbbított adatok fajtái A környezettanulmány teljes adattartalma
A továbbítás címzettje A környezettanulmány elkészítésére felkérő szerv, hatóság
A továbbítás célja Jogszabályi kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja Gyvt. 130. §

2.18. Utcai, lakótelepi szociális munkával kapcsolatos adatkezelési tevékenység


Az adatkezelés jogalapja Jogszabályi rendelkezés és a gyermekek jogos érdeke

Az adatkezelés célja 1. a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése,
2. a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése, és
3. a gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése a járás területére vonatkozóan, az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott egyéb helyszíneken, vagy a család- és gyermekjóléti központ területén, lehetőség szerint bevonva a gyermek családját is.
Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Érintettekre vonatkozó adatok Alcélok Az adatkezelés jogalapja
31. az igénybe vevő neve, elérhetősége
32. az igénybevevő törvényes képviselőjének neve, elérhetősége A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (2) a. (Együttműködési megállapodás)
33. Nyilvántartásba vétel kelte
34. Az ellátást igénybe vevő neve
35. Társadalombiztosítási Azonosító Jele
36. Születési helye, ideje
37. Lakóhelye
38. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége
39. Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
40. Állampolgársága, külföldi állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának jogcíme
41. Családi állapota
42. Legmagasabb iskolai végzettsége
43. Gazdasági aktivitása
44. Gyermekeinek neve, születési helye, ideje
45. Az együttműködési megállapodás megkötésének időpontja
46. Az együttműködési megállapodás megszűnésének időpontja
47. A probléma definíciója
48. Elsődleges (hozott) probléma típusa
49. Életvitel
50. Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás, kapcsolati erőszak)
51. Lelki-mentális
52. Gyermeknevelési
53. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
54. Magatartászavar, teljesítményzavar
55. Anyagi helyzet adatai
56. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok
57. Egészségkárosodás következménye
58. Közösen meghatározott probléma
59. Cselekvési terv
60. Aláírás A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem lezárható A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (1) b. (7. sz. melléklet – esetnapló)
3. a gyermek által megvalósított, a fiatalkorú által elkövetett bűncselekményre és szabálysértésre,
4. a szülő vagy más törvényes képviselő által a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre, a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozó, vagy a közös háztartásban rendszeresen vagy időszakonként együtt élő más személy által a gyermek sérelmére elkövetett hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartó határozatra vagy megelőző távoltartó határozatra vonatkozó adatok a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (4)
5. a gyermek
aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
ab) anyanyelvére vonatkozó,
ac) családi jogállására vonatkozó,
ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
af) egészségi állapotára vonatkozó,
ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;

6. a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
bd) egészségi állapotára vonatkozó,
be) büntetlen előéletére vonatkozó,
bf) * áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;

7. a gyermek
ca) testvéreinek személyazonosító,
cb) saját gyermekének személyazonosító,
cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó,
cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;

8. a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének
da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
db) anyanyelvére vonatkozó,
dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
dd) egészségi állapotára vonatkozó,
de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító,
di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó adatok Ellátások, intézkedések nyújtása és megtétele, mindezek ellenőrzése, valamint biztosítása során az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (1)-(2)
11. a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét,
12. a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
13. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
14. az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját,
15. a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
16. a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.
17. a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat,
18. a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját,
19. a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét.
20. az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját, a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat. Nyilvántartás vezetése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.§ (5) a. pontja és 139.§ (1) bekezdése

Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése
Érintett, érintett törvényes képviselőjének hozzájárulása
Adatok felvétele és a forrása Az érintett kérelme, az érintettel kötött megállapodás, igazolványok másolata
Az adatkezelés időtartama jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái - a kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/B.§ szerinti nyilvántartás vezetése és a 20/C. (3) b. kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Adatok továbbítása 2
A továbbított adatok fajtái A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135. § (2) bekezdésében meghatározott adatok:
a) a gyermek
aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
ab) anyanyelvére vonatkozó,
ac) családi jogállására vonatkozó,
ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
af) egészségi állapotára vonatkozó,
ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;
b) a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
bd) egészségi állapotára vonatkozó,
be) büntetlen előéletére vonatkozó,
bf) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;
c) a gyermek
ca) testvéreinek személyazonosító,
cb) saját gyermekének személyazonosító,
cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó,
cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;
d) a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének
da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
db) anyanyelvére vonatkozó,
dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
dd) egészségi állapotára vonatkozó,
de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító,
di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó
adatok
A továbbítás címzettje a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szerv vagy személy,
b) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa,
c) a befogadó szülő,
d) a gyermekjogi képviselő, továbbá a betegjogi képviselő és az ellátottjogi képviselő, ha a gyermek panaszának orvoslása érdekében ez feltétlenül szükséges,
e) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezet,
f) a gyermekvédelmi szakértői bizottság,
g) a gyermekvédelmi gyám, a helyettes gyermekvédelmi gyám,
h) a pártfogó felügyelői szolgálat, a megelőző pártfogó felügyelő,
i) a javítóintézet.
A továbbítás célja A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott célok
(1) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a gyermekétkeztetés,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása,
d) Biztos Kezdet Gyerekház.
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
(4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
b) a védelembe vétel,
c) a családbafogadás,
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e) a nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése,
i) a megelőző pártfogás elrendelése.
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (6)


2.19. Az ellátottak által igénybe vett internethasználathoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység


Érintettek köre A szolgáltatást igénybevevő érintettek
A személyes adatok köre név
születési név
születési hely, idő
törvényes képviselő neve
lakcím
törvényes képviselő elérhetősége
a használat időpontja, időtartama
Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés célja A bűnmegelőzés, rendőrségi munka megsegítése
A személyes adatok tárolása fizikailag
A tárolás időtartama A jogviszony megszűnésétől számított 5 év
Adatok továbbítása
Továbbított adatok köre név
születési név
születési hely, idő
törvényes képviselő neve
lakcím
törvényes képviselő elérhetősége
a használat időpontja, időtartama
Az adattovábbítás jogalapja Bűnüldöző szerv megkeresése
Az adattovábbítás célja A bűnüldöző szerv megkeresésének teljesítése

 


2.20. Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás

Az adatkezelés jogalapja Jogszabályi rendelkezés és a gyermekek jogos érdeke

Az adatkezelés célja a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak
Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Érintettekre vonatkozó adatok Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
1. a gyermek
a. aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
b. ab) anyanyelvére vonatkozó,
c. ac) családi jogállására vonatkozó,
d. ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
e. ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
f. af) egészségi állapotára vonatkozó,
g. ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
h. ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
i. ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
j. aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
k. ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;

2. a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
a. ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
b. bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
c. bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
d. bd) egészségi állapotára vonatkozó,
e. be) büntetlen előéletére vonatkozó,
f. bf) * áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;

3. a gyermek
a. ca) testvéreinek személyazonosító,
b. cb) saját gyermekének személyazonosító,
c. cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
d. cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
e. ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó,
f. cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;

4. a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének
a. da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
b. db) anyanyelvére vonatkozó,
c. dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
d. dd) egészségi állapotára vonatkozó,
e. de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
f. df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
g. dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
h. dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító,
i. di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó adatok törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (1)-(2)
5. a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét,
6. a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
7. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
8. az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját,
9. a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
10. a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.
11. a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat,
12. a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját,
13. a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét.
14. az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,
15. a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat. nyilvántartás vezetése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.§ (5) a. pontja és 139.§ (1) bekezdése
16. Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése hozzájárulás
17. Feljegyzés, értékelés (hozott és valós probléma megfogalmazása, rövid távú cselekvési terv, intézkedési terv és intézkedések megtételének leírása)
18. Szakmai értékelő lap, forgalmi napló
19. Esetjelző, delegáló lap
20. Szülői nyilatkozat Szolgáltatás teljesítése A gyermek jogos érdekeinek a védelme, jogszabályi kötelezettség teljesítés
A nyilvántartásba vétel időpontja
A személyes gondoskodás formája
A gyermek személyi adatai
Név
Névváltozás (a gondozási folyamat során) - dátuma
Születési hely, idő
Anyja születési neve
A gyermek neme
Állampolgársága
Bejelentett lakóhely
Bejelentett tartózkodási hely
Tényleges tartózkodási hely:
Törzsszám (szakellátásban)
Beszélt nyelve:
Tolmács igény
Anya, apa
Név
Születési név
Születési hely, idő
Anyja születési neve
Állampolgársága
Bejelentett lakóhely
Bejelentett tartózkodási hely
Tényleges tartózkodási hely
Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
A szülői felügyeleti jog gyakorlásának ténye
A szülői felügyeleti jog nem gyakorlásának okai
Nevelésbe vett gyermek esetében
Gyermekvédelmi gyám
Név
Születési név
Születési hely, idő
Értesítési címe:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Vagyonkezelő
Név
Születési név
Születési hely, idő
Értesítési címe
Elérhetősége (telefon, e-mail)
gyermek alapvető adatainak regisztrálása,

a későbbi ellátások során a hatóságok, intézmények, ellátók kölcsönös tájékoztatásakor a gyermek azonosítása a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet I. sz. adatlap

Adatok továbbítása: a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott példányai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz, akiknek már nem kell újra felvenniük ezt az adatlapot
Család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóval való kapcsolat
A család (a gyermek/gyermekek) a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóhoz kerülés oka, módja
A jelzés küldője
A jelzést küldő vagy más személy intézkedése
A családdal történő kapcsolatfelvétel ideje, módja
Megtett intézkedések és dátuma
A család a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóval való korábbi kapcsolat ténye, időtartama, probléma megjelölése
A gyermekkel kapcsolatos hatósági, bírósági eljárások, ügyiratok, határozatok, elhelyezésekre vonatkozó adatok, jelenleg folyamatban lévő gondoskodás formája
Tapasztalatok (indokolt esetben feleljen meg a környezettanulmány követelményeinek is)
Következtetések, további tennivalók
környezettanulmány egyszerűsített adattartalommal

gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattétel a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet II. sz. adatlap

Adattovábbítás
Törzslappal együtt, amennyiben a hatóság számára környezettanulmányként, javaslattételként készült
Személyi lap/személyazonossági igazolvány fellelhetősége, állapota
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány fellelhetősége, állapota
Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány fellelhetősége, állapota
Diákigazolvány fellelhetősége, állapota
TAJ kártya fellelhetősége, állapota
Közgyógyellátási igazolvány fellelhetősége, állapota
Oltási könyv fellelhetősége, állapota


A gyermekre vonatkozó „azonnal tudni kell” jellegű egészségügyi, fejlődési információk (asztma, epilepszia, cukorbetegség, ekcéma, látás-, halláskárosodás, mozgásszervi elváltozás, beszédzavar - beszédhiba, sajátos nevelési igény, gyógyszer-, liszt-, tejfehérje-, tojásfehérje-érzékenység, szénanátha” fertőző betegség vagy egyéb probléma, meglévő betegség esetén megkapja-e a gyermek a szükséges kezelést)
A gyermeket gondozó személy(ek)re vonatkozó „azonnal tudni kell” jellegű információk (pl.: akut vagy krónikus betegség, a gyermek közvetlen veszélyeztetését okozó rizikótényezők, a szülő tájékoztatása alapján a háziorvosa neve, elérhetősége):
A családban, környezetben lévő személy - akinek a segítségére számítani lehet, ill. akinél szükség esetén a gyermek elhelyezhető – neve, elérhetősége


A gyermek/ek házi gyermekorvosa,
háziorvosa
A gyermek/ek védőnője
Bölcsőde/óvoda/iskola
Gyermekvédelmi felelős neve
Egyéb jelentős intézmény (szakember), pl. más család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottság, pszichológus, pszichiáter, nevelési tanácsadó, logopédus, szakorvos neve, elérhetősége (cím, telefonszám, kapcsolat kezdete, vége, időtartama)
a gyermekkel kapcsolatos sürgős tudnivalók rögzítése és továbbadása abban az esetben, ha a gyermek gyermekjóléti szolgáltatási előzmény nélkül kerül helyettes szülőhöz, gyermekek átmeneti otthonába vagy ideiglenes hatályú elhelyezésre,

veszélyeztetettség felmerülése esetén a szociális segítőmunkához szükséges feltárás segítése, dokumentálása,

a gyámhivatal, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a gondozóhely tájékoztatása a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § és 2. sz. melléklet III. sz. adatlap

Adattovábbítás
a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott példányai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz
Az adatkezelés időtartama Törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik.
Gyvt. 142.§ (1) jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével - törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.
Az adatkezelés technikai jellege, őrzése, tárolása papír alapon és elektronikusan
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa
Adatokat megismerheti - Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő
- Gyvt. 142. § (3) alapján
a) a rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy és törvényes képviselője,
b) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - az egymásra vonatkozó adatok tekintetében a gyermek és a szülő,
c) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - a szülőre vonatkozó adatok tekintetében a másik szülő.
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái - a kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 139. § (2) bekezdése szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartás vezetése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Adatok továbbítása 2
A továbbított adatok fajtái A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135. § (2) bekezdésében meghatározott adatok:
a) a gyermek
aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
ab) anyanyelvére vonatkozó,
ac) családi jogállására vonatkozó,
ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
af) egészségi állapotára vonatkozó,
ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;
b) a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
bd) egészségi állapotára vonatkozó,
be) büntetlen előéletére vonatkozó,
bf) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;
c) a gyermek
ca) testvéreinek személyazonosító,
cb) saját gyermekének személyazonosító,
cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó,
cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;
d) a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének
da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
db) anyanyelvére vonatkozó,
dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
dd) egészségi állapotára vonatkozó,
de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító,
di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó
adatok
A továbbítás címzettje a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szerv vagy személy,
b) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa,
c) a befogadó szülő,
d) a gyermekjogi képviselő, továbbá a betegjogi képviselő és az ellátottjogi képviselő, ha a gyermek panaszának orvoslása érdekében ez feltétlenül szükséges,
e) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezet,
f) a gyermekvédelmi szakértői bizottság,
g) a gyermekvédelmi gyám, a helyettes gyermekvédelmi gyám,
h) a pártfogó felügyelői szolgálat, a megelőző pártfogó felügyelő,
i) a javítóintézet.
A továbbítás célja A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott célok
(1) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a gyermekétkeztetés,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása,
d) Biztos Kezdet Gyerekház.
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
(4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
b) a védelembe vétel,
c) a családbafogadás,
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e) a nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése,
i) a megelőző pártfogás elrendelése.
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (6)
Adatok továbbítása 3
A továbbított adatok fajtái A gyermek személyazonosító adatai, továbbá az egészségi állapotára és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok
A továbbítás címzettje A továbbítás célja
a szociális hatáskört gyakorló szervnek

a szociális ellátás megállapítása
a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bíróságnak, az igazságügyi szakértőnek,


a bűnüldözés és bűnmegelőzés, valamint bírósági eljárás lefolytatása, továbbá a pártfogó felügyelőnek a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti környezettanulmány, pártfogó felügyelői vélemény és összefoglaló pártfogó felügyelői vélemény elkészítése
a külföldi hatóságnak, illetve bíróságnak
családi jogállás, gyermektartás, kapcsolattartás, gyámság, örökbefogadás, a gyermek érdekében tett ideiglenes intézkedés, valamint a gyermek jogellenes külföldre vitelének megszüntetése
a minisztériumnak a gyermekvédelmi ágazati irányítási tevékenység és a külön jogszabályban meghatározott központi hatósági feladatok ellátása
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136.§ (2)
Adatok továbbítása 4
A továbbított adatok fajtái A továbbítás címzettje A továbbítás célja
gyermek személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentéssel összefüggésben
gyermek személyazonosító adatai és az egészségi állapotra vonatkozó adatok egészségbiztosítási szerv gyógykezelés
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136.§ (3)
Adatok továbbítása 5
A továbbított adatok köre A szülő és más törvényes képviselő személyazonosító adatai, továbbá az egészségi állapotára és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatai
A továbbítás címzettje egészségbiztosítási szerv, a szociális hatáskört gyakorló szerv, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő, a külföldi hatóság, illetve bíróság, a minisztérium
A továbbítás célja Jogszabályi kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136.§ (4)2.21. Adósságkezelési szolgáltatás

Az adatkezelés fő célja A szolgáltatás azoknak a lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló családoknak kíván segíteni, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni megfizetésére.
Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Adatok felvétele és a forrása Az érintett kérelme, az érintettel kötött megállapodás, igazolványok másolata, átadott iratok
Érintettekre vonatkozó adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
1. a kérelmező természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve) és Társadalombiztosítási Azonosító Jele, Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása, továbbá álláskereső klubban, önismereti és személyiségfejlesztő csoportvaló részvétel, továbbá hátralékok kezelése
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b. és (6) b.
2. a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
3. a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
4. a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,
5. a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,
6. a kérelem előterjesztésének időpontja,
7. az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező. Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása, továbbá álláskereső klubban, önismereti és személyiségfejlesztő csoportvaló részvétel, hátralékok kezelése
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem lezárható
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b.
8. az igénybe vevő neve, elérhetősége
9. az igénybevevő törvényes képviselőjének neve, elérhetősége A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (2) a. (Együttműködési megállapodás)
10. Nyilvántartásba vétel kelte
11. Az ellátást igénybe vevő neve
12. Társadalombiztosítási Azonosító Jele
13. Születési helye, ideje
14. Lakóhelye
15. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége
16. Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
17. Állampolgársága, külföldi állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának jogcíme
18. Családi állapota
19. Legmagasabb iskolai végzettsége
20. Gazdasági aktivitása
21. Gyermekeinek neve, születési helye, ideje
22. Az együttműködési megállapodás megkötésének időpontja
23. Az együttműködési megállapodás megszűnésének időpontja
24. A probléma definíciója
25. Elsődleges (hozott) probléma típusa
26. Életvitel
27. Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás, kapcsolati erőszak)
28. Lelki-mentális
29. Gyermeknevelési
30. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
31. Magatartászavar, teljesítményzavar
32. Anyagi helyzet adatai
33. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok
34. Egészségkárosodás következménye
35. Közösen meghatározott probléma
36. Cselekvési terv, intézkedések
37. Aláírás A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (1) b. (7. sz. melléklet – esetnapló)
38. Szociális diagnózis adattartalma Az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 64. § (8)

39. az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka,
40. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok (iskolai végzettség, foglalkozás, nyugdíjas törzsszám, kérelmezővel közös háztartásban élők adatai, név, rokoni kapcsolat, jövedelemadatok)
41. az intézményhez fordulás okai, probléma megjelölése
42. cselekvési terv, intézkedések
43. környezettanulmány
44. vagyonnyilatkozat (lakhatásul szolgáló ingatlan adatai, lakhatás jogcímére vonatkozó adat, megtakarítások adata, tartozások adatai) A hátralékkezelés jogosultsági feltételének meghatározása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20. § (4)

45. Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése Érintett hozzájárulása
Érintett és adatkezelő jogos érdeke
46. a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét,
47. a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
48. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
49. az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját,
50. a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
51. a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.
52. a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat,
53. a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját,
54. a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét.
55. az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,
56. a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.§ (5) a. pontja és 139.§ (1) bekezdése, amennyiben gyermeket is érint a szolgáltatás

Az adatkezelés időtartama Törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik.
A szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törlendőek az adatok 1993. évi III. tv. 23.§ (1)
Gyvt. 142.§ (1) jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével - törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő
Adatokat megismerheti - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 21.§-a szerint a fenti adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható
- érintett (Szt. 22.§)
- Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő
- Gyvt. 142. § (3) alapján
a) a rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy és törvényes képviselője,
b) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - az egymásra vonatkozó adatok tekintetében a gyermek és a szülő,
c) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - a szülőre vonatkozó adatok tekintetében a másik szülő.
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái A kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/B.§ szerinti nyilvántartás vezetése és a 20/C. (3) b. kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Adatok továbbítása 2
A továbbított adatok fajtái 1. a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,
2. a kérelem előterjesztésének időpontja
3. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok
4. az intézményhez fordulás okai, probléma megjelölése
5. cselekvési terv, intézkedések
6. környezettanulmány
7. vagyonnyilatkozat
A továbbítás címzettje Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztálya
A továbbítás célja Egészségügyi és Szociálisbizottság dönt a kérelemről
A továbbítás jogalapja


2.22. Utcai szociális munkához kapcsolódó adatkezelési tevékenység

Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Adatok felvétele és a forrása Az érintett kérelme, az érintettel kötött megállapodás, igazolványok, és az átadott iratok másolata
A tevékenység alapcélja A működési területen felderítő, és elérési munka végzése, ezt követően a programba vonható hajléktalan egyének és csoportok számára szociális szolgáltatás biztosítása, amely többek között áll:
- a programban részt vevő hajléktalan emberek állapotának, szándékának, helyzetének felmérése, személyre szabott gondozása, mentorálása,
- foglalkoztathatóságuk, lakhatásuk, nem foglalkoztatási rehabilitációjuk elősegítése, ezen problémájuk megoldásában személyre szabott program (cselekvési terv) kidolgozása,
- a programban részt vevő hajléktalan emberek tájékoztatása a nappali ellátásokat biztosító intézmények (népkonyha, nappali melegedő, szociális és információs ügyfélszolgálatok, klubok, fürdő- és mosóhelyek, stb.), szállást nyújtó intézmények, egészségügyi intézmények, lehetőségeiről, és szükség esetén közvetítése a megfelelő szociális, egészségügyi ellátórendszerbe,
- tájékoztatás a nem hajléktalan-specifikus, ám a hajléktalan emberek számára is igénybe vehető támogató intézmények – egészségügyi, szenvedélybetegeket segítő szolgálatok, munkaügyi központok, stb. – igénybevételének módjáról,
- a hajléktalan egyének és csoportok folyamatos tájékoztatása, informálása (önkormányzati és társadalombiztosítási ellátásokra való esetleges jogosultságukról) mellett szociális és egyéb ügyeik intézése, a kliens képviselete,
- szociális és mentális gondozásuk biztosítása,
- közvetett, vagy közvetlen segítségnyújtás szociális, és egészségügyi problémák megoldásában,
- szociális problémakezelés, ügyintézés, speciális esetkezelés a rendelkezésre álló erőforrásokkal, krízis esetén közterületen is,
Érintettekre vonatkozó adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
1. a kérelmező természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve) és Társadalombiztosítási Azonosító Jele, Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b. és (6) b.
2. a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
3. a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
4. a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,
5. a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,
6. a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,
7. az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező. Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem lezárható
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b.
8. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége
9. Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
10. Állampolgársága, külföldi állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának jogcíme
11. Családi állapota
12. Legmagasabb iskolai végzettsége
13. Gazdasági aktivitása
14. Gyermekeinek neve, születési helye, ideje
15. Az együttműködési megállapodás megkötésének időpontja
16. Az együttműködési megállapodás megszűnésének időpontja
17. A probléma definíciója
18. Elsődleges (hozott) probléma típusa
19. Életvitel
20. Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás, kapcsolati erőszak)
21. Lelki-mentális
22. Magatartászavar, teljesítményzavar
23. Anyagi helyzet adatai
24. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok
25. Egészségkárosodás következménye
26. Közösen meghatározott probléma
27. Cselekvési terv
28. Aláírás A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (1) b. (7. sz. melléklet – esetnapló)
érintett létfontosságú érdeke, együttműködési megállapodás
29. Szociális diagnózis adattartalma Az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 64. § (8)

30. az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka
31. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok, Nyilvántartási kötelezettség teljesítése, szolgáltatás biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20. § (4)
32. Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése Érintett hozzájárulása
Érintett és adatkezelő jogos érdeke
Az adatkezelés időtartama Törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik.
A szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törlendőek az adatok 1993. évi III. tv. 23.§ (1)
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása papír alapon és az intézmény szerverén
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő, szociális asszisztens
Adatokat megismerheti - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 21.§-a szerint a fenti adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható
- érintett (Szt. 22.§)
- szociális asszisztens
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái - a kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
- a kérelmező lakó- és tartózkodási helye
- a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
- személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás vagy szakosított ellátás típusát, igénybevételének és megszűnésének időpontját
- a megállapított gondozási szükségletre és az ellátott számára nyújtott szolgáltatás tartalmára vonatkozó adatokat.
A továbbítás címzettje a fenntartó Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat és Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C.§ szerinti nyilvántartás vezetése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Adatok továbbítása 2
A továbbított adatok fajtái TAJ szám
A továbbítás címzettje a fenntartó Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat és Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A kincstár a kapott adatokat összeveti a 20/C. § szerinti nyilvántartás adataival, és azokból - az esetleges átfedések kiszűrésével - engedélyesenként, területileg és országosan kiszámolja az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számát, majd a Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket haladéktalanul törli.
A továbbítás jogalapja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20. § (2a)
Adatok továbbítása 3
A továbbított adatok fajtái térítési díj felülvizsgálata iránti kérelem adatai
A továbbítás címzettje a Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
A továbbítás célja jogorvoslati jog gyakorlásának elősegítése
A továbbítás jogalapja a Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26) számú rendelete
Adatok továbbítása 4
A továbbított adatok fajtái gondozási szükséglet vizsgálatának adattartalma
A továbbítás címzettje a működést engedélyező szerv
A továbbítás célja jogszabályi kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. § (5)
Adatok továbbítása 5
A továbbított adatok fajtái a) * a jogosult és az adott ellátás megállapítása során e törvény rendelkezései, illetve a települési önkormányzat rendelete alapján figyelembe vett más személyek
aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) belföldi lakó- vagy tartózkodási helyét,
ac) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét;
b) a jogosult állampolgárságát, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállását;
c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat;
d) a szociális ellátás
da) megnevezését,
db) jogcímét,
dc) összegét,
dd) megállapítására, megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó adatokat,
de) megszűnésének vagy megszüntetésének jogcímét;
e) * a szociális ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját;
f) a szociális ellátás megállapítása során figyelembe vett, egy főre vagy egy fogyasztási egységre jutó jövedelem összegét;
g) a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozói jogcímen történő tartózkodás esetén a rokoni kapcsolatot;
h)-i) *
j) * az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét megállapító végleges döntés esetén az érintett ellátás megnevezését és az ellátás megtérítendő összegét;
k) *
l) * a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtása esetén
la) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot,
lb) a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához szükséges adatot.
A továbbítás címzettje önkormányzat jegyzője
A továbbítás célja a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezetése
A továbbítás jogalapja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §
Adatok továbbítása 6
A továbbított adatok fajtái a) a jogosult és az adott ellátás megállapítása során e törvény rendelkezései alapján figyelembe vett más személy
aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) belföldi lakó- vagy tartózkodási helyét,
ac) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét;
b) a jogosult állampolgárságát, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállását;
c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat;
d) a szociális ellátás
da) megnevezését,
db) jogcímét,
dc) összegét,
dd) megállapítására, megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó adatokat,
de) megszűnésének vagy megszüntetésének jogcímét;
e) * a szociális ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját;
f) * a szociális ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy főre vagy egy fogyasztási egységre jutó jövedelem összegét;
g) a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozói jogcímen történő tartózkodás esetén a rokoni kapcsolatot;
h) * a gyermekek otthongondozási díjára, az ápolási díjra jogosult személy adóazonosító jelét;
i) azt a tényt, hogy a jogosult részére az ellátás folyósítása a hajléktalan személyekre vonatkozó szabályok szerint történik;
j) * az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét megállapító végleges döntés esetén az érintett ellátás megnevezését és az ellátás megtérítendő összegét;
k) * az aktív korúak ellátására jogosult személynek a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok hiányában vagy a jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó rendelkezések megsértésével végzett keresőtevékenységére (a továbbiakban: jogellenes munkavégzés) vonatkozó törvényben foglalt adatokat.
A továbbítás címzettje járási hivatal
A továbbítás célja A járási hivatal a feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartás vezetése
A továbbítás jogalapja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18/A. §

2.24. Családmentori Csoport által végzett adatkezelési tevékenységek

Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Adatok felvétele és a forrása Az érintett kérelme, az érintettel kötött megállapodás, igazolványok, és az átadott iratok másolata
A tevékenység fő célja Az együttműködésre kész családokkal az általuk megnevezett nehézségek megoldása, kezelése érdekében, olyan segítséget nyújt a klienseknek, ami igényeikhez és szükségetekhez a leginkább illeszkedik és lehetővé teszi, hogy a családok képessé váljanak azok leküzdésére, kezelésre
A lakóközösségek támogatása annak érdekében, hogy a különböző szociokulturális háttérrel érkező családok egymás konstruktív lakó közösségként működjenek. Ennek érdekében egyrészt bekapcsolja a közösséget a programba, másrészt felmerülő nézeteltérések, konfliktusok esetén közvetít, támogatja a feleket a problémamegoldásban és támogatja a konstruktív együttélés megteremtésének feltételeit. Segít az új lakóknak a közösségbe beilleszkedni, a közösségnek pedig segít az új lakók befogadásában.
Érintettekre vonatkozó adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
1. a kérelmező természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve) és Társadalombiztosítási Azonosító Jele, Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b. és (6) b.
2. a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
3. a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
4. a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,
5. a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,
6. a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,
7. az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező. Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem lezárható
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b.
8. az igénybe vevő neve, elérhetősége
9. az igénybevevő törvényes képviselőjének neve, elérhetősége A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (2) a. (Együttműködési megállapodás)
10. Nyilvántartásba vétel kelte
11. Az ellátást igénybe vevő neve
12. Társadalombiztosítási Azonosító Jele
13. Születési helye, ideje
14. Lakóhelye
15. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége
16. Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
17. Állampolgársága, külföldi állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának jogcíme
18. Családi állapota
19. Legmagasabb iskolai végzettsége
20. Gazdasági aktivitása
21. Gyermekeinek neve, születési helye, ideje
22. Az együttműködési megállapodás megkötésének időpontja
23. Az együttműködési megállapodás megszűnésének időpontja
24. A probléma definíciója
25. Elsődleges (hozott) probléma típusa
26. Életvitel
27. Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás, kapcsolati erőszak)
28. Lelki-mentális
29. Gyermeknevelési
30. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
31. Magatartászavar, teljesítményzavar
32. Anyagi helyzet adatai
33. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok
34. Egészségkárosodás következménye
35. Közösen meghatározott probléma
36. Cselekvési terv
37. Aláírás A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (1) b. (7. sz. melléklet – esetnapló)
érintett létfontosságú érdekes
38. Szociális diagnózis adattartalma Az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 64. § (8)

39. az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka
40. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok, Nyilvántartási kötelezettség teljesítése, szolgáltatás biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20. § (4)
41. Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése Érintett hozzájárulása
Érintett és adatkezelő jogos érdeke
42. a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét,
43. a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
44. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
45. az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját,
46. a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
47. a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.
48. a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat,
49. a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját,
50. a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét.
51. az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,
52. a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.§ (5) a. pontja és 139.§ (1) bekezdése, amennyiben gyermeket is érint a szolgáltatás

Az adatkezelés időtartama Törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik.
A szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törlendőek az adatok 1993. évi III. tv. 23.§ (1)
Gyvt. 142.§ (1) jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével - törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása papír alapon és az intézmény szerverén
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő, szociális asszisztens
Adatokat megismerheti - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 21.§-a szerint a fenti adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható
- érintett (Szt. 22.§)
- Gyvt. 142. § (3) alapján
a) a rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy és törvényes képviselője,
b) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - az egymásra vonatkozó adatok tekintetében a gyermek és a szülő,
c) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - a szülőre vonatkozó adatok tekintetében a másik szülő.
- szociális asszisztens
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái - a kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
- a kérelmező lakó- és tartózkodási helye
- a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
- személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás vagy szakosított ellátás típusát, igénybevételének és megszűnésének időpontját
- a megállapított gondozási szükségletre és az ellátott számára nyújtott szolgáltatás tartalmára vonatkozó adatokat.
A továbbítás címzettje a fenntartó Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat és Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C.§ szerinti nyilvántartás vezetése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Adatok továbbítása 2
A továbbított adatok fajtái TAJ szám
A továbbítás címzettje a fenntartó Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat és Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A kincstár a kapott adatokat összeveti a 20/C. § szerinti nyilvántartás adataival, és azokból - az esetleges átfedések kiszűrésével - engedélyesenként, területileg és országosan kiszámolja az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számát, majd a Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket haladéktalanul törli.
A továbbítás jogalapja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20. § (2a)
Adatok továbbítása 3
A továbbított adatok fajtái térítési díj felülvizsgálata iránti kérelem adatai
A továbbítás címzettje a Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
A továbbítás célja jogorvoslati jog gyakorlásának elősegítése
A továbbítás jogalapja a Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26) számú rendelete
Adatok továbbítása 4
A továbbított adatok fajtái gondozási szükséglet vizsgálatának adattartalma
A továbbítás címzettje a működést engedélyező szerv
A továbbítás célja jogszabályi kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. § (5)
Adatok továbbítása 5
A továbbított adatok fajtái a) * a jogosult és az adott ellátás megállapítása során e törvény rendelkezései, illetve a települési önkormányzat rendelete alapján figyelembe vett más személyek
aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) belföldi lakó- vagy tartózkodási helyét,
ac) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét;
b) a jogosult állampolgárságát, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállását;
c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat;
d) a szociális ellátás
da) megnevezését,
db) jogcímét,
dc) összegét,
dd) megállapítására, megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó adatokat,
de) megszűnésének vagy megszüntetésének jogcímét;
e) * a szociális ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját;
f) a szociális ellátás megállapítása során figyelembe vett, egy főre vagy egy fogyasztási egységre jutó jövedelem összegét;
g) a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozói jogcímen történő tartózkodás esetén a rokoni kapcsolatot;
h)-i) *
j) * az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét megállapító végleges döntés esetén az érintett ellátás megnevezését és az ellátás megtérítendő összegét;
k) *
l) * a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtása esetén
la) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot,
lb) a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához szükséges adatot.
A továbbítás címzettje önkormányzat jegyzője
A továbbítás célja a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezetése
A továbbítás jogalapja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §
Adatok továbbítása 6
A továbbított adatok fajtái a) a jogosult és az adott ellátás megállapítása során e törvény rendelkezései alapján figyelembe vett más személy
aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) belföldi lakó- vagy tartózkodási helyét,
ac) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét;
b) a jogosult állampolgárságát, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállását;
c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat;
d) a szociális ellátás
da) megnevezését,
db) jogcímét,
dc) összegét,
dd) megállapítására, megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó adatokat,
de) megszűnésének vagy megszüntetésének jogcímét;
e) * a szociális ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját;
f) * a szociális ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy főre vagy egy fogyasztási egységre jutó jövedelem összegét;
g) a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozói jogcímen történő tartózkodás esetén a rokoni kapcsolatot;
h) * a gyermekek otthongondozási díjára, az ápolási díjra jogosult személy adóazonosító jelét;
i) azt a tényt, hogy a jogosult részére az ellátás folyósítása a hajléktalan személyekre vonatkozó szabályok szerint történik;
j) * az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét megállapító végleges döntés esetén az érintett ellátás megnevezését és az ellátás megtérítendő összegét;
k) * az aktív korúak ellátására jogosult személynek a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok hiányában vagy a jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó rendelkezések megsértésével végzett keresőtevékenységére (a továbbiakban: jogellenes munkavégzés) vonatkozó törvényben foglalt adatokat.
A továbbítás címzettje járási hivatal
A továbbítás célja A járási hivatal a feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartás vezetése
A továbbítás jogalapja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18/A. §

 

2.25. Mentálhigiénés Csoport által végzett adatkezelési tevékenységek

Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Adatok felvétele és a forrása Az érintett kérelme, az érintettel kötött megállapodás, igazolványok, átadott iratmásolatok
Érintettekre vonatkozó adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
1. a kérelmező természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve) és Társadalombiztosítási Azonosító Jele, Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b. és (6) b.
2. a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
3. a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
4. a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,
5. a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,
6. a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,
7. az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező. Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem lezárható
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b.
8. az igénybe vevő neve, elérhetősége
9. az igénybevevő törvényes képviselőjének neve, elérhetősége A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (2) a. (Együttműködési megállapodás)
10. Nyilvántartásba vétel kelte
11. Az ellátást igénybe vevő neve
12. Társadalombiztosítási Azonosító Jele
13. Születési helye, ideje
14. Lakóhelye
15. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége
16. Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
17. Állampolgársága, külföldi állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának jogcíme
18. Családi állapota
19. Legmagasabb iskolai végzettsége
20. Gazdasági aktivitása
21. Gyermekeinek neve, születési helye, ideje
22. Az együttműködési megállapodás megkötésének időpontja
23. Az együttműködési megállapodás megszűnésének időpontja
24. A probléma definíciója
25. Elsődleges (hozott) probléma típusa
26. Életvitel
27. Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás, kapcsolati erőszak)
28. Lelki-mentális
29. Gyermeknevelési
30. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
31. Magatartászavar, teljesítményzavar
32. Anyagi helyzet adatai
33. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok
34. Egészségkárosodás következménye
35. Közösen meghatározott probléma
36. Cselekvési terv
37. Aláírás A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (1) b. (7. sz. melléklet – esetnapló)
érintett létfontosságú érdeke
38. Szociális diagnózis adattartalma Az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 64. § (8)

39. az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka
40. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok, Nyilvántartási kötelezettség teljesítése, szolgáltatás biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20. § (4)
41. Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése Érintett hozzájárulása
Érintett és adatkezelő jogos érdeke
42. a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét,
43. a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
44. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
45. az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját,
46. a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
47. a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.
48. a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat,
49. a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját,
50. a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét.
51. az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,
52. a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.§ (5) a. pontja és 139.§ (1) bekezdése, amennyiben gyermeket is érint a szolgáltatás

Az adatkezelés időtartama Törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik.
A szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törlendőek az adatok 1993. évi III. tv. 23.§ (1)
Gyvt. 142.§ (1) jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével - törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása papír alapon és az intézmény szerverén
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő, szociális asszisztens
Adatokat megismerheti - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 21.§-a szerint a fenti adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható
- érintett (Szt. 22.§)
- Gyvt. 142. § (3) alapján
a) a rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy és törvényes képviselője,
b) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - az egymásra vonatkozó adatok tekintetében a gyermek és a szülő,
c) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - a szülőre vonatkozó adatok tekintetében a másik szülő.
- szociális asszisztens
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái - a kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
- a kérelmező lakó- és tartózkodási helye
- a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
- személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás vagy szakosított ellátás típusát, igénybevételének és megszűnésének időpontját
- a megállapított gondozási szükségletre és az ellátott számára nyújtott szolgáltatás tartalmára vonatkozó adatokat.
A továbbítás címzettje a fenntartó Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat és Magyar Államkincstár
A továbbítás célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 139. § (2) bekezdése szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartás vezetése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Adatok továbbítása 2
A továbbított adatok fajtái térítési díj felülvizsgálata iránti kérelem adatai
A továbbítás címzettje a Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága
A továbbítás célja jogorvoslati jog gyakorlásának elősegítése
A továbbítás jogalapja a Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26) számú rendelete


2.26. Gyermekek napközbeni felügyelete adatkezelési tevékenység

Érintettek köre Igénybevevő érintettek
A napközbeni gyermekfelügyelet keretében - nem nevelési-oktatási céllal - a szolgáltatás nyújtója az életkornak megfelelő napközbeni ellátást biztosít
a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem részesülő gyermek számára,
b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek számára,
c) az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára a kötelező óvodai nevelésben való részvételének idején kívül,
d) a magántanuló számára,
e) az iskolai oktatásban részesülő tanuló számára az Nktv. szerinti kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvételének idején kívül, valamint a tanítási szünetekben, és
f) az Nktv. rendelkezései szerint az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól felmentett gyermek számára.
Adatok felvétele és a forrása Az érintett kérelme, az érintettel kötött megállapodás, igazolványok, átadott iratmásolatok
Érintettekre vonatkozó adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
1. az igénybe vevő neve, elérhetősége
2. az igénybevevő törvényes képviselőjének neve, elérhetősége Jogszabályi kötelezettség teljesítése A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (2) a. (Együttműködési megállapodás)
3. Nyilvántartásba vétel kelte
4. Az ellátást igénybe vevő neve
5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele
6. Születési helye, ideje
7. Lakóhelye
8. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége
9. Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
10. Állampolgársága, külföldi állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának jogcíme
11. Családi állapota
12. Legmagasabb iskolai végzettsége
13. Gazdasági aktivitása
14. Gyermekeinek neve, születési helye, ideje
15. Az együttműködési megállapodás megkötésének időpontja
16. Az együttműködési megállapodás megszűnésének időpontja
17. A probléma definíciója
18. Elsődleges (hozott) probléma típusa
19. Életvitel
20. Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás, kapcsolati erőszak)
21. Lelki-mentális
22. Gyermeknevelési
23. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
24. Magatartászavar, teljesítményzavar
25. Anyagi helyzet adatai
26. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok
27. Egészségkárosodás következménye
28. Közösen meghatározott probléma
29. Cselekvési terv
30. Aláírás A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (1) b. (7. sz. melléklet – esetnapló)
érintett létfontosságú érdeke
31. Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése Érintett hozzájárulása
Érintett és adatkezelő jogos érdeke
32. Értékelés (beilleszkedésről)
33. Döntés a gyermek további neveléséről, gondozásáról. A gyermek nevelésének gondozásának megsegítése A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 51/K.§ (3), érintett jogos érdeke
34. Sajátos nevelési igény ténye A gyermek nevelésének gondozásának megsegítése, együttműködés a pedagógiai szakszolgálattal A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 51/K.§ (4), érintett jogos érdeke
35. környezettanulmány, elhelyezési javaslat, egyéni elhelyezési terv, egyéni gondozási-nevelési terv adattartalma a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (3) gyermek nevelkedésének megtervezése
36. szülő, törvényes képviselő együttműködési kötelezettség megtagadásának körülményei és ahhoz kapcsolódó iratok a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 130/A.§ (3) A gyermek veszélyeztetettségének megállapítása és jelzés megküldése
37. térítési díj átvállalásának ténye és körülményei a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148.§ (10b) A térítési díj megfizetése, a gyermek jogos érdeke
38. a gyermek
a. aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
b. ab) anyanyelvére vonatkozó,
c. ac) családi jogállására vonatkozó,
d. ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
e. ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
f. af) egészségi állapotára vonatkozó,
g. ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
h. ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
i. ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
j. aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
k. ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;

2. a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
a. ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
b. bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
c. bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
d. bd) egészségi állapotára vonatkozó,
e. be) büntetlen előéletére vonatkozó,
f. bf) * áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;

3. a gyermek
a. ca) testvéreinek személyazonosító,
b. cb) saját gyermekének személyazonosító,
c. cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
d. cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
e. ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó,
f. cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;

4. a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének
a. da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
b. db) anyanyelvére vonatkozó,
c. dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
d. dd) egészségi állapotára vonatkozó,
e. de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
f. df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
g. dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
h. dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító,
i. di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó adatok a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (1)-(2) a szolgáltatás nyújtása és intézkedések megtétele, mindezek ellenőrzése, valamint biztosítása során a Gyvt-ben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése
39. a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét,
40. a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
41. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
42. az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját,
43. a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
44. a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.
45. a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat,
46. a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját,
47. a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét.
48. az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,
49. a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.§ (5) a. pontja és 139.§ (1) bekezdése, amennyiben gyermeket is érint a szolgáltatás

Az adatkezelés időtartama Törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik.
A szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törlendőek az adatok 1993. évi III. tv. 23.§ (1)
Gyvt. 142.§ (1) jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével - törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása papír alapon és az intézmény szerverén
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő, szociális asszisztens
Adatokat megismerheti - érintett
- Gyvt. 142. § (3) alapján
a) a rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy és törvényes képviselője,
b) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - az egymásra vonatkozó adatok tekintetében a gyermek és a szülő,
c) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - a szülőre vonatkozó adatok tekintetében a másik szülő.
- intézményi munkatárs
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái - a kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 139. § (2) bekezdése szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartás vezetése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Adatok továbbítása 2
A továbbított adatok fajtái A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135. § (2) bekezdésében meghatározott adatok:
a) a gyermek
aa) személyazonosító adatainak, társadalombiztosítási azonosító jelére és adóazonosító jelére vonatkozó,
ab) anyanyelvére vonatkozó,
ac) családi jogállására vonatkozó,
ad) veszélyeztetettségének megállapításához szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó,
ae) megfelelő ellátásához, gondozásához szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
af) egészségi állapotára vonatkozó,
ag) büntetlen előéletére, illetve a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
ah) kóros szenvedélyére vonatkozó,
ai) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
aj) fényképére, a róla készített mozgóképre vonatkozó,
ak) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére vonatkozó;
b) a szülő, törvényes képviselő, befogadó szülő
ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
bb) vagyoni helyzetére, munkahelyére, iskolai végzettségére, kapcsolataira vonatkozó,
bc) gyermekneveléssel összefüggő, így különösen életvezetésére, nevelési magatartására vonatkozó,
bd) egészségi állapotára vonatkozó,
be) büntetlen előéletére vonatkozó,
bf) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott;
c) a gyermek
ca) testvéreinek személyazonosító,
cb) saját gyermekének személyazonosító,
cc) kapcsolattartásra jogosult hozzátartozójának személyazonosító,
cd) lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó személyek személyazonosító és személyes körülményeire vonatkozó,
ce) sorsának megtervezése szempontjából jelentőséggel bíró személyek, így különösen a korábbi gondozók, szomszédok elérhetőségére vonatkozó,
cf) háziorvosának, védőnőjének, amennyiben óvodai, iskolai nevelésben részesül, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének elérhetőségére vonatkozó;
d) a javítóintézetben ellátott fiatalkorúnak, és a vele a javítóintézetben együttesen elhelyezett gyermekének
da) személyazonosító, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,
db) anyanyelvére vonatkozó,
dc) megfelelő javítóintézeti ellátásához, neveléséhez szükséges és elégséges adatainak, így különösen a személyiségére, magatartására, személyes kapcsolataira, szokásaira, tanulmányi eredményeire, neveltségi állapotára vonatkozó,
dd) egészségi állapotára vonatkozó,
de) büntetlen előéletére, valamint a vele kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásokra, határozatokra vonatkozó,
df) kóros szenvedélyére vonatkozó,
dg) áldozattá válásának körülményeire vonatkozó, az Ást. 16. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott,
dh) a kapcsolattartáshoz való jogának biztosítása érdekében a vele kapcsolattartásra jogosult személyek személyazonosító,
di) a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátás biztosítása érdekében szükséges és elégséges adatainak, így különösen vagyoni helyzetére, környezetére, élelmezésére, ruházatára, lakhatási viszonyaira vonatkozó
adatok
A továbbítás címzettje a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szerv vagy személy,
b) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa,
c) a befogadó szülő,
d) a gyermekjogi képviselő, továbbá a betegjogi képviselő és az ellátottjogi képviselő, ha a gyermek panaszának orvoslása érdekében ez feltétlenül szükséges,
e) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezet,
f) a gyermekvédelmi szakértői bizottság,
g) a gyermekvédelmi gyám, a helyettes gyermekvédelmi gyám,
h) a pártfogó felügyelői szolgálat, a megelőző pártfogó felügyelő,
i) a javítóintézet.
A továbbítás célja A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott célok
(1) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a gyermekétkeztetés,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása,
d) Biztos Kezdet Gyerekház.
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
(4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
b) a védelembe vétel,
c) a családbafogadás,
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e) a nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése,
i) a megelőző pártfogás elrendelése.
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 135.§ (6)
Adatok továbbítása 3
A továbbított adatok fajtái A gyermek személyazonosító adatai, továbbá az egészségi állapotára és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok
A továbbítás címzettje A továbbítás célja
a szociális hatáskört gyakorló szervnek

a szociális ellátás megállapítása
a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bíróságnak, az igazságügyi szakértőnek,


a bűnüldözés és bűnmegelőzés, valamint bírósági eljárás lefolytatása, továbbá a pártfogó felügyelőnek a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti környezettanulmány, pártfogó felügyelői vélemény és összefoglaló pártfogó felügyelői vélemény elkészítése
a külföldi hatóságnak, illetve bíróságnak
családi jogállás, gyermektartás, kapcsolattartás, gyámság, örökbefogadás, a gyermek érdekében tett ideiglenes intézkedés, valamint a gyermek jogellenes külföldre vitelének megszüntetése
a minisztériumnak a gyermekvédelmi ágazati irányítási tevékenység és a külön jogszabályban meghatározott központi hatósági feladatok ellátása
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136.§ (2)
Adatok továbbítása 4
A továbbított adatok fajtái A továbbítás címzettje A továbbítás célja
gyermek személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentéssel összefüggésben
gyermek személyazonosító adatai és az egészségi állapotra vonatkozó adatok egészségbiztosítási szerv gyógykezelés
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136.§ (3)
Adatok továbbítása 5
A továbbított adatok köre A szülő és más törvényes képviselő személyazonosító adatai, továbbá az egészségi állapotára és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatai
A továbbítás címzettje egészségbiztosítási szerv, a szociális hatáskört gyakorló szerv, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő, a külföldi hatóság, illetve bíróság, a minisztérium
A továbbítás célja Jogszabályi kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136.§ (4)


3. Intézményi beléptetéshez kapcsolódó adatkezelési tevékenység

Érintettek köre Az intézményi telephelyekre belépők
A személyes adatok köre név, személyi igazolvány száma
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelő és ellátottak jogos érdeke
Az adatkezelés célja Vagyonvédelem – az intézmény vagyontárgyainak védelme
Személyi védelem – az intézmény ellátottjainak, dolgozóinak a védelme
Adatbiztonság – az intézmény telephelyeire belépő személyek beazonosítása
Adatokat megismerheti Intézményvezető, telephelyvezető, rendőrség, bíróság
A személyes adatok tárolása fizikailag az adott telephely portáján
A tárolás időtartama Az intézmény elhagyásától számított 5 év
Adatok továbbítása Hatóság részére az adatkezelési cél megvalósulása érdekében


4. Elektronikus megfigyelési rendszerrel kapcsolatos adatkezelési tevékenység

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő és az érintettek jogos érdeke
Az adatkezelés célja az emberi élet, testi épség védelme és vagyonvédelem
Érintettek köre az Intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban állók, illetve az Intézmény székhelyére, telephelyére, ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekbe belépő személyek
Érintettekre vonatkozó adatok Mozgó képfelvétel, arcképmás, mozdulat
Az adatkezelés időtartama 3 munkanap
Az adatkezelés technikai jellege elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása az adatkezelő szerverén
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(adatokat törölhet, megsemmisíthet) intézményvezető, intézményvezető által kijelölt személy, gazdaági vezető, szervezeti egység vezető
Az adatokat megismerheti intézményvezető, intézményvezető által kijelölt személy, gazdaági vezető, szervezeti egység vezető, érintett
Adatok továbbítása Az adatok továbbítására harmadik személy részére csak jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor.

5. Az ellátottakról, intézményi dolgozókról készített fénykép és videofelvétel készítéséhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység


Érintettek köre Az intézményi programon, szolgáltatást igénybe vevők
A személyes adatok köre egyéni vagy csoportos fénykép, videó, vagy filmfelvételek
Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés célja Adatokat megismerheti
a kutatásban, továbbképzésben résztvevő szakemberek, a szakmai gyakorlatukat töltő különböző oktatási intézményben tanulók általi megfigyelések és munkájuk dokumentálása az oktatás kiegészítéseként szakmai dokumentációban, szakvizsgán, továbbképzés vagy szakmai publikáció során használható fel
az írott és elektronikus sajtó munkatársai munkájának, az intézmény életének illusztrálása az írott és elektronikus sajtó munkatársai és az újságokban, elektronikus médiában történő megjelentetéssel az olvasók és nézők
az intézményi élet és az ünnepek, közös programok bemutatása, közös emlékezet építése az intézményi honlap látogatói, intézmény látogatói
A személyes adatok tárolása fizikailag és elektronikusan
A tárolás időtartama A jogviszony megszűnésétől számított 5 év
6. Iratbetekintéshez kapcsolódó adatkezelési tevékenység

Érintettek köre Az iratbetekintési joggal élő érintettek
A személyes adatok köre Név, Lakcím, Anyja neve, Születési hely, idő, Elérhetőség, TAJ szám, aláírás, megtekinteni kért iratok
Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés célja Az iratbetekintési jog gyakorlásának lehetővé tétele, az érintett beazonosítása és iratbetekintési joga gyakorlásának engedélyezhetősége
Adatokat megismerheti Intézményvezető, érintett, arra feljogosított munkatárs
A személyes adatok tárolása a megtekinteni kért irat aktájában
A tárolás időtartama A szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törlendőek az adatok 1993. évi III. tv. 23.§ (1)
Gyvt. 142.§ (1) jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével - törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.
Adatok továbbítása Hatóság részére az adatkezelési cél megvalósulása érdekében


7. Adatkezeléshez kapcsolódó érintettek jogai gyakorlásával összefüggő adatkezelés


Érintettek köre Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok gyakorló érintettek
A személyes adatok köre Név, Lakcím, Anyja neve, Születési hely, idő, Elérhetőség, TAJ szám, aláírás, megtekinteni kért iratok
Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés célja Az érintett beazonosítása, az érintett joga gyakorlásának lehetővé tétele
Adatokat megismerheti Intézményvezető, érintett, arra feljogosított munkatárs
A személyes adatok tárolása az intézmény szerverén és irattárban
A tárolás időtartama A szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törlendőek az adatok 1993. évi III. tv. 23.§ (1)
Gyvt. 142.§ (1) jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével - törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.
Adatok továbbítása Hatóság részére az adatkezelési cél megvalósulása érdekében

8. Az elhunyt személy személyes adataival összefüggésben az adatkezeléshez kapcsolódó érintetti jogok gyakorlásával összefüggő adatkezelés

Érintettek köre Az adatkezeléshez kapcsolódó jogokat gyakorló érintettek
A személyes adatok köre Név, Lakcím, Anyja neve, Születési hely, idő, Elérhetőség, TAJ szám, aláírás, közeli hozzátartozói jogviszony és igazolása, halotti anyakönyvi kivonat, halál tényét megállapító bírósági határozat, személyazonosságot igazoló közokirat, adatok, mellyel összefüggésben a jogok gyakorlását kívánja
Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés célja Az érintett beazonosítása, az érintett joga gyakorlásának lehetővé tétele
Adatokat megismerheti Intézményvezető, érintett, arra feljogosított munkatárs
A személyes adatok tárolása az intézmény szerverén és irattárban
A tárolás időtartama A szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törlendőek az adatok 1993. évi III. tv. 23.§ (1)
Gyvt. 142.§ (1) jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével - törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.
Adatok továbbítása Hatóság részére az adatkezelési cél megvalósulása érdekében
9. Konferencia szervezéséhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység

Érintettek köre A konferenciára jelentkező érintettek
Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása
A személyes adatok köre Az adatkezelés célja
Név, munkáltató neve, beosztás Az érintett beazonosítása, részvételi jogosultság ellenőrzése, a hallgatói létszám meghatározása, a szükséges terem nagyságának meghatározása
előadás-választás a szükséges terem nagyságának meghatározása
név, aláírás a konferencián történő jelenlét dokumentálása a jelzőrendszer működtetésének igazolása érdekében,
email, telefonszám kapcsolattartás
távolmaradás oka a jelzőrendszeri tagok együttműködési hajlandóságának, aktivitásának vizsgálata
Adatok forrása érintett
Adatokat megismerheti Intézményvezető, érintett, arra feljogosított munkatárs
A személyes adatok tárolása az intézmény szerverén és irattárban
A tárolás időtartama A konferencia befejezésétől számított 1 év
Adatok továbbítása Hatóság részére az adatkezelési cél megvalósulása érdekében

10. Érdekvédelemhez kapcsolódó jogok gyakorlása adatkezelési tevékenység
Érintettek köre érdekvédelemhez kapcsolódó jogok gyakorlója
Az adatkezelés jogalapja Az érintett hozzájárulása
A személyes adatok köre Az adatkezelés célja
Név, aláírás, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, telefonszám Az érintett beazonosítása, kapcsolattartás
a panasz tartalma a vizsgálat lefolytatása, Gyvt. 35.§, 36.§, 37.§ rendelkezéseinek teljesítése
Adatokat megismerheti Intézményvezető, érintett, arra feljogosított munkatárs, intézményi fenntartó
A személyes adatok tárolása az intézmény szerverén és irattárban
A tárolás időtartama az eljárás befejezésétől számított 5 év
Adatok továbbítása Hatóság részére az adatkezelési cél megvalósulása érdekében

2.5.1.4. Csoportmunkával kapcsolatos adatkezelési tevékenység

Érintettek köre Igénybevevő érintettek
Adatok felvétele és a forrása Az érintett kérelme, az érintettel kötött megállapodás, igazolványok másolata
Érintettekre vonatkozó adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
1. a kérelmező természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve) és Társadalombiztosítási Azonosító Jele, Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása, továbbá álláskereső klubban, önismereti és személyiségfejlesztő csoportvaló részvétel
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b. és (6) b.
2. a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
3. a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
4. a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,
5. a kérelmező törvényes képviselőjének, a kérelmező megnevezett hozzátartozójának, továbbá tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kérelmező nagykorú gyermekének neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,
6. a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,
7. az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező. Az intézményt felkereső rászorultak részére megfelelő információ és tájékoztatás nyújtása, továbbá álláskereső klubban, önismereti és személyiségfejlesztő csoportvaló részvétel
A szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem lezárható
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20.§ (2) és (5) b.
8. az igénybe vevő neve, elérhetősége
9. az igénybevevő törvényes képviselőjének neve, elérhetősége A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (2) a. (Együttműködési megállapodás)
10. Nyilvántartásba vétel kelte
11. Az ellátást igénybe vevő neve
12. Társadalombiztosítási Azonosító Jele
13. Születési helye, ideje
14. Lakóhelye
15. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége
16. Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
17. Állampolgársága, külföldi állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának jogcíme
18. Családi állapota
19. Legmagasabb iskolai végzettsége
20. Gazdasági aktivitása
21. Gyermekeinek neve, születési helye, ideje
22. Az együttműködési megállapodás megkötésének időpontja
23. Az együttműködési megállapodás megszűnésének időpontja
24. A probléma definíciója
25. Elsődleges (hozott) probléma típusa
26. Életvitel
27. Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás, kapcsolati erőszak)
28. Lelki-mentális
29. Gyermeknevelési
30. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
31. Magatartászavar, teljesítményzavar
32. Anyagi helyzet adatai
33. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok
34. Egészségkárosodás következménye
35. Közösen meghatározott probléma
36. Cselekvési terv
37. Aláírás A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 8.§ (1) b. (7. sz. melléklet – esetnapló)
38. Szociális diagnózis adattartalma Az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 64. § (8)

39. az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka
40. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok, Nyilvántartási kötelezettség teljesítése, szolgáltatás biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 20. § (4)
41. Dokumentumok másolatai A felvett adatok helyességének igazolása, az igénybevevő hatékony segítése Érintett hozzájárulása
Érintett és adatkezelő jogos érdeke
57. a gyermek, a fiatal felnőtt, a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint társadalombiztosítási azonosító jelét,
58. a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot,
59. a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
60. az ellátással kapcsolatos döntéseket, pénzbeli és természetbeni ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni ellátás megnevezését, jogcímét, összegét és az ellátás megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó adatokat, a megszüntetés jogcímét, valamint az ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját,
61. a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
62. a gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.
63. a gyermek egészségi és neveltségi állapotára vonatkozó adatokat,
64. a hatósági intézkedésre vonatkozó döntést, annak időpontját,
65. a hatósági intézkedés felülvizsgálatának időpontját és eredményét.
66. az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,
67. a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokat. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.§ (5) a. pontja és 139.§ (1) bekezdése, amennyiben gyermeket is érint a szolgáltatás

Az adatkezelés időtartama Törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik.
A szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törlendőek az adatok 1993. évi III. tv. 23.§ (1)
Gyvt. 142.§ (1) jogosultság megszűnésétől, illetve a gyermek nagykorúságától számított 25 év elteltével - törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.
Az adatkezelés technikai jellege papír alapon és elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet
(megtekintheti) Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő
Adatokat megismerheti - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 21.§-a szerint a fenti adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható
- érintett (Szt. 22.§)
- Intézményvezető, szakmai vezető, családsegítő
- Gyvt. 142. § (3) alapján
a) a rá vonatkozó adatok tekintetében az érintett személy és törvényes képviselője,
b) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - az egymásra vonatkozó adatok tekintetében a gyermek és a szülő,
c) az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdek igazolásával - a szülőre vonatkozó adatok tekintetében a másik szülő.
Adatok továbbítása 1
A továbbított adatok fajtái A kérelmező természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele
A továbbítás címzettje Magyar Államkincstár
A továbbítás célja A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/B.§ szerinti nyilvántartás vezetése és a 20/C. (3) b. kötelezettség teljesítése
A továbbítás jogalapja A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet